neděle, listopadu 02, 2008

Zakažme Štětinu

Indicie č. 528

Jaromír Štětina porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.


Jaromír Štětina systematicky podporuje násilnou agresi Gruzínské republiky vůči vlastnímu obyvatelstvu. Použité násilí neodmítá, naopak jeho schvalováním dosahuje svého politického cíle - udržovat dobré vztahy s vládou Gruzínské republiky. Stanovisko Jaromíra Štětiny se přitom opírá o stanovisko Gruzínské vlády.

Za nepřijatelnou agresi považuje gruzínský postup například ve svých projevech prezident České republiky Václav Klaus.


Příslušný doklad ve zprávě:

Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1


Absurdní ? Kdeže, nesmysly podobného druhu schválil na svém posledním zasedání náš velectěný Senát. Celá slavná zpráva se dá shrnout do konstatování, že existuje jen jediný povolený výklad historie, stejně jako je jen jediný povolený výklad dnešních událostí a pouhé použití slov Marx, Lenin, VŘSR, revoluce či marxismus odporuje naší Ústavě.

Senátoři si asi neuvědomují, po jak tenkém ledě kráčí. Pokud se někdo bude vážně zabývat jejich nesmyslným elaborátem, tak v budoucnu naprosto stejnou metodu může použít kdokoliv při jakékoliv situaci. A už dnes máme spoustu podobných "důkazů" na základě kterých by se dalo pozakazovat například část pravice. Kdo například podpoří činy generála Pinocheta či jen se vyjádří v jakémkoliv kontextu o něm pochvalně (jako například Marek Benda), automaticky porušuje Ústavu. Někdo by mohl namítnout, že přece nějaký pinochetismus přece není zakázán a měl by samozřejmě pravdu. Jenže tato zpráva se neustále opírá o tezi, že jen samotné odvolání se na někoho, kdo získal moc násilím (nebo na myšlenky zneužité k páchání násilí) je také prosazováním onoho násilí v našem politickém životě. I zastánce Augusto Pinocheta musí přiznat, že k moci se dostal násilím a tím také ale bohužel přizná svoji protiústavnost podle výkladu Senátu.

-------------

Jiný pohled - k práci senátní komise článek u Tribuna

Štítky:pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 4:

V 11/03/2008 2:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Zakažme také katolickou církev a protrstantské církve, mají své Savanaroly a Žižky, zakažme manželství, protože jeto násilí proti svobodě a majetku, zakažme slavit Mikuláše pro týrání zvířat, jelikož zvrhlý stařec nutí soby létat nadzvukovou rychlostí.

 
V 11/04/2008 7:21 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Zakažme také Ježíše, protože kázáním o rovnosti lidí zanášel přirozeně nerovné a přirozenou štětinovskou nenávistí obdařené duše jedem rovnostářství a komunistické lásky k bližnímu!

 
V 11/04/2008 9:59 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Zrušme také toto nebezpečné židovské učení
5. (Já jsem pak stál mezi Hospodinem a mezi vámi toho času, abych oznámil vám řeč Hospodinovu; nebo jste se báli ohně, a nevstoupili jste na horu), řka:
6. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské z domu služby.
7. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
8. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
9. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
10. A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
11. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
12. Ostříhej dne sobotního, abys jej světil, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj.
13. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
14. Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, i služebník tvůj i děvka tvá, vůl i osel tvůj i všeliké hovado tvé, i příchozí tvůj, kterýž jest v branách tvých, aby odpočinul služebník tvůj a děvka tvá jako i ty.
15. A pamatuj, že jsi byl služebníkem v zemi Egyptské, a vyvedl tě Hospodin Bůh tvůj odtud v ruce silné, a v rameni vztaženém. Protož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, abys světil den sváteční.
16. Cti otce svého i matku svou, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, aby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
17. Nezabiješ.
18. Nesesmilníš.
19. Nepokradeš.
20. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
21. Nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš domu bližního svého, pole jeho, neb služebníka jeho, aneb děvky jeho, vola jeho neb osla jeho, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližního tvého.

 
V 11/04/2008 12:44 odp. , Blogger Tribun řekl...

Ale ne, rušit se to nemusí, jen novelizovat. Škrtnul bych to celé až po 16. včetně, možná ještě 13. a 14. bych po radikální reformě vzal na milost.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka