úterý, ledna 16, 2007

Je liberalismus totalitní ideologie?

Na první pohled se zdá být odpověď samozřejmá: liberální znamená svobodný, zatímco totalitní znamená nesvobodný, tudíž je liberalismus pravým opakem totality. Opravdu je to tak prosté, nebo je tato odpověď založena pouze na naučených stereotypech chápání významu slov? Vezměme za příklad naši vlastní republiku a období čtyřiceti let totalitní vlády KSČ. Pokud chápeme toto období jako totalitní, rozhodně tak nemůžeme činit na základě politických procesů z padesátých let dvacátého století, ač mají někteří lidé k takovým závěrům sklony. Politické procesy nejsou něčím jsou průvodním znakem tyranie a rozhodně nejsou omezeny na komunismus. Podstatu totality je tedy třeba hledat jinde. Totální je totéž co naprostý, absolutní. Totalitní znamená, že někdo nebo něco kontroluje celou společnost, že život veřejný i soukromý je zcela, totálně, podřízen jedné jediné moci. V pozadí takové moci vždy stojí nějaká ideologie, která si činí nárok na to, že je schopna dát autoritativní odpověď na všechny otázky lidské existence a poskytovat absolutní a nezpochybnitelné návody pro život. Každá ideologie však vychází z nějakého kulturně-historického prostředí, z životní zkušenosti svých tvůrců a nositelů. Je tak omezena podmínkami svého vzniku. Totalita spočívá v tom, že tato ideologie zcela ignoruje rozdíly mezi lidmi, odlišnosti determinující její vznik, a jako universální je aplikována totálně na celou společnost. Celá společnost je, často násilím, uváděna v soulad s touto ideologií. Komunismus nedokázal udržet své pozice právě proto, že na celou společnost aplikoval svoji ideologii, vyrostlou v prostředí ujařmeného a poníženého proletariátu. A to i na ty členy společnosti, kterým byla tato zkušenost cizí a komunistické ideály nikdy nepřijala za své, pokud je přímo nepovažovala za nepřátelské.

Jednou z ideologií dneška, velice vlivnou a jistém směru dominantní, je liberalismu. Liberalismus, vybudovaná na ideálech osobní svobody a individuality, je ideovým zdůvodněním kapitalismu s jeho principem volného trhu. Také pro liberalismus však platí výše zmíněné, tedy že je determinován podmínkami svého vzniku. Liberalismus je ideologií buržoazie, je svázán s její kulturou, její zkušeností a jejími potřebami. Liberalismus je vysvětlením a zdůvodněním životního stylu a postojů buržoazie. Nic víc, nic míň. A přesto si činí ambice na to být tím nejlepším světonázorem, platným bez výjimky a absolutně vždy, všude, všech okolností a pro všechny. A to i přesto, že vychází z životní zkušenosti lidí, kteří nikdy nepocítili nedostatek, je zcela cizí a nepochopitelný pro ty, kteří jsou vydáni napospas bídě a strádání. Přesto i oni jsou nuceni žít způsobem, který je pro ně zcela nevhodný, ne-li přímo nemožný, jenom protože, že to je způsob, který vyhovuje lidem žijícím v dostatku.

I liberalismus má totalitní tendence, které spočívají v tom, že si činí monopol na morálku, určování pravidel lidského soužití, usiluje prostřednictvím svých stoupenců a to stát se jediným přípustným výkladem světa, neporušitelnou normou. Na několika příkladech tyto tendence ilustruje následující text:

Za základ vezměme například projevy apoštola liberalismu v České republice, prezidenta Václava Klause. Projev u příležitosti státního svátku 28. října, stejně jako tradiční Novoroční projev, se jednoznačně nesly v duchu evangelizačního kázání, ukazujícího kapitalismus, tedy liberalismus praktikovaný v hospodářském životě, jako jediný správný a přípustný způsob organizace hospodářského života. Prezident neopomněl pokárat (až urážlivě) ty občany, kteří ještě tuto absolutní a nevyhnutelnou pravdu nepřijali a neztotožnili se s ní, a kteří si svoji, z jeho pohledu hloupost, dovolili dát najevo ve volbách. Prezident dokonce neváhal ani ztotožnit kapitalismus s demokracií. Demokracie podle něj tedy není jakýkoliv politický systém, založený na občanských právech, ve kterém veškerá moc vychází z lidu, ale pouze takový systém, který zajišťuje existenci kapitalismu, přičemž tato je nejdůležitějším znakem demokratické společnosti. Liberalismus ví vždy správně a beze vší pochyby, co je to demokracie. Jiné názory již nejsou potřeba.

Mnohem horší je však ztotožnění kapitalismu s lidskými právy. V praxi, a to i v mezinárodní politice, se lze často setkat s tvrzením, že kde panuje kapitalismus, tam jsou lidská práva dodržována. Určitě není náhoda, že státy, které nemají za základ svého hospodářství kapitalismus a tržní ekonomiku, jsou stále osočovány z porušování lidských práv, zatímco státy, které obchod a podnikání vůbec neomezují, jsou těchto narčení uchráněny, ač režimy v nich panující mohou svojí zvrácení směle konkurovat všemu. co poznala Evropa. Dobrým příkladem může být Čína: zatímco ještě nedávno bylo upozorňování na nedodržování lidských práv v Číně na denním pořádku, spolu s tím, jak se Čína obchodně otevírá světu, zmínky o dodržování lidských práv v Číně jsou stále sporadičtější. Přitom je velmi pravděpodobné, že situace se nelepší, ale naopak, zhoršuje. Vezměme rostoucí počtu smrtelných nehod v čínských dolech: doly jsou stále více provozovány na „soukromé,“ podnikatelské bázi. Jaká je nejsnazší cesta k zisku? Zneužívání dělníků a nedodržování pravidel bezpečnosti práce. A zde je kámen úrazu. Majitelem většiny dolů je totiž Strana (proto „soukromé“ v uvozovkách), ta samá Strana, která zároveň představuje stát. Čínští horníci tak nemají nikde zastání, protože jakékoliv jejich stížnosti na zneužívání by řešila ta samá Strana, která je zneužívá. Přesto starost o lidská práva v Číně upadá tak rychle, jak rychle roste čínská ekonomika. Je za tím snaha nedráždit významného obchodního partnera, nebo přesvědčení, že lidská práva v Číně jsou samozřejmě dodržována, když Čína zavádí tržní ekonomiku a hospodářsky roste? Liberalismus ví vždy správně a beze vší pochyby, jak definovat lidská práva. Jiné názory již nejsou potřeba.

Stoupenci liberalismu věří v obchod, zisk a rostoucí ekonomiku vůbec jako v nejvyšší hodnotu, předpoklad všeho ostatního. Proto jsou tak citliví na jakékoliv pokusy regulovat či usměrňovat trh a podnikání obecně. Co nepřispívá k růstu ekonomiky, k vytváření bohatství, to je bezcenné, zbytečné, škodlivé. Takto jsou posuzovány nejenom výrobky, či služby, ale podle stejných pravidel jsou hodnoceni i lidé. Užitek je jediným měřítkem kvality práva na existenci, přičemž jediným měřítkem užitku zisk. Hodnota člověka jako bytosti je v tomto pojetí dána pouze jeho schopností generovat ekonomický užitek, respektive být užitečně využit někým jiným. Co tento přístup zejména diskvalifikuje je fakt, že lidé, kteří tyto ideály vyznávají, jsou vždy mezi těmi, kteří užitek přinášejí, nebo k jeho dosažení využívají jiné. Nikdy tak sami na sobě nepocítí negativní stránky tohoto pojetí. Je potom pro ně snadné, aby silou, ať již politickou či ekonomickou, nutili ostatní žít podle těchto pravidel. Liberalismus ví vždy správně a beze vší pochyby, co je užitečné. Jiné názory již nejsou potřeba.

Liberální přesvědčení, že stačí zajistit růst ekonomiky, podpořit akumulaci bohatství a spolu s tím přijde štěstí a harmonie, je sice velmi pohodlná, ovšem zároveň naivní. Představuje totiž záměnu příčiny s následkem. Fungující a harmonická společnost je příčinou, nikoliv důsledkem rostoucí ekonomiky a bohatství vůbec. Myslím, že se nedopustím příliš velkého zjednodušení když prohlásím, že ekonomika, a obchod zvlášť, je založena na závazcích: někdo (dodavatel) se zaváže, že za částku X dodá Y kusů toho a toho zboží v takové a takové kvalitě, zatímco druhý (odběratel) se zavazuje, že částku X skutečně zaplatí, zaplatí ji celou, v čas a v dohodnuté měně. Hospodářství jako celek může fungovat pouze a jedině tehdy, pokud oba, odběratel i dodavatel, své závazky dodrží. Ale dodržování závazků, dostání slibu, respektování pravidel a úcta k druhému člověku vůbec, to jsou atributy společnosti jako takové, bez ohledu na hospodářské aspekty. Pouze pokud společnost uznává dodržování závazků jako hodnotu samu o sobě, princip, který platí absolutně bez ohledu na to, zda jedna strana má možnost jej beztrestně porušit či nikoliv, potom bude fungovat i hospodářství. Základem pro bohatství je tedy v první řadě fungující společnost a její hodnoty a konkrétní formy organizace hospodářského života jsou až druhořadé. Co se však stane, pokud vezmeme za primární obchodní úspěch a zisk a budeme očekávat, že vše ostatní přijde samo? Bohatí budou jenom někteří a šťastný zřejmě málokdo. Pokud je totiž zisk základní hodnota, hodnota sama o sobě, potom je jakýkoliv způsob jeho dosažení přijatelný. Dostaneme se tak do stavu, kdy člověk dodržuje pouze ty dohody, které jsou pro něj výhodné. Mezilidské vztahy jsou převedeny na princip „silnější požírá slabšího.“ Slušnost je považována za slabost a každá slabost může být potrestána. Neexistuje podvod, protože je chybou toho slabšího, že se nechal doběhnout; měl být silnější a sám podvádět. Z lidí se namísto spojenců stávají soupeři, kteří spolu na život a smrt bojují o bohatství v přesvědčení, že tak vlastně zachraňují civilizaci, protože s nahromaděným bohatstvím automaticky přijde štěstí a blahobyt. Liberalismus přesto ví vždy správně a beze vší pochyby, jaká je jediná možná cesta k blahobytu.

Zde je možná i jádro mýtu o závisti, který říká, že chudý (neúspěšný) vždy závidí bohatému (úspěšnému) a jakákoliv pochybnost o původu bohatství (podstatě úspěchu) je zcela jistě výrazem závisti a musí být ignorována. Bohatí (úspěšní) si tak kolem sebe vytvářejí krunýř, který je chrání před rušivými vlivy pochybností a pomáhá jim udržet si přesvědčení, že vše, co dělají, je správné. Chudí ale bohatým (úspěšným) nezávidí, alespoň ne programově. Určitě jim nevadí jim majetek jako takový, ale spíše způsob jeho nabytí, který často považují za podlý a nečestný; cítí se podvedeni a poníženi tím, že někdo ze zachoval nemorálně a přesto je za to odměněn bohatstvím a slávou. Proto kladou otázky po původu majetku a způsobu jeho nabytí, ale každá taková otázka se odrazí od liberálního krunýře a s cejchem závistí se obrátí proti tomu, kdo ji položil. Přitom zde je především o to, co je správné a co nikoliv, o střet různých pojetí morálky. A pojetí morálky je zajisté jiné u stoupenců liberalismu, jiné u marxistů, jiné židů a zase jiné třeba u muslimů. Přesto si liberalismus činí monopol na morálku a osobuje si právo rozhodovat o tom, co je správné a co nikoliv pouze podle vlastních pravidel.

Liberální znamení svobodný a liberalismus si na svobodu činí výhradní právo. Tvrdí, že pouze on je schopen zajistit člověku svobody v nejvyšší možné míře. Dát si však po svobodě jméno samo o sobě k její existenci nestačí. Liberalismus není o nic svobodnější ideologie, než jiné. Liší se pouze v pojedí svobody, v tom, že klade důraz na svobodu jednotlivce, a to až k samé hranici osobní svobody, kterou je zvůle. Liberalismus nezná odpovědnost vůči společnosti, ale pouze vůči sobě samému, je to ideologická aplikace ekologického principu konkurence sobeckých jedinců. Známa maxima: „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého,“ by v liberálním pojetí mohla znít spíše: „svoboda jednoho končí tam, kde začíná nepřekonatelný odpor druhého.“ Ale stejně jako existuje svoboda konat podle vlastní vůle, existuje i svoboda nebýt poddán cizí vůli. Liberalismus však ví naprosto přesně a neomylně, která z těchto svobod je ta pravá a musí být zajištěna za všech okolností.

Jaká je tedy odpověď na úvodní otázku, je liberalismus totalitní ideologie? Nikoliv nezbytně. Avšak jako každá ideologie, která má ambice být souhrnným a univerzálním nástrojem chápání světa, v sobě totalitní tendence latentně obsahuje. Liberalismus je významné učení, stejně hodnotné a legitimní, jako jakékoliv jiné. Je však jen jedno z mnoha navzájem rovných a spolu soupeřících učení. Pokud budou mít totalitní myšlení stoupenci liberalismus (což u lidí nelze nikdy vyloučit), bude i liberalismus totalitní.. Ani liberalismus, ani žádná jiná ideologie, totiž nejsou imunní proti zneužití a omylům. Liberalismus své stoupence před omyly neochrání, ač si to oni sami často myslí a podle toho i jednají. Předchozí odstavce se snažily ukázat, že nebezpečí liberální totality a existuje a je reálné. Totalita totiž začíná tam, kde je nějaké učení prohlášeno za jediné přípustné, správné a nadřazené všem ostatním, a kdy jsou všichni nuceni podle toho učení žít, zbaveni volby žít způsobem, který oni sami považují za správný. Totalita začínám tam, kde je ideál nadřazen skutečnému světu a kde je svět násilím uváděn v soulad s ideálem, namísto toho, aby byl ideál uveden do souladu se světem.

Milí liberálové, ruku na srdce, necháváte všem dostatek svobody pro vlastní názor, pro vlastní způsob života? A nebo chcete celému světu vnutit svůj způsob života jenom proto, že pro vás je výhodný? Uvědomujete si, že i váš světonázor je determinován dobou a místem svého vzniku a lidmi, které jej utvářeli? Zločiny nepáchají ideologie, ale lidé, kteří si myslí, že svět byl stvořen pro jejich užitek a jejich potěšení. Lidé, kteří si myslí, že byli vyvoleni a povýšeni nad ostatní, aby třeba násilím přivedli zbloudilé ovce na cestu té jediné a správné víry….

poslal Tribun

Štítky: , ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 133:

V 1/17/2007 7:39 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Není-li co dodat, nic se nedodává. Ale já cítím potřebu dodat, že není co dodat.

 
V 1/17/2007 8:28 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Takže je zcela špatné, ctít se sám rozhodnout za co utratím své peníze?

Celý článek jsou poze plky dalšího člověka který umí být solidární, bohužel opět pouze z cizího.

 
V 1/17/2007 8:29 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Pardon, mělo tam být "chtít se sám rozhodnout".

 
V 1/17/2007 9:38 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

to Cenda:
Uz v tve otazce je pricina problemu. Spojujes svobodu s nejakou materialni hodnotou. Jako by se dala svoboda merit tim, kolik muzu utratit penez apod...

 
V 1/17/2007 10:23 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nepsal jsem kolik, ale za co a to je sakra rozdíl.

 
V 1/17/2007 11:07 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To nic nemeni na faktu, ze svoboda neni jen materialni. Bylo by hodne primitivni si myslet: "Muzu utracet za co chci - jsem svobodny". I kdyz nepochybuju o tom, ze prave na takova hesla se chytaji lide pseudopravicovych stran.

 
V 1/17/2007 11:16 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak to zatraceně hodně mění na faktu. Nemíním např. dotovat předvolební úplatky ve stylu mobilovného

 
V 1/17/2007 11:17 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nerad se účastním podobných diskuzí, protože kdo má víru, věří i neuvěřitelnému. Člověk má sice dvě uši a jen jednu pusu, měl by tedy dvakrát víc naslouchat než mluvit. Bohužel je to v současnosti spíše naopak.Co naopak. Někdy to vypadá, že v rámci vývoje už člověk ztratil uši vůbec.
Kategorie "kolik" a "za co" spolu souvisí víc, než na první pohled vypadá. Čím větší je "kolik", tím větší míra volnosti je v kategorii "za co", neboť existuje cosi jako priorita potřeb. Takže existují skupiny lidí, kteří vůbec nerozhodují o tom "za co", neboť o tom rozhoduje právě ta tzv. liberální svoboda nastavenými paramerty. Individuální svoboda je moc dobrá věc, pokud jí člověk opravdu může disponovat.
Je zajímavé, že společnost, která tak moc preferuje individuální rozhodování, nijak nebrojí proti pojišťovnám, investičním a mnoha jiným fondům, proti kartelům, koncernům a jiným konglomerátům. Když ono je tak lákavé nechat vydělávat cizí peníze pro sebe. Čím to, že kvartární sféra, tedy především finančnictví a pojišťovnictví jsou vůbec nejvýnosnější obory lidské činnosti, zatímco primární sféra je hluboko na dně (omlouvám se za ropu a to ještě jak pro koho),přestože vytváří skutečné a elementárně nutné hmotné zdroje?
A končím s psaním, ale budu si dál rád číst.

 
V 1/17/2007 11:48 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Je zajímavé, že společnost, která tak moc preferuje individuální rozhodování, nijak nebrojí proti pojišťovnám, investičním a mnoha jiným fondům, proti kartelům, koncernům a jiným konglomerátům...

A proč by měla? Jsou to způsoby podnikání (krom kartelů) a je to každého osobní svoboda zda investuje a kolik.

I kdyby šlo jen o jedinou korunu, tak chci vědět za co ji utratím a chci o tom rozhodovat a to by měl chtít každý. Pokud chce někdo přispívat někomu, kdo sedí s nataženýma nohama a flaškou piva u TV a jen čeká na dávky, je to jeho osobní svoboda a nechť ji využije - ZA SVÝ.

 
V 1/17/2007 12:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

I kdyby šlo jen o jedinou korunu, tak chci vědět za co ji utratím

Nevím, kolik je vám let, podle trucpubertálních příspěvků do zdejší diskuse bych neřekl, že až tak moc - ale tipnul bych si, že jste pravděpodobně ještě na daních nesplatil ani náklady na své vzdělání, které jste největší pravděpodobností absolvoval v tuzemsku a tudíž nikoliv "za svý". O lékařské péči apod. nemluvě.

A pokud namítnete, že to za vás platili z daní nebo jinak vaši rodiče (a za ně jejich rodiče), tak se dostaneme přesně k principu solidární společnosti, která funguje v rodinách v malém. Jen vy sám víte, jestli už jste dokázal např. svým rodičům poctivě vrátit to, co do vás investovali. Pouze "za svý" byste totiž umřel ve velmi raném dětském věku.

Ale myslím, že tato debata s vámi nemá smysl, protože vy z ideologického krunýře odmítáte vidět svět, jaký je, a stále zde opakujete vlastní fixní a absolutní ideu, která nikde na světe (ani v lidských společnostech, ani v přírodě) nefunguje. Kdybyste byl schopen reflektovat už jen vlastní život, těžko byste došel k tomu, že "má dáti - dal" je všemu nadřazený princip lidské existence.

Asi nejen já, ale i ostatní účastníci zdejší debaty, považujeme za zajímavější pokoušet se mluvit o tom, jaký svět ve skutečnosti je, a ne se zabývat vašimi mozkovými bubáky. Pokud si nejste schopný šťouchnout do jehly, byl tohle asi můj poslední vámi inspirovaný příspěvek.

 
V 1/17/2007 12:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, nemohu rici, ze bych souhlasil se vsim, ale vas clanek rozhodne stoji za zamysleni. Je v nem, myslim, dost pravdy.
Ale nedelejte si iluze. Primet k sebereflexi liberalistickeho fanatika je stejne nemozne jako presvedcit fanatika marxistickeho nebo jako clena nejake nabozenske sekty.

 
V 1/17/2007 1:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: cenda

Tak trochu jsem vas povazoval za ponekud inteligentnejsiho priznivce "pravice". Snazite se, abych to prehodnotil ?
Jak znam vam podobne, velice radi vyuzivate vse, co vam je poskytnuto a nad tim, kde se to vzalo moc nepremyslite. Zato reci typu "za svy" mate plnou, s prominutim, hubu.
Tak na rovinu:
- financoval jste si tzv. "za svy" veskera sva studia ?
- financoval jste si tzv. "za svy" veskerou lekarskou peci, kterou jste kdy potreboval ?
- platite si tzv. "za svy" napr. ochranku namisto policie ?
- prispivate nejak ze svych soukromych prostredku na vedu a zakladni vyzkum, jejichz vysledky zajiste rad vyuzivate ?
- pokud jste alespon trochu kulturni, sponzorujete alespon nejakou kulturni akci ?

Pokud si na vyse polozene dotazy dokazete odpovedet ANO, muzeme se spolu dal bavit. V opacnem pripade jste jen dalsi z dlouhe rady "pravicovych" Cechacku.

 
V 1/17/2007 1:09 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

článek tribuna je "nutné" položit jako jeden ze základů demokracie

a na základě toho následně kladně hodnotit poznámkzu klokana.

Ano, takováto diskuse schází našim politikům. A nemusí být ani v takovém rozsahu. Stačila by ta úroveň.

Stejně tak by každý z nás měl 3x přečíst něco, s čím si dovojeme nesouhlasit a následně protestovat a navrhovat opak.

 
V 1/17/2007 1:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Martin Tesař - Co takhle argumentovat ad rem? Ad personam je ubohost. Mimo jiné jste se netrefil a to si hrajete na telepata už podruhé

 
V 1/17/2007 1:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Klokan: Dejte mi k tomu možnost a beze všeho a klidně k tomu budu živit i nějakého invalidu. Přispívám nejen na kulturní akce, ale i jiné a skutečně - ZA SVY.

 
V 1/17/2007 1:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
To: Martin Tesař - Co takhle argumentovat ad rem? Ad personam je ubohost. Mimo jiné jste se netrefil a to si hrajete na telepata už podruhé


Ale já argumenuji přesně k tomu, o čem se tady vyjadřujete. To vy pořád jen dokola melete "za svý, za svý, za svý". Přesně jako trucovitý puberťák neschopný dospělé debaty. Na tom, kolik vám skutečně je, totiž v internetové diskusi nesejde - tady za vás mluví vaše písmené vyjadřování. A to je takové, jak jsem vám napsal.

 
V 1/17/2007 1:57 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
To Klokan: Dejte mi k tomu možnost a beze všeho a klidně k tomu budu živit i nějakého invalidu.


Copak, vy chcete aby vám někdo něco "dal"? Dokonce snad možnost? Ale ale. Když za svý, tak za svý. Svou možnost si musíte pěkně urvat sám.

Navrhuji vám pro vás patrně z vašeho pohledu nejlepší řešení: neplaťte daně a vůbec nic, co nechcete. Dejte případné problémy s finančním úřadem k mezinárodnímu soudu a případně požádejte o azyl někde, kde se daně neplatí (sakra, už zase ta solidární společnost, tak ne, vybudujte si "za svý" armádu a nějaký ten životní prostor podle svých představ si "za svý" vybojujte).

Jak se vám líbí, když se s vámi bavím vaším stylem? Ale teď už skutečně není víc co říct, takže se mějte. Měl byste si podle vašich principů sám vystačit i v debatě.

 
V 1/17/2007 2:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Tesař: Líbí se mi to moc, neboť patřím k lidem kteří do státní kasy přispívají a nikoli k těm kteří ji ždímají, holt každý prosazujeme to svoje.
Přeháním to schválně, ale každá společnost si může dovolit být solidární pouze dokud na to má a být nedobrovolně solidární k těm co si jsou schopni pomoci sami, ale nechtějí se mi pranic nelíbí.

 
V 1/17/2007 2:36 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

No text je to zajímavý, jen má podle mě jednu zásadní koncepční slabinu. Automaticky identifikuje ekonomický liberalismus (který není totožný s tím politickým) s určitou sociální skupinou - s těmi, co z něj těží a tudíž, co jsou "nahoře" a mají bezprostřední zájem na jeho reprodukci. Obávám se, že tohleto možná platilo dřív. V současnoti je sociální spektrum postindustriálních společností tak neuchopitelné, že nelze jeden "světonázor" automaticky identifikovat se sociálně definovanou skupinou. Na konkrétní úrovni se to potom projevuje tak, že voliči ODS můžou být paradoxně i třeba důchodci nedo střední třída.

 
V 1/17/2007 3:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Článek je opravdu zajímavým čtením, ale podle mne zas tak úplně nevylučuje tvrzení Čendy. Solidarita, sociální systém nebo jak si to kdo chce nazvat by měla zabezpečit a tady je problém 1)"co" a 2)"jak"

1)Problém "co", tam se budeme lišit jeden od druhého (viz. zajištění dopravní obslužnosti)

Tady bych viděl jádro rozdílů politických programů (např. já jsem zastáncem progresivního zdanění, ale něco jako pohřebné nebo mobilovné, případně poskytování služeb jejichž efekt je neúměrně nízký vynaloženým prostředkům odmítám a tím se dostávám k druhému bodu)

2)Problém "jak", který moc zdůrazněn není, ale přitom je důležitý

To, že souhlasím s nějakým sociálním výdajem, nebo potřebou společnosti neznamená, že je mi jedno jak se tato potřeba realizuje. Je to otázka plýtvání veřejnými prostředky (dálnice prý u nás stavíme dráže než v Německu atd.) a příkladů by se našlo spousta a tady je kritika a zdůraznění základů ekonomické teorie na místě. Smyslem sociálního systému je zajištění potřeb a ne dokonalá efektivita, ale vše má své meze (viz dálnice).

Podle mého názoru spousta lidí nadává na sociální systém právě v této souvislosti a já se ke kritice souciálního systému jednoznačně připojuji.

 
V 1/17/2007 5:06 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Článek bych ohodnotil stupněm 2 na střední odborné škole demagogické. Pane Tribune, chtěl vás požádat o svolení použít váš článek při výuce pro demonstraci propagace jednoho správného názoru.

Autor použil jeden termín a bez nejmenších jeho znalostí, ignorujíce odbornou literaturu, vtělil tomuto termínu zcela jiný význam a ten desetkrát vyvrátil. Ano, i tak se dá dělat propaganda. A najde se jistě spousta lidí, kterí o liberalismu nic nevědí, kteří vám budou tleskat.

K vašim největším omylům patří:

I liberalismus má totalitní tendence, které spočívají v tom, že si činí monopol na morálku, určování pravidel lidského soužití, usiluje prostřednictvím svých stoupenců a to stát se jediným přípustným výkladem světa, neporušitelnou normou.

Liberalismus je ideologie, jejiž podstatou je právě oddělení pravidel soužití od morálky. Liberalismus proto nic neříká o morálce a nečiní si na nic monopol.

V praxi, a to i v mezinárodní politice, se lze často setkat s tvrzením, že kde panuje kapitalismus, tam jsou lidská práva dodržována.

To je pravda. Ale tento výrok je dáván do souvislosti s komunistickými zeměmi. A snad nechcete tvrdit, že komunistické režimy jsou k dodržování lidských práv vstřícnější než ty kapitalistické.

Liberalismus ví vždy správně a beze vší pochyby, jak definovat lidská práva. Jiné názory již nejsou potřeba.

To je opět váš výmysl, který jste si vymyslel jen abyste měl na liberalismu co kritizovat.

Liberalismus ví vždy správně a beze vší pochyby, co je užitečné. Jiné názory již nejsou potřeba.

Nesmysl opakovaný stokrát zůstane stále nesmyslem.

Liberalismus přesto ví vždy správně a beze vší pochyby, jaká je jediná možná cesta k blahobytu.

Opakování matka moudrosti :)

Přesto si liberalismus činí monopol na morálku a osobuje si právo rozhodovat o tom, co je správné a co nikoliv pouze podle vlastních pravidel.

Neříkal to tu už někdo?

Liberalismus však ví naprosto přesně a neomylně, která z těchto svobod je ta pravá a musí být zajištěna za všech okolností.

Nemá někdo problémy s pamětí?

Milí liberálové, ruku na srdce, necháváte všem dostatek svobody pro vlastní názor, pro vlastní způsob života? A nebo chcete celému světu vnutit svůj způsob života jenom proto, že pro vás je výhodný?

Milí socialisté. Nemůže mít každý vzdělání na to, aby pochopil, co znamená liberalismus neřku-li aby o něm psal články. Vězte tedy, že liberalismus je synonymem svobody, kdy má každý plné právo dělat co chce, pokud tím nejsou ohrožena základní lidská práva někoho jiného. Liberalismus tedy nechává na každém, ať si zvolí svůj vlastní způsob života. Liberalismus vám nebrání dělat smírky na MHD, policii, na sociálně slabé. Liberalismus říká, že každý má právo nakládat s vlastním majetkem podle svého uvážení a že většinový názor na tomto nemůže nic měnit (prosím neplést s ultra-liberalismem). Liberalismus tedy nic nikomu nevnucuje a pouze trvá na dodržování základních lidských práv.

Tvrdit, že moderní ekonomové prosazují liberalismus proto, že je pro ně výhodný je stejně nesmyslné jako tvrdit, že moderní kosmolgové prosazují teorii temné hmoty a energie proto, že je pro ně samé výhodná. Pokud chcete dále psát články o liberalismu a nepoukázat tak pouze na svou neznalost faktů, doporučuji si příště zjistit, co to ten liberalismus ve skutečnosti je a proč je ekonomy podporován.

Je mi jasné, že autor tohoto článku nikdy neslyšel jména jako Milton Friedman, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises či Adam Smith a asi ani netuší, proč a za co tito lidé dostali nobelovy ceny. Stačí, že on má svůj, jediný správný názor, tak proč by se zajímal o názor jiných, že?

Milton Friedman byl muž nevelkého vzrůsru, ale velkého génia. Trvalo mu 40 let než dokázal přesvědčit Samuelsona a další Keyneisány, že se mýlí. Ale nakonec to dokázal. Friedmanovi se toho podařilo dosáhnout tvrdou prací a silnou argumentací. A je ostudou, že je tento génius, proti kterému kapitulovalo tolik Keynesiánů, je dodnes mnohými socialisty ignorován. Proto bych vřele doporučil k pročtení jeho knihy Kapitalismus a svoboda a Svoboda volby. Z těchto knich pochopíte, proč je pro ozdravení ekonomiky důležitá přísná měnová politika na potlačení inflace, deregulace ekonomiky, negativní daň místo sociálních dávek, deregulace trhu a snížení daní.

Milton Friedman byl také velkým propagátorem rovné daně. A jako mnohá jeho proroctví i toto se postupně naplňuje.

Byl schopen v milionech svých čtenářů a posluchačů zažehnout jiskru svobody a přimět je postavit se tyranické vládě a zhoubným vládním politikám. Ve 20. století plném socialistických experimentů nejrůznějšího typu bylo takových jisker nesmírně zapotřebí. Pád socialistických režimů sovětského typu a rozšiřování demokracie však svobodu nenastolil. Ideologie nesvobody a perverzní státní dirigismus přetrvávají i dnes. A právě proto je stále třeba za svobodu neohroženě bojovat. Přitom naštěstí můžeme stavět na tom, co nám Milton Friedman odkázal. Své celoživotní poznání formuloval necelé dva týdny před svou smrtí. „Mým hlavním přesvědčením je to, že největší hrozba pro lidskou svobodu přichází od vlády.“ Mějme to tedy vždy na paměti.

Stojí za připomenutí, že Principy Miltona Friemana jsou dodnes nepřekonané a dosoud se nenašel nikdo, kdo by měl odvahu s nimi veřejně polemizovat (kromě pana Tribuna).

A nyní prosím srovnejte učení Miltona Friedmana s učením Karla Marxe:
1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu.
2. Silně progresivní daň.
3. Zrušení dědického práva.
4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů.
5. Soustředění úvěru v rukou státu prostřednictvím státní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem.
6. Zvýšení počtu státních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace podle centrálního plánu.
7. Soustředění veškeré dopravy v rukou státu.
8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství.
9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem.
10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí.

Tento model je pro ekonomicky nevzdělané voliče velmi atraktivní, a proto byl v minulém století mnohde uplatňován. Pokaždé se ale ukázalo, že takový systém není dlouhodobě životaschopný.

A co řekl John Maynard Keynes o marxově Kapitálu?
"Moje pocity z Kapitálu jsou stejné jako moje pocity z Koránu. Chápu, že je to historicky významné dílo, a vím také, že mnoho lidí, z nichž ne všechny je nutno řadit ke hlupákům, je považují za něco jako kámen mudrců, obsahující inspiraci. Když se na to dílo podívám podrobněji, tak je pro mne nepochopitelné, že to může mít takový dopad. Je nudné, zastaralé a akademické polemizování s ním mně připadá jako nevhodné pro daný účel."

Jedním z vrcholných a nejvlivnějších děl ve společenských oborech vůbec je kniha Lidské jednání: pojednání o ekonomii, kterou v roce 1949 napsal Ludwig von Mises. Ale i další jeho kniha Teorie peněz a hospodářského cyklu z roku 1912 by neměla ujít vaší pozornosti. Jeho skotečně přelomovým dílem je kniha Socialismus: Ekonomická a společenská analýza z roku 1922, ve které autor exaktně dokazuje škodlivost socialismu pro společnost jako celek:

Ekonomická kalkulace je totiž možná pouze při existenci trhů se statky a výrobními faktory. Na trzích se totiž vytvářejí prostřednictvím dobrovolné směny ceny statků i ceny výrobních faktorů. Ceny jsou odrazem ekonomických parametrů nazývaných spotřebitelské preference a vzácnost zdrojů. Preference je individuální subjektivní úsudek. Dokud budou mít různí lidé různé preference, tak se po čase spontánně vytvoří trhy statků a něco (cokoli) na způsob peněz, které budou fungovat jako přirozený distribuční mechanismus. Pouze cena totiž dává signál, který avizuje, že se cílí úsilí špatným nebo dobrým směrem. Jestliže lidé znají ceny, tak jednají efektivně tzn. maximalizují výnosy s minimem nákladů. Pokud jednají efektivně, pak se chovají racionálně tzn. rozumně.

Ludwig von Mises a F. A. von Hayek byli roku 1924 všem k smíchu, když předpovídali blížící se katastrofu při pohledu na účastníky nekonečného úvěrového mejdanu. Historie jim ale dala za pravdu.


V roce 1927 vydal Ludwig von Mises své další stěžejní dílo "Liberalismus", které přesahuje i hranice ekonomie. V knize vysvětluje, že tradiční heslo "laissez faire" není pouze "nechte působit bezduché mechanické síly". Znamenalo "nechte lidi jednat", a tím se stalo bezpochyby předzvěstí "Lidského jednání". Etatismus tzn. státní zásahy do hospodářství byl tak pro něho popřením liberalismu. Nelze totiž být liberálem a současně hájit stání zásahy do hospodářství. Etatismus nazval "patologickou zvráceností", která znamená: "nechte vládu, ať zvolí, co je pro člověka dobré, a dovolte jí, ať mu takové dobro vnutí třeba násilím, bude-li to třeba". Každému musí být hned jasné, že se takovými úvahami stával mimořádně populárním nejen v tehdejším Rakousku, ale po celé kontinentální Evropě, která byla ovládána různými typy socialismů. Spojení liberalismu s kapitalismem považoval přirozeně za logické, protože principy liberalismu lze naplnit pouze v systému "laissez faire". A šel dokonce tak daleko, že světu oznámil, že kapitalismus není rozhodně doktrínou kapitalistů, ale je doktrínou všech. Směřuje totiž k tomu, co sám Jeremy Bentham nazval "největším štěstím pro největší počet lidí".

V roce 1929 vydal knihu s "Kritika intervencionismu" a byl prvním, kdo s termínem intervencionismus přišel. Definoval ho následovně: "Intervencionismus je narušené hospodářství. Vláda zasahuje do hospodářství, ale nechce zcela odstranit trh. Usiluje o to, aby se výroba a spotřeba odvíjely odlišně od podoby na nenarušovaném trhu, a to tak, že fungování trhu doplňuje o nařízení, příkazy a zákazy, nad jejichž dodržováním bdí policie a donucovací aparát státní moci".

Vláda může podle Ludwiga von Misese dělat jenom dvě věci: 1. pokračovat k socialismu nebo 2. vrátit se ke kapitalismu. Třetí cesta neexistuje, což je mimo všechny pochybnosti průkopnické zjištění. Takže koukněte kolem sebe.


Friedrich August von Hayek byl žák Ludwiga von Misese a byl jedním z největších myslitelů 20. století. Ve své nejznámější knize "Cesta do otroctví" (1944) učinil epochální objev - tržní ceny jsou komunikačním systémem.

"Požadavek vědomého řízení je ekvivalentní požadavku, aby řízení vykonávalo jediné vědomí". A zde je již jen krůček k nadřazení human design nad human action, což vede k dalšímu dílu nekonečného seriálu Pýcha rozumu. Friedrich August von Hayek dále dodává "jedna cesta vede od Huma a Voltaira, Adama Smitha a Kanta k liberalismu a druhá cesta vede od Hegela, Comta, Feuerbacha a Marxe k totalitárním režimům a ideologiím".

Friedrich August von Hayek svým celoživotním dílem nastínil konce, ke kterým vede nekonečný seriál Pýcha rozumu. Názvem svojí poslední knihy, vystihl dokonale podstatu věčného sporu mezi etatisty a zbytkem světa: "Osudná domýšlivost: omyly socialismu". Tato kniha by se měla stát povinnou četbou pro všechny pány Tribuny, kteří lamentují nad liberalismem a vůbec pro všechny zastánce socialistického státu.

K jeho dílu prohlásil Mark Blaugh, celoživotní nepřítel Rakouské školy:
"Došel jsem pomalu a s maximální nechutí k názoru, že Rakouská škola má pravdu a my všichni jsme se mýlili".

A Milton Friedman dodal: "...že jeho výjimečné příspěvky k ekonomické teorii a politické filosofii jsou až druhořadé, ve srovnání s jeho významem pro obhajobu morální a intelektuální základny svobodné společnosti".


Máme zde v ČR onen oslavovaný „sociální" stát, který ale motivuje tak akorát k tomu, aby ze sebe každý udělal alespoň v nějaké míře účelového „sociála" a dosáhl tak na nějakou tu „sociální" výhodu. Lidé potom ze sebe dělají „sociální" případy, aby pro sebe dosáhli alespoň na nějaké sociální dávky na úkor někoho; podnikatelé pak zase přesvědčují politiky, že právě to jejich odvětví podnikání je „sociálně" potřebnější než jiné a že si tak zaslouží větší ochranu či dotace opět na úkor někoho. Tedy sociální boj všech proti všem o to, kdo je více „sociální". V naší zemi je to pak ještě navíc umocněno tím, že si většina politiků ráda zabrnká na jisté čecháčkovské proletářské pudy.Pro doplnění znalostí oporučuji:
http://libinst.cz/clanky.php?id=684
http://libinst.cz/clanky.php?id=669
http://libinst.cz/clanky.php?id=688
http://libinst.cz/clanky.php?id=695

a zejména pak:
http://libinst.cz/clanky.php?id=701
http://libinst.cz/clanky.php?id=681

Pokud jste dosud nepochopili liberální principy trhu, a raději věříte anonymnímu panu Tribunovi před nositeli nobelových cen, nevadí. Přednášky na vysoké škole ekonomické jsou otevřené všem. A pokud nejste z Prahy a chcete se dozvědět o fungování trhů víc, pak kromě uvedené literatury doporučuji navštívit tuto stránku a na liberalismus se zeptat těch nejpovolanejších:

http://forum.libinst.cz/

 
V 1/17/2007 6:00 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Vladimíru Kohoutovi:
Pokud ty exaltované výroky o tom, jak ti či o ni kritici rakouské školy nakonec "prozřeli" a nebo o tom, jak Friedman ve čtenářích "zažehl jiskru svobody", myslíte vážně, dostáváte se na úroveň jehovistů, radikálních komunistů z 50. let, případně dalších zoufalců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jsou vlastníky a nositeli jedné jediné univerzálně platné pravdy.

Taky je zábavné, jak Tribuna označujete za socialistu. Typicky primitivní reakce na bázi černobílého vidění světa: pokud se mnou někdo nesouhlasí, musí si tedy nutně myslet pravý opak, takže když nemám rád komunisty, jsem fašista, když mi vadí Cikáni, jsem nácek a když neuznávám (neo)liberální teorii, jsem socialista (proč ne třeba rovnou komunista?). To je ovšem logika na úrovni houpacího koně.

Co dodat? Pokud to, co uvádíte, myslíte vážně, připadáte mi, že splňujete typickou definici blbce na základě faktu, že "pokud blbci pronikne do hlavy myšlenka, zaplní ji celou". Vám tedy pronikla do hlavy myšlenka ekonomického liberalismu a zdá se, že už pro nic dalšího Vám místo v lebce nezbylo...

Když tady tak plamenně argumentujete Friedmanem a Hayekem, co takhle uvést třeba Stiglitze? Ale to asi ne, protože to je určitě jeden z těch "pomýlených", který dosud "neprozřel", že?

 
V 1/17/2007 6:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Na akademické půdě byste byl svými urážkami okamžitě diskvalifikován z diskuze. Dokážete také kromě osobních urážek také uvést nějaký argument? Co se týče Stiglitze, velmi vám doporučuji k přečtení jeho knihu "Fair Trade for All".

 
V 1/17/2007 7:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Musím vás zklamat pane Kohoute, ale souhlas pro požití textu k výukovým účelům vám dát nemohu. Ne snad, že bych se za něj styděl, ale pro vámi požadované účely je zcela nepoužitelný, protože nepropaguje žádný jeden správný názor (vy jste takové místo našel?). Pouze poukazuje na to, že zastánci jistého myšlenkového směru stále snášejí pečlivě vybraná fakta, která vhodným způsobem interpetují, aby dokázali, že jejich názor je nejen správný, ale jediný možný. A nemluvím teď o liberalismu, ale o jakémkoliv směru. Liberalismus jsem si vybral jen z toho důvodu, že je dnes dominantní a proto nejvíce nebezpečný. Posuňte se v čase o třicet let zpět, dosaďte si místo liberalismu komnismus, vypusťe prostřední pasáže, které jsou jen pro ilustraci, a budete mít stejný text se stejným poselstvím.

Přesto, že s liberalismem nesouhlasím, nechci ho sprovodit z povrchu zemského. Ani bych to neuměl. Jediné, co bych rád, aby se liberalismus stal jedním z řady sobě rovných učení, která se snaží nějak uchopit lidský život. A vy argumentujete tím, že bylo jasně prokázáno, že liberalismus je nejlepší. Vždyť vy jendoznačně potvrzujete, že nebezpečí, na které upozorňuji, existuje! Nic z toho, co jsem napadl, jste nevyvrátil, protože argumentujete zcela mimo podstatu. Vaše argumenty snad budou mít váhu, až zde budeme diskutovat o volném trhu, dnes je však bohužel musím odmítnout jako irelevantní. Přečtěte si třeba příspěvek pod nickem "dudla" - na jeho výtku nemám argument, ten mne donutil se zamyslet nad tím, jestli jsem někde neudělal chybu. Ale s vámi tak nějak polemizovat neumím - vy se nesnažíte dokázat, že liberalismus je tolerantní a nikomu nebere svobodu na vlastní názor, vy se snažíte dokázat, že liberalismus se jediný správný a kdo to ještě neuznal, tak je hlupák a nevzdělanec.

A ještě v jedné věci vás musím zklamat: nepůjdu si na VŠE dodělávat vzdělání. Pokud bych se tam měl dozvědět do podrobna rozvedeno to samé, co jste zde ve zhuštěné podobě prezentoval vy, bylo by to zbytečné. Já totiž liberalismus chápu stejně, jako vy. A přesto jej nevyznávám. Chápat přeci ještě neznamená souhlasit.

 
V 1/17/2007 7:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Nejvíc druhého naštvete pokud jeho slova vyrátíte argumenty."
Nebudu tu teď rozebírat pravdivost či nepravdivost kohoutových slov, ale souhlasím s ním v tom, že pokud má diskuse někam vést měli by se podávat argumenty a ne se osočovat. To platí jak pro příznivce pravice, tak levice. A musím konstatovat, že poslední dobou k osočování dochází neustále více.
Jinak bych měl na pana kohouta dotaz jestli toto jen odněkud zkopíroval nebo to jsou jeho vlastní slova.
A na závěr si dovolím nesouhlasit s těmito slovy: Vláda může podle Ludwiga von Misese dělat jenom dvě věci: 1. pokračovat k socialismu nebo 2. vrátit se ke kapitalismu. Třetí cesta neexistuje, což je mimo všechny pochybnosti průkopnické zjištění. Takže koukněte kolem sebe.
Nikdo totiž dnes nemůže bezpečně říci, jestli někdo nevymyslí ještě jiný způsob vlády, který bude lepší.

 
V 1/17/2007 7:22 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, neznalost neomlouvá!


Liberalismus znamaná SVOBODA,
socialismus znemaná NESVOBODA.

Liberalismus může k totalitnímu systému přirovnat pouze ten, kdo neví, co liberalismus znamená. Liberál nikdy nikomu nevnucuje své přesvědčení. Jsou to právě socialisté, kdož vyžadují, aby se všichni povinně složili a platili tu na mobily pro nepracující, tu na farmáře, kteří se nepojistili proti neúrodě, tu na dálnice či ztrátovou vlakovou dopravu.

Socialismus je systém, který si nárokuje morální právo diktovat ostatním, co a popřípadě kdo je užitečnější, kdo bude okraden a kdo obdarován. Tím pádem socialismus drasticky snižuje produktivitu - proč bych měl pracovat, když mám plat zdarma od státu?

Nezanedbatelným a mnohokrát ověřeným faktem je, že socialismus se vždy v důsledku obrátí právě proti těm, které má nejvíce chránit:
- vysoké daně způsobí zavření mnoha podniků a mnoho lidí tím pádem příjde o místo
- regulace nájemného způsobí obsazení velkých bytů jedním důchodcem a rodiny s dětmi se tak musí krčit v garsonkách a navíc musí platit vyšší nájmené právě z důvodu regulovaného nájemného
- zaměstnanci, kteří pracovali v noci jsou propuštěni, protože kvůli zákonu omezujícímu práci v noci jejich zaměstnavatel nemá pro ně práci
- prodavačky, které prodávali v samoobsluhách, jsou nahrazeni atraktivnějšími a mladšími, protože kvůli minimální mzdě je ochotno na jejich místo nastoupit více zaměstnanců
- telekomunikační firmy s dominantním postavením garantovaným státem zneužívají svého postavení a brzdí rozvoj nových technologií - např. internetu
- socialistické zdravotnictví produkuje úplatky a plýtvání. Lidé se socialistickým zdravotnictvím se v průměru dožívají o několik let nižšího věku než v zemích s volným trhem

Socialismus komplikuje zákoník práce tím, že posiluje postavení zaměstnaných a odrazuje tak podnikatele od pružného najímání pracovních sil nových. Také komplikuje právní řád (a ne zdaleka pouze obchodní zákoník) a daňový systém. Socialisté odmítají uvolnit trh s byty a tím zjednodušit stěhování za prací a výstavbu nových nájemních bytů. Socialisté také zbytečně stupňují obchodní nařízení a podzákonné normy a zhoršují tím podmínky pro drobné podnikatele, což také snižuje poptávku po pracovních silách.

Kapitalistický systém, mohlo by se zdát, po čtyřiceti letech hospodářského úpadku a politického útlaku, organizovaného u nás socialisty, nebude potřebovat v ČR morální obhajobu. Ale jak vidíme, není nám to dopřáno. A to ani u nás, ale ani jinde ve světě. Důvodem je také to, že ekonomie se poměrně obtížně vysvětluje veřejnosti. I někteří ministři by z ekonomie na VŠE propadli. JEden nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Robert Solow, poznamenal, že „rozsah pozornosti lidí, pro něž píšete, je kratší než délka jedné pravdivé věty“. Dějiny jsou plné pánů moralistů Tribunů, kteří pohrdali spontánním řádem a pravidly, která jej vymezují. A jejich utopie v lepším případě vedly k ožebračení a rozkladu dříve civilizovaných států, v horším případě pak ke genocidě, která zasáhla hladomorem a terorem desítky miliónů, lidí. Každý takový Tribun dláždí cestu do pekel svými dobrými úmysly, svou umanutostí a zejména skutečnou nevzdělaností. Je fascinující, jak jsou komunistické a socialistické recepty primitivní, a evidentně v rozporu se zdravým rozumem a historickými zkušenostmi. Je fascinující, jak dokonale dokážou ignorovat realitu. Když všichni vidí, že padá sníh, tak marxista-leninista, popřípadě socialista, řekne, že to není sníh, nýbrž fata morgána, nebo že je to peří anebo kusy vápna.

Kapitalismus je systém, který bravurním způsobem popsali a vysvětlili zejména Adam Smith a Friedrich August von Hayek. Popsali ho jako systém, jež nepotřebuje člověka předělávat a vylepšovat. Dokonce ho výslovně předělávat nechce a považuje to za nemožné. Naopak dokázali, že proto, že je takový jaký je, že má zájem na zlepšení svého postavení, umožňuje vznik předvídatelného chování a vytváří jakýsi společný ekonomický vesmír, kde nerozhodují přání, nýbrž racionální jednání. To při splnění určitých podmínek vede k optimálnímu využití zdrojů ve společnosti a k ekonomickému růstu celé společnosti. Adam Smith varoval vlády, aby nebyly pošetilé, a aby se pokoušely řídit hospodářství, mluvit podnikatelům do investování a ovlivňovat tak ceny. Důsledky takových opatření jsou vždy škodlivá - pro celou společnost. Role vlád je ve stanovování základních pravidel, která hájí soukromé vlastnictví, nebrání volnému obchodu. Také chrání konkurenční prostředí a podněcují podnikavost. Role vlády je dále v budování institucí, které se zabývají vynucováním dodržování těchto základních pravidel. Adam Smith na stovkách stran vysvětlil, že za takových okolností člověk, který sleduje pouze své vlastní zájmy na trhu, zároveň nejlépe uspokojuje potřeby druhých. Pekař nepeče housky, protože nás miluje, ale proto, že si chce co nejlépe vydělat na živobytí. A proto to dělá úsporně, efektivně a kvalitně - to je totiž ta jediná cesta jak se svým produktem uspět na konkurenčním trhu. To je ona Smithova neviditelná ruka. Adam Smith postřehl spontánní řád, jež vzniká činností samotných účastníků, kteří sami neustále vyhodnocují miliony cenových a jiných informací pro své zájmy a pro své účely, neustále opravují sami sebe i sebe navzájem, přičemž čím lépe svou práci dělají a čím prospěšnější jsou také všem ostatním, tím většího dosahují zisku. Takoví spoluobčané jsou hodni úcty a respektu, neboť svým ziskem, aniž bz při tom sledovali společenské zájmy, přispěli k ekonomickému růstu a ke zvýšení bohatství všech ostatních více než kdokoli jiný. Protože zisk bude z velké části reinvestován a je také zdrojem daní, které umožňují vládě chránit pravidla hry a umožňují také chránit před velkou nouzí ty spoluobčany, kteří nejsou s to se bez vlastní viny uplatnit na trhu práce a uživit se.

Jak již zdůvodnil F. A. von Hayek marxistům, socialisté existují právě jenom proto, že kapitalismus vytváří bohatství, silnou střední třídu a demokratický systém. To je dobrá líheň pro Tribuny a jiné šarlatány, kteří v minulosti a nyní buď šíří šílené myšlenky a uchylují se přitom paradoxně ovšem zcela logicky pod demokratickou, i ekonomickou ochranu kapitalismu, jako třeba Karel Marx, anebo tyto myšlenky rovnou v praxi prosazují, jako Lenin, Pol Pot a jiní zločinci, za kterými jsou milióny mrtvých: hladem, nemocemi a terorem.

Co socialisté kdy přinesli světu? Nic. Všimněte si, že po celém světě platí: Čím více socialismu, o to méně demokracie, čím více socialismu, o to větší chudoba. Tato strašná úměra platí vždy, všude a bez výjimky. Tam, kde vlády nerespektují ekonomická pravidla a historické zkušenosti, narušují fungování institucí a zasahují do trhu, tam jsou velké problémy. Socialismus jako takový vymysleli lidé, kteří z jakéhosi důvodu nenávidí obchodní civilizaci a tržní systém. Tito lidé ale nevymysleli nic nového, pouze se vrátili k předkapitalistickému ekonomickému zřízení, oblečenému do moderních šatů. Vždyť co je socialismus jiného než středověké cechovní zřízení? Co je socialismus jiného než neustálý příkaz, útlak a věčné zásahy do tržního sektoru a podnikání? Co je socialismus jiného než pýcha socialistických vládců, pošetilost, a zároveň odborný primitivismus, nereflektující základní empirická fakta i logiku?

Vláda ve svobodné společnosti, tedy kapitalistická vláda, by pochopitelně měla všem zajišťovat ochranu před velkou nouzí a nedostatkem ve formě zaručeného příjmového minima. To je dokonce v zájmu všech ostatních. Proto není v rozporu s liberalismem, aby takto vláda konala a aby v rámci státu, pomáhala všem, kteří si dočasně, či dlouhodobě nemohou pomoci sami. Ale pozor - k čemu tady potřebujeme socialisty a jejich recepty? Kořeny socialismu jsou totiž v utopii úplné hmotné rovnosti. Touto ideou se socialisté ospravedlňují a také ji udržují. Jenže při taková idea nutně vede k programovému potlačování hlavních zdrojů nerovnosti, kterými jsou soukromé vlastnictví, tržní systém a zisk. Uskutečnění ideje tak předpokládá zničení nebo alespoň ochromení institucí a řádu, které jsou zdrojem růstu. Tento začarovaný kruh potom vede ke spirále chudoby a k rovnosti v bídě. Každý nakonec dlouhodobě na socialismus doplatí, i těžce pracující horník. Projeví se to ve mzdě, v cenách, v nabídce zboží a služeb, v životním prostředí, v délce pracovní doby, v ochraně při práci, v kvalitě fungování služeb a institucí, v možnostech cestování a využití volného času, a pochopitelně i v míře občanských svobod - důsledky socialismu má většina z nás v živé paměti.

F.A. von Hayek ve své základní práci píše o tak, jak často proti něčemu protestujeme a nelíbí se nám to. Jednou protestujeme proti rozdílům v lidských osudech, pak proti nespravedlnosti, když jednu rodinu stíhá pohroma za pohromou a jiná si vesele prosperuje. Protestujeme i proti tomu, že něčí záslužné úsilí překazí i nepředvídatelná změna nebo dokonce nehoda. „Ale komu bychom to mohli vytknout?“, ptá se Hayek, „když neznáme nikoho, kdo za to může?“ „Neexistuje žádný subjekt, který by se takzvané sociální nespravedlnosti mohl dopustit“. Žádná firma ani nadnárodní korporace není zodpovědná že ničí sociální situaci. Firma může nabídnout monost tuto situaci zlepšit a každý se může rozhodnout tuto nabídku přijmout či odmítnout. Víc v tom není. A tak je to i s neosobním tržním řádem, který také funguje nezávisle na našem jednotlivém vědomí. A funguje bezchybně.

Položme si otázku - jaké má stát kritéria pro posouzení sociální spravedlnosti? A co to vlastně vůbec je sociální spravedlnost? Britský myslitel Roger Scruton se ve svém Smyslu konzervatismu věnoval tomuto pojmu na 40 stranách, aby zjistil, že je to chiméra. Prázdné slovo. Nic. Sociální spravedlnost nelze determinovat, popsat, ani logicky vysvětlit. Totéž učinil F.A. von Hayek a se stejným výsledkem. Sociální spravedlnost je tak stejně prázdný pojem jako výraz sociální asfalt, sociální zlato, nebo sociální Měsíc. Čím jej lze měřit? Co může stát udělat, aby do tržního mechanismu zasahoval právě pomocí tohoto prázdného pojmu? Pojištění, solidarita, důchod, minimální příjem - to vše je v souladu s liberalismem. Ale nic z toho nemá nic společného se socialistickým vynálezem slova sociální spravedlnost.

Dovolávat se sociální spravedlnosti se bohužel stalo po celém světě nejrozšířenějším a nejúčinnějším argumentem politicků. A lidé dávají do rukou státu pravomoci, které když už jsou jednou zavedeny, stát je jen velmi obtížně může odmítnout. A stát neustále přerozděluje z našich daní. Dokonce platí už i vinaře, pivovarníky a desítky jiných "sociálních" zájmových sdružení, protože má ambici takzvaně něco napravovat. Ve skutečnosti ale touto svou medvědí činností účinně podkopává řád, který bohatství produkuje a dělá globální nedobrovolnou pojišťovnu proti neúspěchu tam, kde je to naprosto protisystémové a nežádoucí. Jakým právem si sociální stát nárokuje právo rozhodovat o tom, že nějaký vinař dostane dotace, protože se nepojistil proti neúrodě a o pár set kilometrů dál bude kvůli tomuto rozhodnutí "sociálního" státu umírat člověk, který kvůli socialistickým regulacím trhu nedokáže sehnat práci?


Pozn. Příspěvek čerpá z článku, který byl na přádní autora blogu převyprávěn vlastními slovy.

 
V 1/17/2007 7:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Vláda může podle Ludwiga von Misese dělat jenom dvě věci: 1. pokračovat k socialismu nebo 2. vrátit se ke kapitalismu. Třetí cesta neexistuje, což je mimo všechny pochybnosti průkopnické zjištění. Takže koukněte kolem sebe.
Nikdo totiž dnes nemůže bezpečně říci, jestli někdo nevymyslí ještě jiný způsob vlády, který bude lepší."

V tom případě soudím, že je nejvyšší čas si Ludwiga von Misese přečíst. Sám se k tomu právě chystám.

 
V 1/17/2007 7:27 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A ještě jednu otázku, pane Kohoute: neznamená snad akademická půda svobodu názoru, svobodu bádání, hledání nových cest? Memorování svatých textu a respekt k nedoknutelným autoritám se dnes nepraktikuje snad ani na teologických fakultách. Ale mám strach, že na té vaší VŠE bych o existenci jiných názorů, než těch jediných správných, asi mnoho nedozvěděl. A když, tak jedině s podrobnými vysvětlivkami, co si o něm mám myslet.

Je pravda trochu hloupé, že se vás musím obracet osobně, ale rozebírat vaše argumenty asi nemá cenu, protože se nikdy neshodneme. To co já považuji za důležité je pro vás bezcenné a naopak. Já netvrdím, že se vaši guruové mýlí v meritu věci, já si dokonce myslím, že mají pravdu a to je to, co mne děsí, s čím se nehodlám smířit. Myslím, že lidé si zaslouží víc, a mohu mít víc, než nabízí současný svět. Je to otázka intepretace a, chcete-li, morálky. To nezměníte tím, že zacitujete autority. Kdo je autorita pro jednoho, nemusí být autorita pro druhého. Připustíte alespoň toto?

 
V 1/17/2007 7:30 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A mimochodem - už jste viděli Jájínka, jak celý rudý skáče jako pominutý, když si dva poslanci za jeho stranu dovolili vyjádřit svůj vlastní názor - jiný než má sám velký Jájínek a rozhodli se ukončit sedmiměsíční martyrium se sestavováním vlády?

Vzpomínáte si ještě, jak se Jájínek hněval na Klause, když ten prohlásil, že nechce jmenovat vládu podpořenou o přeběhlíky? A teď na to nadává sám.

A co myslíte - kdy splní Jájínek svůj slib a složí funkci předsedy ČSSD, jak původně slíbil?

 
V 1/17/2007 7:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Rone, přečtěte si prosím pečlivě můj text, tak jako to udělám zítra já s vaším.

Píšete:
Liberalismus znamaná SVOBODA,
socialismus znemaná NESVOBODA.


Ale já jsem přece nic takového nenapsal! O socialismu jsem se ani slovem nezmínil a o liberalismu jsem tvrdil, že neznamená automaticky svoboda jenom proto, že si po ní dal jméno, ale že proto také musí něco udělat. Nikoliv že znamená nesvoboda. Cítíte ten rozdíl? Pro vás je možná zanedbatelný, protože pro vás je liberalismus tabu. Ale pro mne je důležitý, protože v rozdílu se skrývá moje svoboda - svoboda myšlení a svoboda svědomí.

Víc nemám co říct. Zatím všechny argumenty proti spíše potvrzují mé vývody. Bude třeba lepších a více času, abych musel uznat, že jsem se mýlil. Prosím, čekám na ně...

 
V 1/17/2007 7:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, vy vůbec nechápete základy vědecké diskuze. Ani nemůžete, když jste žádné ekonomické teorie nečetl. Nikdo netvrdí, že je jen jedna pravda. Právě libertariáni často změnili názor na rakousou školu až ke konci svého života.

Věřte mi, že právě pánové Friedman či Hayek mají ve svých Principech odpovědi na vaše otázky a vysvětlení důvodů vašich omylů. Jakmile dokážete, že se tito pánové mýlí (ať již v teoretické rovině či v praxi), pak vás nobelova cena nemine a každý dá za pravdu vám. Nejprve se ale s jejih učením musíte seznámit. Pak můžete s nimi polemizovat a psát články.

 
V 1/17/2007 7:42 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Liberalismus právě omezuje člověka pouze tam, kde začínají základní lidská práva druhých na život, majetek apod.

Jakýkoliv jiný systém omezuje člověka mnohem více. Pokud chcete napadat liberalismus, nepřete se se mnou nebo s lidmi na tomto blogu. Přete se s lidmi, kteří o liberalismu něco vědí, kteří o něm píší knihy. A pokud dokážete, že máte pravdu, odborná veřejnost to uzná. Jakékoliv jiné články, přesvědčování a hádky nemají z vědeckého pohledu smysl.

 
V 1/17/2007 8:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

K celé té diskusi zde bych rád dodal, že je sice hezké, pokud se dobereme nějaké bezvadné definice "liberalismu", ale to ještě zdaleka nebude znamenat, že bude této definici odpovídat reálná politika, která jako "liberální" pojmenuje.

Význam pojmů je definován především kontextem a zpřítomňován příklady; jinými slovy, nestačí říct jen "liberalismus" nebo "socialismus", ale pokud možno také přidat, co si pod tímto slovem představujete za pojem.

To autor článku udělal, někteří diskutující a polemizující už se příliš neobtěžovali. Přitom zvláště tato označení politických směrů se vyvíjela v čase a často znamenají dnes fakticky úplně něco jiného než v době svého vzniku (viz právě slova jako "pravice", "levice", "liberální" i "konzervativní"). Tento zmatek dokazují snahy politiků označovat se za "středové" anebo dokonce (což myslím je výmysl českého novinářstva, aby nějak pojmenovali exotické dítě postkomunismu ODS) za "liberálně konzervativní".

Zmatek v pojmech dokládá i tato diskuse zde, kdy jeden o voze a druhý o koze. Nejvyšší čas tyto kategorie, které platily maximálně do konce 19. století. Když začal Bismarck zavádět sociální pojištění a bolševici naopak předvedli, jak vypadají ty nejhorší formy státního kapitalismu (k čemuž se dnes Čína, ale třeba i Rusko nepokrytě vracejí), je najednou všechno jinak.

Ve společnostech, které jsou prakticky totálně odsedknuté od jakýchkoliv tradic, jako je česká politická scéna, to platí dvojnásob. Proto působí tak směšně, když si ODS hraje na "konzervativce" a nikdo tomu nevěří (možná jen Klaus sám), když vidí jejich praktickou politiku. Komunisti jsou taky kapitola sama pro sebe ... nebudu to teď tady rozebírat, protože chci jenom říct, že v Česku více než kde jinde platí, že označení politických proudů jsou jen v podstatě libovolné módní nálepky. Po ovoci teprve poznáte je.

 
V 1/17/2007 8:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Ron: Rone (nebo Nejedlý nebo kdo vlastně jste) zkuste si přečíst třeba knihu "Věda na Zeměploše", kapitolu číslo 4 - Věda a magie.....

 
V 1/17/2007 9:45 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Liberalismus je noční můrou pro všechny marxisty, komunisty, socialisty a vůbec všechny, kdož liberalismus nepochopili.

I dnes, když se světoví ekonomové již dokázali shodnout na základních principech politilogie a ekonomie se najdou marxové, engelsové a jiní, kteří se budu snažit dokázat, že oni vědí lépe než trh co je pro člověka dobré. Jejich argumenty sice již byly tisíckrát vyvráceny, ale co naděláte s lidmi, kteří nevidí a neslyší nic jiného než svou pravdu? Například nesmyslnost cel již byla nade vší pochybnost prokázána a přesto se žádný stát neodhodlá cla zrušit.

Studujte a přiznejte si, že se můžete mýlit! Čtěte a zjistěte si, čím to, že tolik keynesiánců na sklonku svého života se přidalo k liberální rakouské ekonomické škole, kterou do té doby opovrhovali.

 
V 1/17/2007 10:00 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Strašně mě fascinuje, jak se diskutující, jichž hlavní pole působnosti se (soudě podle jejich názorů) nachází na diskusním fóru Liberálního institutu, ohánějí názory a myšlenkovými konstrukcemi jiných , nikoliv svých. To je samé: Hayek řekl, Hayek myslel, Smith to a ono... To, že Hayek vystupoval proti socialismu jako kolektivnímu útlaku omezovaní svobody, neznamená, že všichni chápou socialismu jako hayek... Už jsme přeci trochu někde jinde a kapitalismus je taky jiný než v první polovině 20. století. Chápu, že osvícené liberální mozky se úzkostlivě drží výkladů pojmů z minulého století, které opakují bezmyšlenkovitě dokola a jakákoliv reflexe současnosti by jejich argumentační arsenál naprosto vyřídila.

Jinak Hayekem bych se v souvislosti s liberalismem moc neoháněl, on sám v knize Cesta do otroctví přiznal, že existují takové oblasti společenských potřeb (!!! :))), které zajistí efektivněji stát. Ale kdo ví;)

Hledat jediné možné motivy lidského jednání v uspokojování svého zájmu je velmi pochybné. někdy chce člověk dostát jen svému mravnímu přesvědčení, svým ideálům, což nelze slučovat s nějakým uspokojením ze spotřeby... Řekněte matce, která se vrátila do hořícího domu pro dítě, že maximalizovala tímto rozhodnutím svůj užitek.... A co Jan Hus?;)
Ono sledování pouze vlastního zájmu určitě existuje, ale je to jen jeden z mnoha projevů jednání lidského individua.

Velice se mně líbila Tribunova pasáž o "paradoxu liberalismu" - čím více je "společnost" liberální, tj. čím více je každý sám za sebe, tím více je fungování tohoto souboru atomizovaných individuí (slovo společnost není na místě) omezeno. Osamělé individuum nemůže vědět, co je normální, akceptovatelné, - např. co protistrana považuje za dobrý obchod. Inu, bez kolektivní zkušenosti by se člověk ani nenaučil mluvit...

Mimochodem role hodnot a jejich akceptace společností jsou odpovědí např. na otázku, proč ve Švédsku neexistuje institut min. mzdy, ale zaměstnancům se nemůže stát, že by jejich mzda byla pod určitou úrovní... Nikdo si to nedovolí... (Navíc jsou tu velice silné odbory, které by to nedopustili.)

Čili - čím více "socializovanější" společnost (což může být pro některé onen socialismus), tím méně výdajů státu na udržení fungování této společnosti v chodu (armáda, policie, kontroly apod.), méně byrokracie, státní buzerace, plýtvání...

 
V 1/18/2007 12:10 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, ten příspěvek je vynikající. Rád Vaše příspěvky čtu, i když s některými věcmi nesouhlasím.

Obecně lze říct, že sklony k totalitě se projevují především ve formě společenského diskursu než v jeho obsahu. "Totalitně" můžeme propagovat liberalismus, komunismus nebo i pravdu a lásku vítězící nad lží a nenávistí, anarchii, humanrightismus, ekoterorismus, korporativismus a kdoví co ještě. Důležité v tomto kontextu je, kolik prostoru necháme druhé straně k realizaci jiných idejí. Totalita má tu vlastnost, že nepřipouští konkurenci a nepřipouští diskusi.

K liberalismu a totalitním tendencím lze říct toliko, že liberalismus přirozeně ze své podstaty má sklony k totalitě a to z následujících celkem logických důvodů: lidskou přirozeností je touha po bezpečí. Tedy ekonomické elity poté, co vylezou do vyšších pater společenské hierarchie se snaží si své postavení udržet a to tak, že pomylsné "liberální" žebříky, které použili k tomu, aby se stali bohatými, se snaží shodit, aby ostatní za nimi nemohli. To je přirozená fáze vývoje, kdy liberalismus popírá v podstatě sám sebe - tedy tak jak jej libertariáni prezentují je pouhou utopií - stejně jako komunismus, kde se také kázalo o zářných zítřcích ale realita byla jiná. Druhým důvodem k velké opatrnosti vůči liberalismu je fakt, že liberalismus je na opačném konci politického extrémismu než komunismus a je tudíž výhodný jen pro úzkou skupinku lidí (stejně jako komunismus - a to dokonce pro mnohem užší skupinu ekonomických elit). Z toho důvodu bývá odmítnut většinou společnosti a tudíž se dá udržet pouze násilím - typickým příkladem byla např. Pinochetova diktatura - to byl takový romantický pokus o nastolení libertariánského systému, který stál 3-20 tisíc životů, literární prameny se velmi různí. A jak vidíte, nijak zvlášť úspěšný nebyl, i když v určitých aspektech mu lze parciální úspěchy přiznat. Ale to Fidelově komunistické Kubě koneckonců taky (například jen když srovnáme gramotnost kubánců kupř. s gramotností Haiťanů, školství a sociální služby jsou v komunismu vzhledem k ekonomickému výkonu na poměrně dobré úrovni). Druhou možností jak liberalismus udržet je "změkčit" ho, např. zavedením sociálních služeb a sociální sítě, ale pak už to není liberalismus, nýbrž jistá okleštěná forma sociálního státu.

S liberalismem je to jako s komunismem, je to extrémistická utopie, která ve svých koncích k ničemu dobrému nevede. Ale na některé jeho aspekty bychom rozhodně neměli hledět s despektem.

 
V 1/18/2007 10:47 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Vladimír Kohout: Na akademické půdě bych pochopitelně argumentoval jinak, tady jsme na blogu. Navíc na akademické půdě bych proti Vašemu příspěvku ani argumentovat nemusel, protože Váš příspěvek by se svým fanatismem nekriticky vzývající jen jeden z řady možných pohledů diskvalifikoval sám (bavíme se o skutečně akademické půdě, ne o libinstu). Jinak dík za odkaz na odkaz na Free Trade for All od Stiglitze, ale Stiglitz v téhle knížce "free trade" nekriticky neopěvuje, viz:
(The world's poorer nations think the richer ones are still offering a lousy deal. In their provocative book, "Fair Trade for All," Joseph E. Stiglitz, a professor of economics at Columbia, and Andrew Charlton, a research officer at the London School of Economics, argue that the poorer nations are right. A better deal would be for them to move toward free trade gradually, each according to its own particular circumstances, atd., viz http://www.nytimes.com/2006/04/02/books/review/02reich.html?ex=1301630400&en=7927f3ab7a931eae&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss) - ale nechci tady dělat kopírku textů.

Nel: Ach jo, obávám se, že pro Vás platí totéž, co pro Vladimíra Kohouta: "tolik keynesiánců na sklonku svého života se přidalo k liberální rakouské ekonomické škole, kterou do té doby opovrhovali" - jistě, a pak se Honza s princeznou vzali a pokud neumřeli, žijí šťastně dodnes. A teď prosím tu Červené Karkulce, ta je taky dobrá.

Tribun: Myslím, že dudlův příspěvek je skutečně dobrý, odpověď na něj bych hledal v pojmech virtuální realita a/nebo mediální masáž. Dělník nebo důchodce skutečně nemají racionální, pragmatický důvod volit ODS (stejně tak jako dobře postavený zaměstnanec nebo úspěšný podnikatel nemá racionální důvod volit ČSSD nebo dokonce KSČM), ale část z nich tak činí v dobré víře, že ODS utne rozhazovačnost státu vzhledem k sociálním parazitům (a oni ušetří na daních). A tuto dobrou víru mají především na základě mediální masáže. Neboť žádná strana nestaví svůj reálný program na podpoře parazitů, nikdo bohužel neví, jak parazizismus v podobě zneužívání socdávek účinně omezit. Takže v tomto bodě sbírá body ten, kdo na dané téma nejvíc a nejviditelněji "řve", pochopitelně bez ohledu na to, zdali nabízí reálné řešení problému (obávám se, že kromě těch zcela drastických, a tedy v praxi nerealizovatelných, neexistuje). Výsledkem je "pravicový dělník", podobně jako za jiného mediálního tlaku by byl výsledkem (byť v menší míře) "levicový milionář". Obě kategorie, "pravicový dělník" i "levicový milionář", myslím, nejsou výsledkem nepřehledného dělení postindustriální společnosti, jako spíše výsledkem a) rodinné tradice (ta hraje dost podstatnou roli ve volebních preferencích) a za b) výše zniňovaného mediálního tlaku (průměrný člen "stáda" se spíše přidá na stranu toho, co vidí a slyší, dnes je to to, že "Paroubek je lidožrout", zítra to může být něco jiného, co se bude lidem valit do hlav).

 
V 1/18/2007 11:08 dop. , Blogger ods řekl...

Profesor Nejedlý Kohout nám zde znovu vysvětlil, jací jsme to socialisti, hlupáčkové a liberalismus je jediná spása. Poté přišel pan Ron Nejedlý, aby doplnil naše vědění na téma liberalismus svým oblíbeným upraveným elaborátem o zlém socialismu a výkřikem a co Paroubek.

Zatím nejedlé příspěvky nevyvracejí Tribunův článek, ale ho spíše velmi výrazně potvrzují. Základem veškerého rozvoje lidstva je pochybování o nevyvratitelných dogmatech. Neomylnost byla dána papežům, ale vývoj tuto neomylnost již také omezil jen na náboženské otázky a teologové neustále pracují na tom, jak vysvětlit proč předchozí hlava Vatikánu měla jiné názory než aktuální.

 
V 1/18/2007 11:49 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Svoboda je dosti idividuální pocit. Je zajímavé, že už jsem od dost lidí slyšel, že před rokem 89 byli svobodnější než dnes. Odpracovali si svých 8 hodin a zbytek času trávili dle libosti a věnovali se svým koníčků, na které tehdy měli peníze.
Dneska jsou v práci neustále přesčas, i o víkendech. Dovolenou si vybrat taky pořádně nemůžou. A když už mají konečně chvilku klidu, tak na ně dosáhne zaměstnavatel mobilem, že od nich nutně něco potřebuje.
Chápu, že po tomhle přízpěvku asi část diskutujicích vyletí z kůže. Nicméně evidentně žiji v jiném světě, než já. Já žiji ve světě, kde se řeší, z čeho se zaplatí účet za elektřinu. Jak si zajistit bydlení aspoň v chatě, protože na nic jiného peníze nejsou (a stejně se ten člověk zadlužil na desítky let dopředu). Už jsem se dokonce dostal k případu, kdy jeden člověk málem skončil pod mostem. Ale je mi jasné, že kdo nestanul tváři tvář té hrůze nepochopí.( Jedna má kamarádka dobře říká, že pokud někdo nezažil skutečný hlad, jako že třeba měsic nejedl, tak nikdy nepochopí, co "mít hlad" doopravdy znamená)
Dle mě žijeme v totalitě. Totalitě peněz. To že máme nějakou svobodu je chymera. Pokud teda nebereme za svobodu možnost zemřít. Ani ti, kdo tady propagují názory o nekonečné svobodě trhu, nejsou svobodní. Za svobodu se dá těžko považovat touha mít víc, víc, stále víc. Tato touha se nedá nikdy ukojit. Vždy se dá mít lepší auto, větší dům. Pokud si však nejsou schopni užit toho co mají, dokáže je uspokojit ani 1000x víc? Jsou to štvanci ženoucí se stále za vyším a vyším ziskem. Oni jsou ve skutečnosti ti závistivci. Vidí nejrůznější celebrity prohánět se v drahých autech, jejich žranice na bohatých routech, obří vili, jachty triskáče. Nikdy to mít nemají. Protože to není víc než reklama. Reklama která má nalákat nové věřící. Zajistit stabilitu. Protože tito lidé opravdu věří, že se k tomu jednou dopracují. Hlásaji tuhle víru dál. Bojují proti všemožným komunistům, socialistům. Ale vlastně ze svého života maji jenom tu touhu. Nic víc.
Připomínaji mi středověkou cirkev, která se snažila držet lidi v poslušnosti tím, že jim tvrdila, že ústrky na tomto světě jsou od Boha dané, a odměněni budou, až v posmrtném životě. Dnes se to přesunulo jen do bližších poloh.

Teoretizovat je opravdu krásné. A musím říci, že mi tato diskuse opravdu něco přináší. Ale já mám zájem opravdu o toho jednotlivce, kterým se vy jenom oháníte. A tomu bere svobodu strach. Strach z toho, kam bude moci zítra složit hlavu. Jestli ho ošetří v nemocnici, i když nemá peníze. Hlavu si láme myšlenkami, čím si v zimě zatopí. To je můj svět! A chci jeho problémi řešit. Nejde o to, jestli se někomu zdaji určitá konkrétní řešení extrémní. Ale jetli jsou účíné, nebo ne.

 
V 1/18/2007 12:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Elfe, to, co píšeš, je zajímavé, ale myslím si, že se to týká jen maličké části populace. Ruku na srdce, jak velké procento lidí má u nás opravdu hlad tak, jak ho popisuješ, nebo opravdu nemá na to, aby v zimě zatopilo? Tipuju tak maximálně dvě až tři procenta. Jde o to, zdali problém, který chceš řešit, není naprosto marginální.

Česká společnost je dlouhodobě spíše levicová (kardinální otázkou je, zda z principu solidarity ve světě, kde malý národ může přežít jen tehdy, když drží pospolu, viz příběh o Svatoplukovi, nebo ze závisti a principu "když už nemám kozu, tak ať aspoň chcípne sousedovi"). Míra skutečné chudoby je u nás opravdu nízká a sociální systém skutečně pokryje problémy velké většiny těch, kteří se do problémů dostanou.

Co se bezdomovců týče, nevíš, jestli existuje nějaká, byť hrubá statistika toho, kolik procent z nich si za problém "může samo" (líní, nezodpovědní...) a kolik procent prostě "mělo smůlu" (mrcha žena, svině majitel domu...)? Docela by mě to zajímalo, abych si o otázce bezdomovců udělal trochu ucelenější představu.

 
V 1/18/2007 12:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Může mi prosím někdo vysvětlit, proč ČSSD ustoupila od odvolání Vlčka, které na středu slibovala a zdůvodňovala jeho odvolání snahou o stabilizaci politické situace před vyslevením důvěry 2. vládě?

Že by šlo panu Jájínkovi jen o moc a o koryta?

 
V 1/18/2007 12:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

bobby fischer:
Není marginální ta čast, která má nejrůznější problémy, jak vyjít s pěnězmi. To, že hodně lidí řeší, jak si v zimě zatopit, se dá ilustrovat na tom, jak houfně se navracejí k tuhým palivům. Problémy s ubytováním jsou taky velké. Zadluženost na hypotékách stoupá. A bohužel i přesto, nedají banky každému, takovou jakou by potřeboval (S tou chatou jsem se už taky osobně setkal, jako jejiné vychosisko z nouze. To, že zdravotní stav těch, kdo ji budou obývat, by chtěl uplně jiný druh ubytování, to je další kapitola)I podle statistik, je v České Republice opravdu chudých jen malé procento. Ale je spousta lidí, kteří "vysí nad propastí".

O takové přesné statistice nevím. Vím o případech obojího druhu. Jak člověka, který se tam propadl z neutěšených rodiných poměrů, tak alkoholika, jehož ženu poté ještě dlouhé roky otravovala polici pokaždé, co něco ukradl. Nicméně nejvíce bezdomovců není těch, kteří tě na ulici obtěžuju se žádostí o přízpěvek na krabicové víno, ale těch skrytích. Udělali si ubytování v zemljankách, starých domech, autech, či se jim povedlo aspoň nějakou ubytovnu. Vydělat se snaží třeba zběrem kovů. Bezdomovcami jsou ale také matky z dětmi, ktetré uvizli v azylových domech a maji problém si sehnat nějaké své ubytovaní. Své stálé ubytování nemá u nás víc jak 100 tisíc lidí. Sociální systém je u nás značně děraví. Aby člověk nespadl na dno, tak potřebuje, aby mu byl ochoten někdo pomáhat, nebo mít v občance napsané romskou národnost. O tom, jak je sociální systém schopen nechat člověk naholičkách, by se dalo taky povídat dlouho. Jisté je to, že všechno je pouze na libovůli sociálních úřednic, které nemají žádné závazné pokyny pro rozhodování.
Jinak musím znova konstatovat, že člověk si dělá obrázek podle toho, s čím se setkává sám a s čím se setkávají a mluví lidé, se kterými je v kontaktu.
Udělám si ještě malou reklamu na své stránky www.bezdomovci.estranky.cz , kde se právě snažím relevantní údaje zhromažďovat. Chápu, že nejsou nijak extra, ale pokouším se je minimálně 2x týdně aktualizovat.

 
V 1/18/2007 1:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Při čtení této diskuze jsem si všiml zajímavé skutečnosti. Jedna strana tu přednáší faktické argumenty, odvolává se na světově uznávané ekonomy, vybízí ke čtení odborné literatury a druhá strana argumentuje přirovnáváním k totalitě a tím, že ta první strana nepřipouští žádné jiné možnosti. Jiný argument druhá strana nepředložila.

Já jsem tedy žádnou z uváděných knih nečetl, ale neodvážil bych se je kritizovat, aniž bych věděl, o čem jsou. Právě neomylnou kritikou dokazujete pánové svou totalitní omezenost v neschopnosti nejen přiznat svůj omyl, ale dokonce i v neschopnosti se seznámit s principy, které kritizujete.

Ano, je to česká vlastnost, ale příliš bych se jí nechlubil.

 
V 1/18/2007 1:56 odp. , Blogger ods řekl...

Pane Nejedlý Ronovatý Kohoute od Jájínků, jste trapný, že se musíte i sám pochválit.

 
V 1/18/2007 2:02 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tenhle článek bych podepsal. Liberalismus je jen výmysl všech těch úspěšných pánů ekonomů, kterak z chudáka člověka udělat otroka, který bude za mizerný plat pracovat v neúnosných podmínkách od rána do noci.

Nemůže být přece každý úspěšný podnikatel! Někdo prostě musí péct chleba, šít oděvy a někdo třeba kvůli zdravotnímu handicapu nemůže pracovat vůbec. To má umřít hlady?

Ale v životě přece nejde jen o peníze! Člověk může mít peněz dost a přesto může kvůli sobeckému liberálnímu systému strádat!

Třeba já mám peněz dost. Ale ne vlastní vinou nemám žádnou přítelkyni. A jak k tomu příjde člověk jako já, který je sám, když všichni ti úspěšní pánové mají kvůli liberalismu v mezilidských vztazích kolem sebe spousty přítelkyň nebo krásné a chytré ženy! Vždyť být bez dívky, ženy či přítelkyně je mnohem větší strádání než být bez peněz - to vám potvrdí i chudý člověk.

Ano, mohl bych platit chudým lidem přídavky na mobil, na děti atd. a přitom neustále strádat samotou ale já jsem si řekl NE. Stejně tak jako si chudí lidé nárokují část mých pěněz, tak já si ode dneška nárokuji krátký čas strávený s jejich dívkami, přítelkyněmi a ženami. Žádné falešné sliby sociální jistoty. Když solidarita, tak pro všechny!

 
V 1/18/2007 2:07 odp. , Blogger ods řekl...

Nejedlovatá show pod různými jmény pokračuje a má jen zamaskovat to, že od začátku nepochopil o čem tribun psal.

 
V 1/18/2007 2:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

ODS: Nevím, co to tu melete, ale budiž, když jsem podle vás trapný, tak třeba jsem. Jenom jsem rád, že jste místo mých argumentů napadl mou osobu a tím mi dal de facto zapravdu.

Děkuji.

 
V 1/18/2007 2:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Česká společnost je dlouhodobě spíše levicová (kardinální otázkou je, zda z principu solidarity ve světě, kde malý národ může přežít jen tehdy, když drží pospolu, viz příběh o Svatoplukovi, nebo ze závisti a principu "když už nemám kozu, tak ať aspoň chcípne sousedovi").

Historicky dáno je, že pokud mají volební právo skutečně všichni (a nejen příslušníci vyšších vrstev), bude normální společnost vždy dlouhodobě většinově levicová. Historicky to tak vzniklo; síla pravice nebývala v kvantitě, ale v bohatství a v tom, že ovládala státní struktury. Moderní pravicové strany sázejí tedy spíš na konzervativismus, aby oslovili větší počet voličů než jen "vyšší vrstvy" - což ale v sobě solidaritu a stabilní poměry zahrnuje.

Postkomunistické tzv. pravicové strany (kam řadím i ODS) ale jako by vynechaly vývoj ve 20. století a pořád rétoricky prosazují něco jako kapitalismus 19. století, před tím, než Bismarck začal zavádět sociální systémy pro dělníky. Ano, tohle není "socialistický vynález": sociální systémy jsou dítě efektivního a společensky solidárního kapitalismu, který se ve svém vlastním zájmu vzdal mentality džungle.

Ovšem, ODS je taky pravicová a "kapitalistická" hlavně rétoricky, její praktická politika se od té, co provozuje ČSSD, příliš neliší (leckdy ji ještě svými socialistickými excesy ještě předčí, viz privatizace bank, vyvlastňování drobných akcionářů). Plán snižování daní za cenu zvyšování dluhu veřejných financí je taky extra kousek (tam se asi poučili od Bushu jun., který vede tak úspěšně ekonomiku USA do černé díry) - ale na to si počkejme.

Problém v Česku je, že se tu komunisti zcela neprávem prezentují stále jako levice, čímž tento politický proud diskreditují - po komunistickém režimu, který se také pouze rétoricky propagoval jako "levicový", ale který by bez evropských tradic a kultury skončil také tam, co dnes Čína (politicky, totiž v nejdravější podobě státního kapitalismu) má řada lidí dojem, že být "levicový" znamená ztotožňovat se s tím, co tu bylo před listopadem 89.

Tuhle mytologii taky hlavně ODS rádá přiživuje, protože bez pohádky, že je hrází proti komunismu, by zdaleka tato liberalisticko-populistická strana neměla lidem co nabídnout. Na mě to působí ale tak, že právě existence a rétorika ODS podstatnou měrou přispívá k tomu, že se KSČM pořád tolik daří.

Nezapomeňme taky, jak ODS vznikala - z Občanského fóra - a že do ní vstupovala řada lidí, kteří brali vážně to slovo "občanská", a hlavně lidi, kteří šli za Klausem ve vidině, že brzy zbohatnou. Proto má ODS taky dosud takovou velkou podporu, ačkoliv podobné strany v Německu či Rakousku v souladu s realitou dosahují podpory tak desetiny voličů.

Ano, pro většinu voličů ODS je jejich volba z hlediska politiky ODS a jejich života absurdní záležitost. Ale jak známo, Češi byli v politice vždycky natvrdlí: viz vítězství KSČ ve volbách 1946 a i jinak vůbec nadšená podpora - na probuzení s mezihrou 1968 bylo třeba 40 let - po válce taky volili komunisty lidi, pro něž to bylo z hlediska politického názoru a společenského postavení absurdní.

Něco podobného se stalo v roce 1992, když vznikla ODS jako ztělesnění kapitalistické spásy v čele s velkým neomylným kuponovým guru, díky jehož experimentu se státní majetek namísto do důchodových kapitálových fondů občanů dostal za podhodnocené ceny do zahraničních firem a finančních skupin, které jediné disponovaly dostatečným množstvím kapitálu, což znamenalo naprostou převahu nabídky nad poptávkou (a tím pádem, podle všech zákonů trhu, patřičně nízké ceny), a tak teď bude muset začít důchodový systém od nuly.

Samozřejmě zase "soukromě", aby na tom opět namísto občanů tohoto státu vydělávaly opět zahraniční a finančně silné penzijní fondy. Ty budou patrně investovat všude jinde než v Česku, takže kapitál bude dál "svobodně" utíkat (což se opět bude ale zdůvodňovat nepatřičně vysokými platy a neochotou lidí dřít za almužnu do úmoru).

A tak pokračuje demagogická kampaň ODS o nutné "reformě" důchodového systému, a to takovým způsobem, aby ukryla pravé důsledky takové "reformy" a hlavně oslovila hlavně ty lidi, kteří si o svůj důchod v budoucnu dělají starosti - tedy ty, kteří dnes vydělávají jen tolik, že nemají na žádné kapitálové vklady.

Kdyby si obyčejní lidé uvědomili důsledky pravé politiky ODS, spadla by tato strana na hubu, zcela v duchu Topolánkova prohlášení v záhlaví tohoto blogu. To se ovšem nesmí stát, a tak propagandistická modrá mašina jede na všech frontách. A proto ji dosud volí i tolik "obyčejných lidí".

 
V 1/18/2007 2:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ano nejedlý jájínku s buldozérem, to že potvrzujeme Vaši pravdu, když člověk s Vámi odmítá pro Vaši neserióznost vážně diskutovat, zde opakujete velmi často.

 
V 1/18/2007 2:24 odp. , Blogger ods řekl...

Martine, k Číně bych dodal jednu drobnost. Je to země, která ekonomicky zažívá již více než patnáct let největší hospodářšký boom. Ačkoliv tam mají státem hlídanou tržní ekonomiku a společnost, tak receptury pro dosažení svých výsledků nebrali od liberálů a ukázalo se, že to také funguje. Základem jejich politiky totiž nebyla zuřivá privatizace, protože jen soukromé je dobré, ale otevření investičních možností. Kdo chtěl podnikat v Číně ať si tam založí firmu, postaví fabriku a vydělává. Něco podobného použili i v Polsku a spojili to s pomalou pečlivě připravovanou privatizací, která trvá do dnešního dne a Polsko ve střední Evropě má od přeměn nejstabilnější hospodářský růst. Uvádím to jako jeden z mnoha příkladů, že v dnešním světě neexistuje jediné správné pravidlo jak něco dělat.

 
V 1/18/2007 2:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

@ Mr. Buldozer - :)))))))))))

Sorry, k tomu už není co dodat. Po tomhle příspěvku to tu už můžou socialisti zabalit. Buďto začnou nabízet své ženy a přítelkyně nebo přiznají svůj omyl. A nebo se budou dále ztrapňovat a argumentovat ad hominem, což jim jde.

Pánové! Nepleťte si prosím KSČSSD s moderními levicovými evropskými stranami! Paroubkova politika se na hony liší od té, kterou propagoval pan Keyness.

1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu.
2. Silně progresivní daň.
3. Zrušení dědického práva.
4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů.
5. Soustředění úvěru v rukou státu prostřednictvím státní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem.
6. Zvýšení počtu státních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace podle centrálního plánu.
7. Soustředění veškeré dopravy v rukou státu.
8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství.
9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem.
10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí.

Myslíte, že to je volební program KSČSSD? Omyl. To je Marxovo pojetí socialistické společnosti. Od programu KSČSSD k nerozeznání. A pokud chcete vidět důsledky aplikace těchto principů, stačí navštívit Severní Koreu nebo Kubu. Až se vrátíte, tak nám sem přijďte něco o tom socialismu vyprávět. Do té doby nevíte o čem mluvíte.

 
V 1/18/2007 2:33 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

@ Ods - Moc se mi líbí, jak za všechno špatné můžou v Číně liverálové a za všechno dobré vděčí Čína komunistické vládě. Tohle jste odkoukal od Parobuka - jeho typická argumentace.

Za neštěstí v dolech mohou liberálové. Za to, že nejšťastnější pracovníci pracují v továrnách, kde i spí, za 4$ denně a rodinu vidí jen 2 dny v roce, za to můžou jen liberálové. Ti také můžou za to, že Čína importuje do své země odpady z celého světa.

Ale otevření ivestičních možností a hospodářský boom - to vše zařídila čínská komunistická nomenklatura.

Váš smysl vnímání souvislostí je tak průzračně účelový, až je to roztomilé.

 
V 1/18/2007 2:40 odp. , Blogger ods řekl...

Rone je kouzelné, jak diskutujete sám se sebou :). Napište ještě další příspěvek pseudoantiliberála, abyste mohl zase mluvit o ČSSD. Už jsem se Vás jednou ptal, jestli se Vám nějaký Paroubek neschovává i pod posteli ?
A to co jsem psal o Číně jste nepochopil, stejně jako od začátku nechápete co napsal Tribun, takže se k tomu ani nehodlám vyjadřovat.

 
V 1/18/2007 3:25 odp. , Blogger ods řekl...

Ano Rone, Vaše stále stejné opakované příspěvky jsou a budou mazány, přečtěte si pravidla. To samé jste jako anonymní vlepil do článku Ekonomické Postuláty, kde to zůstalo. Vaše zoufalá snaha znovu mluvit o jednom a tom samém, čili jak jsme všichni socialisté a jak ČSSD je zlá ačkoliv se tu lidé baví o jiných věcech je směšná. Když jste se tu objevil znovu jako Nejedlý, tak jsem Vám napsal, že na Vaše stále stejné příspěvky reagovat nehodlám, neboť se probíraly do hloubky už v říjnu a Vám jde o to jen zanášet a znemožňovat jakoukoliv diskusi vlepováním stále stejného obsahu.

 
V 1/18/2007 3:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Martin Tesař:
Jo, to s tou "důchodovou reformou" je dobrý a přesný postřeh. Už se "těším", až tady budeme povinně mít ten liberály tolik vychvalovaný druhý pilíř, který sice, jak je v praxi vidět, svými výnosy s bídou pokryje inflaci, ale zato se na něm slušně napakují velké banky a pojišťovny (a vo-vo-vo-vo tom to je, jak praví klasik). Teď ještě prosadit zrušení podmínky o nutnosti nezáporného výnosu, aby mohl reálně vložený majetek klesat, a bude to ten správnej "fičák". Samozřejmě se vyrojí "experti", kteří budou tvrdit, že to je jen pro dobro pojištěnců, že díky tomu budou fondy víc investovat do akcií a jak ví každá uklízečka na ekonomce, tak investice do akcií dlouhodobě vydělají nejvíc apod. Odpůrci budou označeni za kryptobolševiky, analfabety apod. A až pak přijde něco jako velká krize v JV Asii v roce, myslím, 1997(?), nebo splasknutí internetové bubliny na Nasdaqu (2000, 2001?) tak budou jen krčit rameny.

 
V 1/18/2007 3:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, napsal jste vynikajici clanek (byt ne prosty nekterych chyb a zjednoduseni). Jeho kvalita se nejlepe pozna na tom, jak drazdi fanatiky typu Rona Nejedleho a jak je vyprovokoval k vyrvavani hesel typu LIBERALISMUS = SVOBODA a reci o tom, jak jste nevzdelany. Pamatuji si dobre na podobne veci z doby komunismu. Uplne stejne se nam pri hodinach povinneho marxismu darilo vytacet prednasejici - fanaticke komunisty (ano, i v dobe, kdy komunisticke ideologii nikdo rozumny neveril, byli v prostorach jejich katedry takovi lide).
Tribune, dekuji vam, lepe jste podstatu lidi typu Rona Nejedleho nemohl odhalit.

 
V 1/18/2007 3:51 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Martine, k Číně bych dodal jednu drobnost. Je to země, která ekonomicky zažívá již více než patnáct let největší hospodářšký boom. Ačkoliv tam mají státem hlídanou tržní ekonomiku a společnost tak receptury pro dosažení svých výsledků nebrali od liberálů a ukázalo se, že to také funguje.

Mám dojem, že jsem psal o Číně v souvislosti s komunisty, jelikož komunistické systémy považuji za státní formu kapitalismu (včetně té jeho "leninské" nejvyšší formy, imperialismu, jak předvedl SSSR a teď předvádí moderními metodami Čína). Odpověď, jakou nabízí na tento opravdu z globálního hlediska efektivní systém státního kapitalismu bez zábran a "neefektivních" sociálních systémů či dokonce občanské společnosti např. česká "pravice" je, že se máme snažit platy a vůbec společenskou strukturou totalitní státy ještě trumfnout. Heslo je, že pokud nebude český dělník vydělávat stejně málo jako ten čínský, nemáme šanci, protože tak si to žádá "trh". Takto na mě působí politická rétorika ODS.

"Socialistické státy" taky v jistém smyslu efektivní byly: na úkor svobody občanů, na úkor jednotlivých lidských životů a opravdu občanské společnosti, dokázaly tyto centrálně řízené státy zbrojit mohutněji než státy demokratické, měly menší problémy s investicemi do direktivně přikázaných oblastí (již zmíněné zbrojení, kosmický výzkum apod.) než státy demokratické, kde musí zájmové skupiny takový požadavek nejprve v občanské společnosti obhájit.

Proto snažit se konkurovat např. Číně stejnými prostředky povede podle mě jen k ožebračení lidí a likvidaci občanské společnosti. Co na tom, jak žijí jednotliví lidé, hlavně když se poměr vývoz/dovoz s Čínou pohybuje v uspokojivých hranicích, však ono už se to nějak uspořádá. A hlavně, že neexistují celní bariéry, takže kapitál může svobodně mizet a zboží cizích se sem svobodně hrnout. A když ne, znovu se zruší všechen ten "sociální luxus", který v Číně nemají, a který nám tak brání v rozletu.

Nakonec, ideál českého "podnikatele" podle představ ODS je patrně přece po nějakém tom aktivním "podnikání" utéct někam do nějakého daňového ráje a odtud se jen koukat s úšklebkem na ty socky tady. K tomuto cíli je opravdu fungující solidární společnost jen na obtíž. Co s ní na Bahamách.

Co stačím sledovat, tak považuji čínský vývoj za rigidně komunistický dovnitř (nepleťme si historickou českou salónní komunistickou cestu s asijskou formou této oligarchické theokracie na státně kapitalistických principech) a naopak za extrémně liberalistický navenek, se všemi liberalitickými požadavky vůči ostatním státům, jaké jsou jen možné (zrušení jakýchkoliv omezení). Direktivita uvnitř a žádné hranice navenek - to je geniální kombinace, která vychází.

Je jen otázkou času, kdy dojdou euroamerické politické reprezentace k tomu, že liberální "volnost" je bez té rigidní složky dovnitř velice neefektivní, protože čím je společnost svobodnější, tím těžší je dirigovat ji nějakým pevně určeným směrem - což je opět zase předpoklad pro to, abyste porazili konkurenta. Platí to tak ve všech oblastech lidského konání (ve vojenství, v ekonomice i ve sportu).

Pokud tedy vytěsníme z vědomí, že existuje něco jako "lidský individuální život" (což praktikuje dle mého systém v Číně) a proměníme se v obrovská mraveniště (kde se navzdory zdánlivému chaosu každý malinký jedinec podřizuje zájmu celku), přežijeme "liberální" vztahy s Čínou. Totiž za cenu likvidace vlastních liberálních hodnot uvnitř společnosti, které, jak tu mnozí správně podotýkají, spočívají především ve svobodě.

Ale čínský dělník-otrok ani člověk s maximální vyhlídkou na minimální mzdu za celodenní dřinu není svobodný člověk. Logicky tedy dojdeme k tomu, že propagovaný liberalismus se má týkat toliko úzké vrstvy společnosti, totiž té, která si ho "může dovolit".

Proto jsem dalek toho označovat čínskou cestu za "fungující" nebo dokonce žádoucí. Demagogie, kterou provozuje u nás např. ODS, jako by slibovala, že ze všech budou bohatí svobodní občané, jen co zrušíme všem "sockám" sociální dávky a snížíme platy (minimální mzdu), případně jejich právní postavení minimalizujeme na tu nejnižší možnou míru (tak, aby je zaměstnavatel nemohl svobodně odstřelit, ale to je tak všechno). Pak se patrně všem "schopným" rázem bude dařit ještě líp, dokonce i platy jim vzrostou (asi protože bude na pracovním trhu ještě větší konkurence?). Děkuji, tolik mozku mi ještě v hlavě zůstalo.

 
V 1/18/2007 4:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pokud chce někdo psát o liberalismu, tak by si měl nejdříve přečíst, co se vůbec je a ne psát o něčem, o čem nemá ani potuchy. Pak to dopadá tak, jako v tomto článku, což je škoda.

 
V 1/18/2007 4:08 odp. , Blogger ods řekl...

Ani náhodou bych si netroufl označit čínskou cestu za žádoucí. Spíše je to pro mne zajímavý ekonomický experiment, který velmi dobře funguje - myslím z hlediska ekonomických ukazatelů. A je to kombinace silného státního sektoru, který téměř nevolnickou prací pomáhá dosahovat výtečných výsledků sektoru soukromému, vše je pod patronátem čínských bank (teprve letos Čína povoluje zahraničním bankám větší vstup na trh) a velmi silných vstupů státu do podnikání v každé chvíli, kdy si myslí že to ohrožuje další rozvoj.

 
V 1/18/2007 4:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane Tesaři, vás je pro tuhle společnost škoda. Někdo s vlastním názorem, velice zajímavým, konzistentním, dobře vyargumentovaným, který nezapadá do žádné ze schválených škatulek stereotypního myšlení. Vy to asi máte v naší konzumní kultuře instantní názorů bez námahy vlastního myšlení těžké :-) Teď to vypadá, že vám ukázkově pochlebuji, ale vem to nešť. Jsem rád, že se pořád najdou lidé, kteří mají odvahu a schopnost nejenom samostatně myslet, ale také své myšlenky jasně formulovat. Už jsem vám řekl, že s vámi souhlasím? Tak jsme dva, to už je dav!

Těm, kteří se za můj text postavili, bych rád poděkoval, ale zároveň vzkázal: od vás jsem to možná i čekal. To není umění, dojít uznání od lidí s obdobným názorem. To je takové poplácávání po zádech, které potěší, ale nepřesvědčí. Skutečně dobrý text je takový, který dokáže zviklat jistotu protivníka a donutit ho přiznat, že své názory již nedokáže nadále s jistotou obhájit ani sám před sebou, natožpak před dalšími lidmi. Až se mi toto povede, budu spokojený. I když je velmi pravděpodovné, že se o tom nikdy nedozvím.

 
V 1/18/2007 8:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

K Číně:
V Číně sice vládne strana, která si říká komunistická, ale se samotným komunismem to má ještě méně společného, než nám systém před rokem 89.
Dnešní situace se velice podobá Anglii 19. století. Prutký rozvoj průmyslu, stavicí na možnosti vydřít z dělníků co nejvíc. Západ Číny, když přehlídneme všechny ty východní mrakodrapi, jsou chudé venkovské provincie, kde lidé musí žít s méně než 1 dolarem na den. To vše vede k množení protestů a stávek. Kritika je vedena ale z leva, ne z prava, jak se nám snaží zdělovat místní media. Ale protesty brzdí čínská výchova k poslušnosti k autoritám.
Čína je svým způsobem taková velká firma. Která odhalila slabiny světového volného obchodu. A tak zapleveluje trh svými výrobky. Neustále úvěruje Američany, aby si mohli pořídit její zboží a tak hnát výrobu ještě víc nahoru.
Ano, Čínský růst je obří. Měli by jsme ho zkoumat, ale k obdivování není důvod.

 
V 1/18/2007 10:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

to Kohout 17.1. 5:06: Milton Friedman..hm, nebyl to ten pán, který se neštítil ani masového vraha Pinocheta? A prostřednictvím svých Chicago boys mu chtěl pomoci s ekonomikou..a ono to nefungovalo. Žádný ekonom. zázrak ( oblíbená to pravicová lež) se v Chile nekonal. Celé to skončilo státním bankrotem. celou situaci až po Pinochetově odstoupení vyřešila soc. vláda. Ano M. Friedman muž bez charakteru, snažící se podporovat ultrapravicového diktátora nás nejlépe poučí o té svobodě. Na vysoké škole demagogické se toto hodnotí na výbornou.

 
V 1/19/2007 8:39 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Milí liberálové, ruku na srdce, necháváte všem dostatek svobody pro vlastní názor, pro vlastní způsob života?
Jistě, ať si každý žije jak je mu libo, ovšem, ať je taky za svůj život zodpovědný.

A nebo chcete celému světu vnutit svůj způsob života jenom proto, že pro vás je výhodný?
Ale vůbec né, svůj způspob života nikomu nevnucuji. Na vnucování způsobu života je větším odborníkem spíše levice.

Uvědomujete si, že i váš světonázor je determinován dobou a místem svého vzniku a lidmi, které jej utvářeli?
To je snad u všech světonázorů. Nebo ne?

Zločiny nepáchají ideologie, ale lidé, kteří si myslí, že svět byl stvořen pro jejich užitek a jejich potěšení.
A taky lidé, kteří si myslí, že jsou vyvoleni změnit svět, někteří z nich nějaký ani užitek nečekají.

Lidé, kteří si myslí, že byli vyvoleni a povýšeni nad ostatní, aby třeba násilím přivedli zbloudilé ovce na cestu té jediné a správné víry….
Pokud bych škrtnul slova "třeba násilím", tak ve svých článcích vyvoláváte přesně ten samý dojem.

 
V 1/19/2007 1:17 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

roddy: Pro vaši informaci, pan Milton Friedman byl v Chile jen jednou a to pouze na týden. S Pinochetem se sešel, ale jak víte, že se ho neštítil? Chicago boys s Firedmanem neměli nic společného. Žádný bankrot se v Chile nekonal. Naopak. Chilské reformy jsou dnes ekonomy přijímány spíše kladně.

Vaše nečím nepodložené poučky o Friedmanově podpoře Pinocheta si tak prosím nechte na tu vaši vysokou školu demagogickou.

 
V 1/19/2007 1:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Čendo. Já vás nechápu. Copak si neuvědomujete, že mluvíte s lidmi, kteří obvykle nemají žádné vzdělání, nic o ekonomii nečetli a jsou po 40 letech tvrdé masáže komunistickým režimem neomylně přesvědčeni o té své jediné pravdě, kterou je nutno prosazovat přes mrtvoly?

Myslíte, že tu někdo uzná, že máte pravdu? Diskuze s blbcem ztrácí sebemenší smysl. A diskuze na tomto fóru není nic jiného než házení perel sviním.

Milí liberálové, ruku na srdce, necháváte všem dostatek svobody pro vlastní názor, pro vlastní způsob života?

Tuto otázku může položit jen ten, kdo nezná význam slova liberalismus. Liberalismus je směr vyznávající hodnoty osobní svobody. Proto nic jiného než liberalismus nemůže garantovat více svobody na vlastní názor či způsob života.

Ale právě socialisté žijí v chiméře komunistické normalizace, kde všichni, bez rozdílu úsilí, dostávají stejnou mzdu a každý, kdo by si vydělal více, musí být po zásluze potrestán.

Zločiny nepáchají ideologie, ale lidé, kteří si myslí, že svět byl stvořen pro jejich užitek a jejich potěšení.

Zločiny páchají lidé, kteří nerespektují základní lidská práva a chtějí se obohatit na úkor druhých. Naopak lidé, kteří myslí jen na svůj užitek (kterým může být i solidarita) tím, že naplňují své potřeby, nejlépe prospívají společnosti. Jinými slovy čím více jeden člověk vydělá a utratí, tím více příležitostí vydělat dá ostatním.

Lidé, kteří si myslí, že byli vyvoleni a povýšeni nad ostatní, aby třeba násilím přivedli zbloudilé ovce na cestu té jediné a správné víry….

> Pokud bych škrtnul slova "třeba násilím", tak ve svých článcích vyvoláváte přesně ten samý dojem.

A o tom to přesně je. Socialisté násilím (nástroji státní moci) se cítí být povýšeni nad ostaní a nárokují si právo diktovat, co kdo komu bude ze svých vydělaných peněz platit. Tu mobily pro nepracující, tu stamiliony pro Rathovy kamarády atd., atd. A jsou to právě liberálové, kteří nic nikomu nevnucují, od nikoho nic nechtějí a naopak říkají - žijte si svým vlastním životem, věřte si jakékoliv ideologii chcete. Zakládejte si jakékoliv společnosti, dotujte je jakýmikoliv prostředky a tyto pak věnujte na jakékoliv účely. Pouze respektujte základní lidská práva. Tedy pokud chcete polemizovat s liberalismem, polemizujte se základními lidskými právy.

 
V 1/19/2007 1:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Proc sem behaj obhajci liberalismu, kteri neustale zakazuji jiny nazor a kazdeho kdo nemiluje liberalismus maj za socialistu ?

 
V 1/19/2007 2:06 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Proc sem behaj obhajci liberalismu, kteri neustale zakazuji jiny nazor a kazdeho kdo nemiluje liberalismus maj za socialistu ?

Snadné vysvětlení:
1. Liberálové nikdy nezakazují jiný názor. Naopak liberálové jsou jediní, kdo říká, že můžete mít jaký názor chcete, pokud budete dodržovat jejich základní lidská práva. Liberalismus právě spočívá v tom, že osobní osvoboda vede k největšímu zisku celé společnosti.

2. Socialismus je ve světovém kontextu aplikován jako protiváha liberalismu. Mnoho ekonomů došlo k závěru, že není prostřední cesty. A právě program naší sociální demokracie je v moha bodech shodný s Marxovou ideou socialistické společnosti.

 
V 1/19/2007 2:18 odp. , Blogger ods řekl...

Anonyme, rone, harry atd. hlásejte si své komunistické vize čeronbílého světa, ale laskavě dodržujte pravidla.

 
V 1/19/2007 2:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A jaké že to pravidlo bylo porušeno, že opakovaně cenzurujete moje příspěvky?

Pravidlo, že každý musí mít stejný názor jako autor blogu?

NENÍ TO NÁHODOU TENTO ČLÁNEK, KTERÝ VOLÁ PO PLURALITĚ NÁZORŮ???

Teď se ukázala vaše pravá tvář! Cizí názory ano, ale jen pokud jsou dostatečně socialistické.

STYĎTE SE!!!

 
V 1/19/2007 2:28 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pokud chete znát skutečný význam slova liberalismus, nečetl bych články socialistů, ale liberálů. Třeba vám to pak dojde:

http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2003111701

 
V 1/19/2007 2:30 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

I cenzúra je jestá forma odpovědi na položené otázky.

Pokud byste dokázal věcně reagovat, byl byste člověk hoden diskuze.

Pokud byste dokázal přiznat svůj omyl, byl byste hrdina.

Pokud ale místo argumentů používáte jen urážky, jste srab.

Ale když se snížíte k cenzúře, hanba vám!!!

 
V 1/19/2007 2:32 odp. , Blogger ods řekl...

Bravo Nejedlý-Rone od anonymů, konečně jste se sám přiznal, že vystupujete pod mnoha jmény. Protože opakovaně mažu stále stejné příspěvky vždy podepsané jinak.
Pluralitu názorů nikdo neomezuje, maže se zde jen to co do kolečka vlepujete. Opakuji Vám to neustále Vy nejgeniálnější liberále, to Vám to při Vaší skvělé inteligenci stále nedochází ?
Žádné názory socialistů zde nečtu, to že někteří totalitně smýšlející liberálové jako komunisté si jasně definovalí, že každý kdo má jiný názor je nevzdělaný socialista je problém těchto liberálů a ne většiny čtenářů těchto stránek.

 
V 1/19/2007 2:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

"Liberálové," já jsem pouze vyjádřil svůj názor, a vy jej zde potíráte s obdivuhodnout vehemencí. Já jsem napsal, že liberalismus má tendence považovat sám sebe za nejlepší myšlenkový směr, a ostatní zesměšněvat a omezovat, a vy se snažíte dokázat, že se mýlím, a to tak, že dokazujete, že liberalismus je nejlepší a nás, co nesouhlasíte, zesměšňujete a urážíte. Přiznám se bez mučení, nerozumím vám. Duše liberála je pro mne tajemný svět a asi jím i zůstane.

A abych dal i konkrétní odpověď: znáte pojem synergie? Stručně řečeno to znamená, že společný efekt spolupracujících částí systému je výrazně vyšší, než by byl prostý součet efektů jednotlivých částí. To je ta naše, vámi tolik vysmívaná, solidarita. Člověk sám o sobě je slabý a bezmocný a pokud by něco dokázal, tak maximálně přežít, ale už by nevytvořil nic jako kulturu, nebo civilizaci. Je to právě synergie, solidarita, která nám jako lidem umožňuje žít kulturní a civilizovaný život. Protože nejednáme každý sám za sebe, ale spolupracujeme, dokážeme víc. Můžeme si dovolit teplé a suché domy, dostatek potravy, zkoumání vesmíru, výlety do Louvru, nebo přemýšlet o tom, jak zlepšit náš současný život a zajistit pokračování lidského rodu do boducna i jinak, že na pouhé vegetativní úrovni. A nenechte se mýlit, i vy žijete pouze díky těmto principů a bohatě je využíváte. Není zde oni pověstné jádro pudla? Není to prostě tak, že ochotně berete, co se vám nabízí, ale sami nechcete ničím přispět? Určitě víte, jak se tento přístup nazývá v biologii.

A prosím, neobtěžujte se dalším citováním autorit. Nezáleží na tom, jaký je liberalismus popsaný v knihách, ale na tom, jaký je liberalismus, který dnes a denně žijeme. Který jsme nuceni dnes a denně žít. Není těžké napsat doboru knihu, těžké je žít dobrý život. Ale k tomu nestačí "svoboda" vykřičená do světa, k tomu je zapotření svoboda skutečná. Svoboda není totéž zvůle, přestože obojí znamená volnost jednání.

 
V 1/19/2007 3:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

@ ODS - Nevím, kdo vám jak ublížíl, ale já zde přispívám jen pod svým nickem (pokud se nezapomenu přilogovat).

Pokud chcete tvrdit, že mažete stéle stejné příspěvky, tak mi prosím řekněte, kdy jste tu (nebo kdekoliv jinde) vyděl můj příspěvek s volebním programem ČSSD, který jste mi zcenzuroval.

Ten jsem totiž napsal zcela nový, ale vám se nelíbil a proto jste ho zcenzurovla. A nemáte ani dost odvahy, abste se k tomu přizanl a LŽETE, že jsem jej sem vložil opakovaně, což nejste schopen dokázat. Styďte se. Jste typickým obrazem socialisty, který má plnou hubu plurality názorů, ale sám nevhodné názory cenzuruje.

...to že někteří totalitně smýšlející liberálové jako komunisté...

:-)))))))))))))))))))))

@ Tribun: "...já jsem pouze vyjádřil svůj názor"...

Ne, názory se vyjadřují jinak. Vy jste se pokusil očernit termín, o jehož významu nemáte ani tušení.

"...vy jej zde potíráte s obdivuhodnout vehemencí"

Já nic nepotírám, já vám marně vysvětluji význam slova liberalismus.

"Já jsem napsal, že liberalismus má tendence považovat sám sebe za nejlepší myšlenkový směr..."

Další nesmysl. Liberalismus nic za nic nepovažuje. POUZE se zastává elementálních lidských práv. Naopak říká, že si každý může zastávat jaký myšlenkový směr chce, pokud bude dodržovat elementárlí lidská práva - na rozdíl od socialistů.

"Nezáleží na tom, jaký je liberalismus popsaný v knihách, ale na tom, jaký je liberalismus, který dnes a denně žijeme."

Dnes ani denně v liberalismu nežijeme.

Pokud se chcete dozvědět něco o tom vašem solidarismu, tak čtěte zde:
http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2003111701


Volební strategie ČSSD:
http://www.youtube.com/watch?v=Uoy5elestFA&mode=related&search=

 
V 1/19/2007 3:15 odp. , Blogger ods řekl...

Rone a je hezké jak teď lžete a dokazujete to co tvrdím stále, protože Vy jste se nezapomněl zalogovat nebo podepsat ron. Smazaný příspěvek byl podepsán jménem čssd, nebyl tam ron nebyl tam ani anonymous.

 
V 1/19/2007 3:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ach ano, máte pravdu. Tento jeden příspěvek jsem podepsal jako ČSSD.

Ale nyní vás veřejně vyzývám:

Buď vraťte smazaný příspěvek do fóra,
nebo ukažte, kde jinde byl příspěvek, který jste zcenzuroval, zveřejněn,
nebo přiznejte, že jste ho zcenzuroval jen proto, že se vám nelíbil.

Jinak jste srab.

 
V 1/19/2007 4:18 odp. , Blogger ods řekl...

To, že přepíšete seznam desítek otázek na voliče ČSSD (který Vám zde byl také smazán a byl znovu vlepen také pod jiným jménem) do formy žertovného programu neznamená, že je to nový příspěvek viz bod 2. pravidel.
Mimochodem to se bude v budoucnu týkat i Vašeho neomylného guru Kříže, když to budete sem do kolečka cpát jen v různých pozměněných formách bude to mazáno (a všechny jiné podobné případy).

 
V 1/19/2007 4:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nic? To jsem si mohl myslet. Jste srab. Že s vámi ještě ztrácím čas... :(

 
V 1/19/2007 4:20 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jaký seznam otázek? O čem to zase melete???

Linky, důkazy, konkrétně! Váš odpor ke konkrétní argumentaci neřku-li ke konkrétní argumentaci vašich odpůrců je tímto prokázán.

Diskuze může být ukončena.

 
V 1/19/2007 4:37 odp. , Blogger ods řekl...

Rone, bylo Vás nutno chytit přímo při činu abyste přiznal, že nepíšete jen pod svým jménem a že se Vás mazání dotklo opakovaně. Pravidla jsou dána, Vy je odmítáte respektovat, tak se nedivte.
O tom co je ukončeno nebo není, co na těchto stránkách bude nebo nebude, nerozhodujete a nebudete rozhodovat Vy. Založte si další své stránky a tam pravidelně vlepujte stále stejný obsah. Zde diskutujte k tématu nebo se smiřte že Vaše (podepsané jakkoliv) věci mimo téma a mnohokrát již uvedené budou mazány.

 
V 1/19/2007 4:52 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jak se tedy, Rone, vyjadřují názory? Ohněm a mečem? Nebo přitakáváním? Rád se nechám poučit...

Před nějakým časem jste dokázal věcně a rozumně argumentovat, ale teď kolem sebe jenom vztekle kopete jako rozmazlený fracek, kterému serali kohouta. Jste to vůbec vy, nebo se za vás jen vydává někdo, kdo chce alespoň škodit a rozeštvávat, když nic jiného nedokáže?

Nebo se bojíte, že se od nás nakazíte? Že si s námi zadáte? Nejen vaše reakce jsou čím dál víc agresivní. K násilí se však uchyluje především ten, kdo má strach. Pokud něco spolehlivě dovede zabít svobodu, je to právě strach. A já mám čím dál tím větší pocit, že vy "liberálové," či "antisocialisté," se stále něčeho bojíte. Bojíte se, že někdo přijde a vezme vám vaše bohatství, bojíte se, že vám někdo něco bude zakazovat nebo přikazovat, bojíte se těch, kteří se od vás liší svými názory, bojíte se, že nejste dost pevní ve svém přesvědčení... vždyť vy se stále něčeho bojíte. Nemmůžete žít ve strachu a zároveň být svobodní. Tak jak vám potom máme věřit vaši řeči o svobodě, když jste sami skutečnou svobodu nikdy nepoznali?

 
V 1/19/2007 4:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jen bych chtěl všechny upozornit, že pan "ods" LHAL, když tvrdil, že cenzuruje jen příspěvky, které byly vkládány opakovaně a nebyl ani na opakované výzvy schopen doložit původní verzi příspěvku, který zcenzuroval.

Pane ODS, nemluvte mi laskavě do toho, s kým budu diskutovat. Když na vaše otázky odpovím, tak vy mé otázky smažete. Diskuze tím pádem ztrácí smysl. S bohem...

 
V 1/19/2007 4:57 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribune, pokud se tu někdo bojí, tak to nejsem já, ale ten, kdo cenzuruje moje příspěvky. V těch byly argumenty, které vám vysvětlovali vaše omyly.

Teď máte smůlu a můžete si již jen psát sebechvalné ódy na téma, jak se vás všichni bojí.

Pochopil jste vůbec tento článek?
http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2003111701

 
V 1/19/2007 5:01 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Sbohem pane Rone. Mějte se krásně ve Vašem teoretickém liberálním světě plném nekonečné a neomezené svobody jednotlivce. Nebudu Vám brát Vaše iluze.

 
V 1/19/2007 5:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribun:

Už jste to tu psal a nikdo mi to nebyl schopen vyvrátit. Proto se připomenu. Tribune, zkus si místo těch svých slov o bohatství a peněz dosadit do svých logických úvah slovo "přítelkyně".

A nyní si zopakuj své věty:
Liberalismus ve vztazích je totalitní ideologie. Ti, co vyznávájí libealismus v hledání přítelkyň jsou totalitně smýšlející. Co bys říkal ty na místě člověka, který je ošklivý a nemá přítelkyni? Nemá snad i on nárok na čas strávený s tvou přítelkyní?

Co myslíš? Absurdní? Samozřejmě že ano. Ale přesně tohle tu tvrdíš. Jak je možné, že v mezilidských vztazích ten sobecký a zatracovaný a totalistický(?) liberalismus funguje a každý má právo se seznámit s kým chce a o svého partnera se dále s nikým nemusí dělit? Jak k tomu přidou ti méně atraktivní a třeba i bohatí pánové, že nemají žádnou partnerku? Nejprve nabídni těmto lidem svou partnerku (nejsi sobec, že?) a pak teprve od nich chtěj část jejich peněz. Do té doby jsi pokrytec.

 
V 1/19/2007 5:49 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

miluj blizniho jako sebe

 
V 1/19/2007 6:25 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jak je možné, že v mezilidských vztazích ten sobecký a zatracovaný a totalistický(?) liberalismus funguje

Liberalismus v "mezilidských vztazích" funguje maximálně tak v bordelu, totiž ve vztahu klienta a prostitutky: jeden si svobodně koupí a druhý se svobodně nabídne.

Pokud považujete za mezilidský vztah třeba vztah partnerský, neřkuli manželský, dostanete se se "svobodou liberalismu" na tenký led. Lidské partnerské vztahy a rodiny coby buňky rozvinuté společnosti jsou právě příkladem par excellence pro fungování solidarity, kdy neplatí, že je nejlepším řešením "každej za svý" a kde absolutně uplatňovaná svoboda jednotlivce vede k rozpadu vztahu.

Stejně tak vede uplatňování liberalistických principů ve společnosti k rozpadu jejích struktur - pokud tyto struktury nejsou již tradičně a natolik napevno zakotvené, že ani "liberály" nenapadne je napadat, což je případ často tak za příklad dávaných anglosasských zemí, kde ideje liberalismu mají svůj původ, aniž se zmiňuje, že tradice a soudržnost společnosti jsou úplně jiné než u nás.

Stoupenci pravice a konzervativismu se velmi rádi odvolávají na rčení, že rodina je základem státu. Není-li na individualismu a principu "každej za svý" založena rodina, nemůže na něm být založen stát coby vyšší forma rodina.

Lhostejno, co někde definujete nebo najdete definováno jako liberalismus: ten, kdo prosazuje všeobecnou platnost principu "každej za svý", musí považovat patrně lidský partnerský vztah či rodinné vztahy za prototyp zlodějny, leda by byli partneři naprosto rovnocenní jak ve svých potřebách, tak ve svých příjmech. Což jistě platí obzvlášť ve vztazích rodičů a dětí, ale nezřídka ve vztahu muže a ženy, rozhodnou-li se pro manželství nebo mít spolu dítě, že... Možná je takový přístup "liberální" (rozhodně ne pravicový nebo snad dokonce konzervativní), ale netvrďte prosím takovou hovadinu, že liberalismus v těchto mezilidských vztazích funguje.

 
V 1/19/2007 6:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Martin Tesař:

Nevím, jestli jste můj argument uvedl do zcela jiného významu omylem nebo neúmyslně, ale pokusím se jej vysvětlit znovu.

Liberalismus v partnerských vztazích funguje. Dva lidé se vzájemně dohodnou na svém vztahu. Žádný stát ani třetí strana jim do toho nemůže mluvit. Každý se může seznámit s kým chce. Systém je v tomto ohledu zcela liberální a funguje. A je jen na každého společenské atraktivitě, zda je v jeho možnostech seznámit se s atraktivní přítelkyní nebo zda se seznámit nemůže vůbec.

A já se ptám - kde je ta vaše solidarita s lidmi, kteří se třeba kvůli nemoci nemohou s nikým seznámit? Jak oni k tomu příjdou, že vy máte "bohatý" vztah s atraktivní manželkou a on trpí sám - mnohom víc, než by trpěl, kdyby byl chudý? Když si nárokujete jeho peníze ve jménu solidarity, pak byste měl i jemu umožnit, aby si nárokoval čas strávený s vaší přitelkyní - ve jménu stejné solidarity.

...rodiny coby buňky rozvinuté společnosti jsou právě příkladem par excellence pro fungování solidarity, kdy neplatí, že je nejlepším řešením "každej za svý" a kde absolutně uplatňovaná svoboda jednotlivce vede k rozpadu vztahu.

Zde se velmi mýlíte, třebaže příklad s rodinou je od mého příkladu velmi vzdálen. Je v nejlepším (chcete-li nejsobečtějším) zájmu matky i otce, aby se dostalo nositeli jejich genů té nejlepší péče a toho nejlepšího zabezpečení. Proto jsou rodiče spolu a o potomka se starají. Rodiče, kteří to nedělají, mají nemocné nebo hladové potomky, kteří nejsou schopni jejich geny dále přenést a geny těchto rodičů vymírají. Navíc zapomínáte, že i duševní potřeby (např. láska) nejsou nic jiného než ryze sobecké potřeby. Proč projevujeme lásku? Proč pomáháme druhým? Protože nejsme sobečtí? Omyl. Protože nám (a jenom nám) přinese největší uspokojení z pocitu, že jsme něco pro někoho vykonali. Ale primární potřebou i v těchto případech je sobecké naplnění vlastních potřeb. Právě váš princip "každej za svý" vede lidi k sestavování a udržování rodin. Nebo snad znáte někoho, kdo by se sňatkem proti své vůli (nebo proti svým potřebám) obětoval pro blaho společnosti?

Jinými slovy - pokud se rodič stará o své dítě, nedělá to z pocitu soucitu. Dělá to proto, aby uspokojil své potřeby starat se o své díte. A tyto potřeby má právě proto, aby se nejlépe postaral o nositele svých genů (viz teorie sobeckého genu).

Vy si vykládáte pojem liberalismus jako nelidskost. To je zásadní omyl. Uvědomte si, že liberalismus je svoboda. Pokud se liberál rozhodne, že chce mít ženu a s ní dítě, vstoupí do manželství a nechá si zplodit syna, není na jeho chování nic neliberálního. Naopak.

Rozpad struktur v liberální společnosti je vaše ničím nepodložená chiméra. Jako doklad, že liberální společnost může rekordně prosperovat i bez zakotvených struktur mohu jmenovat Estonsko.

Neříkám, že jsem libertarián nebo že liberální společnost zná nejlepší lék na všechny problémy lidstva. Ale jsem spolu s největšími ekonomy přesvědčen, že liberální společnost prosperuje nesrovnatelně více a efektivněji než ta dnešní.

 
V 1/19/2007 7:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribunův článek jsem přečetl jen letmým pohledem - je přeci jen trochu dlouhý a chtěl jsem stihnout i napsat něco do diskuse, než se rozjedou předem dohrané sněmovní šachy.

Pochopil jsem z něj, že liberalisté jsou sobci žijící jen pro sebe a že si svobodu koupí za svůj majetek. Je skutečně zajímavé, že se najde dost lidí, kteří se k myšlenkám liberalismu hlásí - je z nich cítit, že jsou sobečtí - a pár jich znám.

Nebudu zde omílat, co již psali předchozí komentátoři - že "ze svýho" prostě nemůže člověk žít od začátku a někdy ani do konce. Člověka formuje okolí, společnost a člověk v ní žije. Proto se nesmí podceňovat význam společnosti a toho, že by si lidé - sousedé apod. - měli pomáhat.

Je velice politováníhodné, že se najde jedinec, který nechápe význam slova diskuse a pokládá ji za manifestaci. Chce-li své názory obhájit a má-li co říct, ať to řekne jasně a věcně.

A co se týče cenzury - cenzura je nutná, neboť udržuje úroveň diskuse. Nebude-li diskuse na úrovni, může se to zabalit a nechat to zarůst spamem (opravdu spamem!) jedinců, kteří si myslí, že tisíckrát opakovaná lež se stane pravdou. A mimochodem, cenzuru najdete i na mnoha poněkud pravicověji orientovaných médiích - kvůli podobným lidem, jako je pan neznámý.

Na druhou stranu - článek je asi pravdivý, když dokázal někoho (nejedlého, rona, kohouta... jak se to jmenuje ve skutečnosti, nevím) vytočit :) Vzkazuji panu neznámému, aby se poučil a buďto diskusi nezahlcoval výkřiky do tmy, nebo začal mluvit k věci a reagovat k diskusi či k článku. Určitě i člověk pravicového zaměření má co říci.

Váš Bohuslav Patočka
PS. Tak jsem to nestihl, šachy se už rozjely.

 
V 1/19/2007 7:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jo jo, šachy už jedou...

Dneska mně teda Topolánek bezvadně pobavil. A to když prohlásil že: "Ano, mohli jsme pro Vás připravit programové prohlášení obsahující........, ale my jsme řekli NE !"

Smála se celá poslenecká sněmovna......aspoň na chvilku se VŠICHNI trochu odreagovali...

Jo a k buldozerovi: "Pokud se liberál rozhodne, že chce mít ženu a s ní dítě, vstoupí do manželství a nechá si zplodit syna, není na jeho chování nic neliberálního. Naopak." - Hezky jste to napsal. Nechá si zplodit syna. Liberálně si na to někoho objedná -zaplatí že ? Aby v jeho sobeckém zájmu "jeho" dítě mělo ty nejlepší geny které se za peníze dají sehnat že ? Přesně v duchu liberalismu........

 
V 1/19/2007 8:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

bohuslav.patocka:

Prosím pište příště pouze pokud máte co říct. Jinak zaplevelujete diskuzi a riskujete zcenzurování.

brumla:

Pokud jste pochopil liberalismus jako nákup všeho za peníte, tak jste nic nepochopil. A pokud se vám nelíbí formulace "nechá si zplodit syna", tak si místo ní domyslete "A jeho láska vede k tomu, že mu jeho milovaná partnerka porodí milované děťátko". Na významu to nic nemění.

 
V 1/19/2007 8:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A pane Patočko a brumlo, když jste tak nesobečtí a solidární s druhými, napište mi prosím, kdy se můžu stavit za vašimi partnerkami či ženami. Jistě vám to při vaší dobrotě a soucitu se strádajícími nebude vadit.

 
V 1/19/2007 8:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pěkný článek. Chvíli předtím jsem četl jeden také velmi zajímavý ohledně Číny. Myslím že nás všechny v budoucnu nemile překvapí. Je sice poněkud dlouhý, ale přečíst až do konce se rozhodně vyplatí. link: http://www.blisty.cz/2007/1/19/art32342.html

 
V 1/19/2007 9:45 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Vy si vykládáte pojem liberalismus jako nelidskost. To je zásadní omyl. Uvědomte si, že liberalismus je svoboda. Pokud se liberál rozhodne, že chce mít ženu a s ní dítě, vstoupí do manželství a nechá si zplodit syna, není na jeho chování nic neliberálního. Naopak.

Kdepak, já si nevykládám liberalismus jako nelidskost. Setkal jsem se tu ale v diskusi, že si někteří z diskutujících vykládají liberalismus jako "každej za svý". Když se podíváte na zde mimochodem zmiňované kořeny liberalismu (19. století), tak nejde o svobodu ve smyslu libovůle, ale o svobodu být odpovědným (a to nejen sám za sebe), ale za všechno, co dělám, za následky svého jednání (Kant). Jinými slovy, skutečně svobodný jedinec je ten individualista, který je sám o sobě, bez přinucení, schopen ideálně morálního jednání - nikoliv ten, který sebou nechá vláčet náhodné myšlenky či různé pudy.Rozpad struktur v liberální společnosti je vaše ničím nepodložená chiméra. Jako doklad, že liberální společnost může rekordně prosperovat i bez zakotvených struktur mohu jmenovat Estonsko.


S tím Estonskem jste úsměvný. Není náhoda, že se tzv. "liberalismu" (nebo alespoň tomu, čemu stoupenci liberalismus říkají) "daří" hlavně v postkomunistických zemích. Je to hlavně tam, kde nemají s demokratickou společností téměř žádné zkušenosti, ani žádné živé demokratické tradice.

Já si nemyslím, že se každá liberální společnost musí nutně rozpadat, přečtěte si to znovu v kontextu: Liberální společnost, v níž existují ještě jiná tradiční pouta (struktury, tradice), na jejichž základě je něco individuální svobodný život co možná největšího množství jedinců možný, se nerozpadne. To ale v žádném případě neznamená absenci solidarity, absenci společenské soudržnosti, či absenci státu. To naopak znamená, že solidaritu, soudržnost a stát není třeba udržovat represí, neboť skuteční představitelé "liberalismu" jsou vysoce morální a osvícené osobnosti (ve smyslu osvícenství, z něhož liberalismus také vychází).


Neříkám, že jsem libertarián nebo že liberální společnost zná nejlepší lék na všechny problémy lidstva. Ale jsem spolu s největšími ekonomy přesvědčen, že liberální společnost prosperuje nesrovnatelně více a efektivněji než ta dnešní.


Jestli není problém v následku a příčině. Já vidím skutečný liberalismus vyrůstat z hodnot, které některé společnosti prostě ještě nemají: osvícenství (včetně racionálního, nikoliv egoistického vnímání společnosti), silné vědomí morálky individua.

Také bych rád předeslal, že zde nutně neprovádím prezentaci mých vlastních názorů (myslím, že by se mnozí velmi divili), ale diskutujeme o politice. Ta nejdůležitější věc, kterou bych ODS dlouhodobě vytkl, je podléhání principu, že naprostá volnost ("svoboda") přinese v duchu liberalismu také ta "svobodná, morální a osvícená" individua, kterým není třeba nic přikazovat, které není třeba hlídat, která se sama chovají tak, aby z jejich jednání společnost takto svobodných individuí vzkvétala a prosperovala.

Praktický příklad z nedávné doby: Zavedeme rovnou daň a všichni (osvícení, vysoce morální a dobro společnosti chtějící) zaměstnavatelé automaticky ušetřené odvody bez výjimky převedou na výplatní pásku zaměstnancům. Nikdo, s kým jsem o tom hovořil, tomuhle nevěřil, všichni se smáli. Když se objevili ojedinělí podnikatelé, kteří tvrdili, že ano, byla to taková sláva, že se to dostalo jako zpráva číslo jedna do masových médií.

Další příklad: Snížíme daně, a tak budou všichni raději platit než neplatit. Opět, neznám podnikatele, který by nepřemýšlel, jak daně tzv. "optimalizovat", tedy platit co nejméně to jde (naprosto legitimně, podotýkám).

To je to: pokusy naroubovat liberalistické hodnoty na společnost, která je v podstatě nesolidární, nemorální a krátkozraká. Tohle zajišťuje buď rozum (což je bohužel vždycky malá menšina, to se nedá nic dělat), anebo, což je klíčové, tradice, řekněme, vědomí tradiční slušnosti - vědomí, že některé věci se prostě nedělají.

Myslíte si, že je česká společnost na liberalismus připravená? Pokud máte dojem, že budou řidiči dodržovat maximální povolenou rychlost i bez bodového systému, pak ano. Pokud máte dojem, že pustí chodce na přechodu i bez zavedení bodového systému, pak ano. Pokud máte dojem, že politik hlásající liberální hodnoty nebude praktikovat nepokrytý jánabráchismus s veřejnými zakázkami, pak ano. Pokud máte dojem, že liberalismus hlásající poslanec nebude posílat do spřátelého golfového klubu milióny na úkor veřejných financí pak ano.

Já si myslím, že v postkomunistických státech, které měli před komunismem hlavně zkušenost s absolutistickým státem (což je vesměs kontinetální Evropa, vyjma např. Holandsko atd.), speciálně v Česku, kde "přechcat vrchnost" patřilo po staletí k národním ctnostem, společnost na liberalismus připravená není.

Poznáte to i v takových internetových diskusích: skuteční stoupenci liberalismu by se těžko mohli snížit k nadávkám či zesměšňování svých protivníků, protože takové jednání neodpovídá ideálu svobody k mravnímu jednání. Nejsme na to zralí.

Nakonec znovu malý obrázek (jako příklad, zrovna tak mohu uvést příklady ekonomické, politické a jiné): Představte si, že jednoho krásného dne přestanou platit veškeré postihy za porušování dopravních předpisů. Pokud se bude jezdit alespoň tak, jako se jezdí (či jezdilo) po zavedení přísnějšího bodového systému, totiž že bude většina dobrovolně předpisy dodržovat, v zájmu svém a všech ostatních, bude naše společnost připravena na liberalismus. Schválně se tedy dívejte kolem, až zítra či kdykoliv pojedete autem, jestli už jsme připraveni.

Snaha "liberálně" smýšlejících politiků je, dopravní předpisy (či postihy za ně) prostě zrušit a apelovat na morálku a solidaritu, a doufat, že se to časem nějak uspořádá, že se bude jezdit bezpečně a ohleduplně. Já, při vší sympatii k ideám liberalismu, jako chodec i jako řidič dávám v zájmu svého života i života mých blízkých momentálně přednost "nesvobodnému" zákonu, který všechny ty, kteří by chtěli "svobodu" pouze pro své vlastní neurvalé a bezohledné jednání, tvrdě potrestá. Obávám se totiž, že je takových v naší společnosti příliš, víc, než liberální "svoboda" unese. A teď to nebylo o dopravě, ale o ekonomice, daních a solidaritě.

Je mi líto, naše společnost není na liberalismus zralá.

 
V 1/19/2007 9:54 odp. , Blogger ods řekl...

Obecná informace, smazány byly v této diskusi dva příspěvka pana Rona (který se jako anonymous přiznal že mu opakovaně něco mažu), každý byl podepsán jiným jménem. První byl seznam otázek týkající se ČSSD, který je k zhlédnutí například (a nejenom) v článku Ekonomické postuláty a druhý byl vytvořený volební program ČSSD na základě těchto otázek, který lze zestručnit, chcete zloděje, korupci a pedofily - volte ČSSD. Rozhodně tím pronásledovaný pan Ron, který jen jednou se zapomněl podepsat jak má, přispíval k diskusi na téma liberalismus a totalita.

 
V 1/19/2007 10:27 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Liberalismus v partnerských vztazích funguje. Dva lidé se vzájemně dohodnou na svém vztahu. Žádný stát ani třetí strana jim do toho nemůže mluvit.


Vidíte, jak si pohodlně vytěsníte veškeré rodinné právo, které můžeme pozorovat v organizovaných lidských společnostech odnepaměti (pro ilustraci si třeba přečtěte patřičné pasáže Bibli - to je asi ten obecně nejpřístupnější velmi starý text).

Ve skutečnosti je to totiž tak, že volný vztah dvou "singlů", tedy takový ten "moderní liberalismus", je pro společnost jako celek destruktivní a proto taky nebyl v žádných společnostech trpět. Klasický liberalismus pak nebude vyžadovat, aby to vztahu dvou lidí mluvila společnost, protože oba partneři budou natolik mravní, že se budou jak k sobě, tak k okolí chovat svobodně mravně i bez zásahů zvenčí (nepožádají manželky "bližního svého", protože je to nemorální a neracionální, budou např. platit i dobrovolně alimenty, protože je to morální a racionální, atd.).


Je v nejlepším (chcete-li nejsobečtějším) zájmu matky i otce, aby se dostalo nositeli jejich genů té nejlepší péče a toho nejlepšího zabezpečení. Proto jsou rodiče spolu a o potomka se starají. Rodiče, kteří to nedělají, mají nemocné nebo hladové potomky


Zde opět vytěsňujete skutečnost, že se celá řada rodičů o své děti prostě nestará, nebo se nestará dostatečně. Evidentně není to "sobectví" ve společnosti tak až moc rozšířené. Ano, rodiče, kteří se nestarají, mají nemocné a hladové děti... a my je jako společnost máme taky. Takže si můžeme vybrat, buď budeme mít plné ulice nemocných a hladových dětí, nebo přikážeme rodičům starat se zákonem, anebo se o ty nemocné a hladové děti budeme starat sami namísto. Já si vybírám ty dvě poslední možnosti. Zcela dobrovolně.

 
V 1/19/2007 10:41 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ta nejdůležitější věc, kterou bych ODS dlouhodobě vytkl, je podléhání principu, že naprostá volnost ("svoboda") přinese v duchu liberalismu také ta "svobodná, morální a osvícená" individua, kterým není třeba nic přikazovat, které není třeba hlídat, která se sama chovají tak, aby z jejich jednání společnost takto svobodných individuí vzkvétala a prosperovala.

Ohledně tohoto názoru bych si vám dovolil ozřejmit, že liberalismus nespoléhá na to, že se svobodný jedinec začne z ničeho nic chovat morálně, osvíceně a soucitně. Liberalismus říká, že právě pokud jednotlivci sledují pouze vlastní cíle, vlastní zisk (ať je již tím ziskem cokoliv), tak nejen že tím prospějí celé společnosti - včetně nemohou cích jedinců, ale dokonce že tím prospějí celé společnosti více než kdyby dělali cokoliv jiného. Čili liberalismus nechce nikoho napravovat, nechce diktovat, jak se má kdo chovat. Pouze zaručuje základní práva a říká, že pokud právě pouze toto opatření je nejen dostačující, ale že vytváří ideální podmínky pro prosperitu celé společnosti.

To ale socialisté nechápou, protože se s principy Friedmana nebo Heyeka neseznámili, pokud tato jména vůbec kdy slyšeli. Pro ně bude liberalismus jen systém propagující prospěch těch bohatších na úkor těch chudších. Ale není náhodou, že právě liberalismus odmítá uznat třeba nárok na duševní vlastnictví - patenty, autorské zákony apod., které dnes garantují nadnárodním společnostem (IFPI, BSA, OSA...) ohromné zisky na úkor těch "chudých pracujících" na neobhajitelném principu vlastnictví myšlenky.

Praktický příklad z nedávné doby: Zavedeme rovnou daň a všichni (osvícení, vysoce morální a dobro společnosti chtějící) zaměstnavatelé automaticky ušetřené odvody bez výjimky převedou na výplatní pásku zaměstnancům. Nikdo, s kým jsem o tom hovořil, tomuhle nevěřil, všichni se smáli. Když se objevili ojedinělí podnikatelé, kteří tvrdili, že ano, byla to taková sláva, že se to dostalo jako zpráva číslo jedna do masových médií.

Dobře, tak ušetřený zisk zaměstnancům na pásky nepřevedou. Ale co s tím ziskem mohou udělat?
1. Investovat do podniku a tím zvýšit budoucí zisk (vyšší daně v budoucnu) a počet pracovních míst.
2. Utratit v obchodě - dát tak další příležitost k zisku dalším.
3. Uložit do banky - a umožnit tak dalším podnikům, aby se rozrostly díky půjčce.
4. Zakopat ho nebo spálit - a zvýšit tak hodnotu všech ostatních peněz, které v systému kolují.

V každém případě, zaměstnavatelé, kteří si peníze vydělali (ano, opravdu jim patří) ať již udělají cokoliv, tak zvýší tempo hospodářského růstu, což vyvolá tlak na růst mezd. A k tomu růstu tedy v každém případě dojde.

ALE. Když si stát ony peníze nechá, tak polovina z vybraných peněz padne na jejich administraci úředníkům (kteří se na růstu DPH nepodílejí nijak) a druhou polovinu neefektivně investuje do předražených a nepotřebných projektů (Kapsch, obrněné transportéry apod., Rathovi kamarádi) a užitek z těchto vybraných peněz je tak minimální.

Opět, neznám podnikatele, který by nepřemýšlel, jak daně tzv. "optimalizovat", tedy platit co nejméně to jde (naprosto legitimně, podotýkám).

Od určité hladiny daně (která je individuální), se daňová optimalizace nevyplatí.

To je to: pokusy naroubovat liberalistické hodnoty na společnost, která je v podstatě nesolidární, nemorální a krátkozraká.

Jde o to, že podle liberalismu právě nesolidární společnost, kde každý myslí jen na svůj zisk je ideálním prostředím pro ekonomický růst všech zúčastněných subjektů:
http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2003111701

Myslíte si, že je česká společnost na liberalismus připravená? Pokud máte dojem, že budou řidiči dodržovat maximální povolenou rychlost i bez bodového systému, pak ano. Pokud máte dojem, že pustí chodce na přechodu i bez zavedení bodového systému, pak ano. Pokud máte dojem, že politik hlásající liberální hodnoty nebude praktikovat nepokrytý jánabráchismus s veřejnými zakázkami, pak ano. Pokud máte dojem, že liberalismus hlásající poslanec nebude posílat do spřátelého golfového klubu milióny na úkor veřejných financí pak ano.

Teď jste mi velmi pěkně nahrál. Liberalismus není o tom, že se předpokládá, že se každý bude chovat morálně a třeba dodržovat předepsanou rychlost. Jak jsem psal, liberalismus vynucuje základní lidská práva. A pokud řidič nepřiměřenou jízdou ohrožuje mé právo na zdraví či život, tak je povinnost státu tato má práva ochránit a řidiče potrestat. Bodový systém tedy není v rozporu s liberalismem, ale je jeho naplněním. Poslanci posílají státní zakázky na své kamarády právě dnes. V liberálním systému má stát jen minimum prostředků, a proto není z čeho rozdávat. Navíc právě liberalismus nepotřebuje politiky. Pokud si liberálové vytvoří firmu, do které posílají peníze a zjistí, že firmu její majitel tuneluje, tak jí peníze přestanou posílat a vytvoří si jinou firmu. Tohle u nás nefunguje. Proto je tolik korupce a nikoho to moc netankuje, protože peníze v rozpočtu jsou zaručené.

Tedy liberalismus není řízení bez pravidel. Liberalismus jako stát bude od svých občanů vyžadovat základní pravidla (např. bezpečnosti) na ochranu jejich vlastních základních práv a navíc subjekty (mejitelé firem, pozemků, aut), budou od svých klientů vyžadovat další pravidla, aby maximalizovali svůj zisk a tedy i prospěch pro společnost.

Např. letecké společnosti budou tolik dbát o bezpečnost cestujících, protože při sebemenším incidentu by s nimi už nikdo neletěl. Majitelé dálnic budou snižovat rychlost tak, aby na nich byli řidiči minimálně v takovém bezpečí jako při jiném druhu dopravy - nedělají to pro ty lidi, ale pro svůj zisk. A právě proto přinesou lidem bezpečí - tedy zisk to celou společnost.

skuteční stoupenci liberalismu by se těžko mohli snížit k nadávkám či zesměšňování svých protivníků, protože takové jednání neodpovídá ideálu svobody k mravnímu jednání. Nejsme na to zralí.

Myslíte, že se dnešní socialisté chovají mravně lépe než liberalisté? Myslíte, že cenzúra nepříjemných názorů je důkaz mravního jednání? Liberalismus není o mravním jednání, ale pouze o zajištění základních lidských práv. Morální jednání nechť má každé své. Pokud se chce někdo chovat nemorálně, tak mu v tom žádný liberál nebude bránit - pokud tím neohrozí práva někoho jiného.

Tedy pokud někdo dnes na svém pozemku bude nadávat na Paroubka, tak jej Paroubek zažaluje na základě zákona o ochraně osobnosti a spor vyhraje. Je tohle ta vaše morálka? Když si dá firma do sloganu "Upeč třeba zeď", tak prohraje spor se Svěrákovými právníky, protože použil 3 slova, která se vyskytují v jedné z jeho písní - třebaže v jiném pořadí. Je tohle ta morálka? V liberální společnosti má každý nárok si sám určit, co je morální a co ne, pokud tím nezasahuje do práv jiných lidí. A i v liberální společnosti lze vyvíjet nátlak na obecně uznávané mravní chování - majitel autobusu má třeba právo vykázat z vozidla osobu, která sprostě nadává jiným - a udělá to proto, protože jinak by přišel o zákazníky. Tím donutí ostatní, aby kromě základních práv respektovali i obecně uznávané morální pravidla.

Obecná informace, smazány byly v této diskusi dva příspěvka pana Rona...

Vy mažete příspěvky i jiným? A já myslel, že se tu "ztráci" příspěvky jen mě. Schválně, jak dlouho tu vydrží tenhle.

 
V 1/20/2007 1:04 dop. , Anonymous Anonymní řekl...


1) se svobodný jedinec začne z ničeho nic chovat morálně, osvíceně a soucitně.

2) Liberalismus říká, že právě pokud jednotlivci sledují pouze vlastní cíle, vlastní zisk (ať je již tím ziskem cokoliv), tak nejen že tím prospějí celé společnosti - včetně nemohou cích jedinců, ale dokonce že tím prospějí celé společnosti více než kdyby dělali cokoliv jiného.


Pokud z 2) nevyplývá 1), pak je to podobná utopie jako ten zářný komunismus, kdy každý pracuje podle svých možností a dostává se mu podle jeho potřeb. Právě tento druh liberalismu omezuje podstatně svobody všech slabších ve prospěch těch silnějších: a vaše "ideová nadstavba" těm slabším ještě vysvětlí, že tak je to pro ně lepší. Tento systém NIKDE, opakuji nikde nefunguje. Pokud myslíte, že ano, dejte příklad (pro vaši informaci, ani Velká Británie, ani USA to nejsou). Podle mě je to utopie, což učení o všeobecném liberalismu je.


Ale není náhodou, že právě liberalismus odmítá uznat třeba nárok na duševní vlastnictví - patenty, autorské zákony apod., které dnes garantují nadnárodním společnostem (IFPI, BSA, OSA...) ohromné zisky na úkor těch "chudých pracujících" na neobhajitelném principu vlastnictví myšlenky.


Podle tohoto existuje "reálný liberalismus" opravdu např. v Číně, rozhodně ne v žádné "západní" společnosti. Socialistické státy si s autorskými právy (pravda, těmi nepřátelskými) taky příliš hlavu nedělaly - hleďme, liberalismus!


V každém případě, zaměstnavatelé, kteří si peníze vydělali (ano, opravdu jim patří) ať již udělají cokoliv, tak zvýší tempo hospodářského růstu, což vyvolá tlak na růst mezd.


V tomto příkladu šlo ale o to, že byla lidem (voličům) slibována vyšší mzda, na základě utopického předpokladu, že v navrhovaném systému se budou všichni zaměstnavatelé chovat ideálně mravně. Všimněte si, ale že tyto utopické principy ani samotná ODS prostě v realitě zavádět nebude - ale právě proto kritizuji její rétoriku jako primárně populistickou, protože operuje s utopickými cíly. To už jsme tu měli...Teď jste mi velmi pěkně nahrál. Liberalismus není o tom, že se předpokládá, že se každý bude chovat morálně a třeba dodržovat předepsanou rychlost. Jak jsem psal, liberalismus vynucuje základní lidská práva.


To si poněkud protiřečíte. Liberalismus nevynucuje práva, liberalismus je postaven na jejich dodržování (de facto dobrovolném). A pouze tam, kde jsou ta základní práva "svobodně" všemi (nebo alespoň určující většinou) dodržována, je možné hovořit o liberalismu jako společenském systému. Pokud ta práva dodržována nejsou, nemá liberalismus prostředky k tomu, jak je vynucovat - on se těch prostředků předem vzdává.

Zrovna tak vám můžu nabídnout, že základní lidské právo může být neumřít hlady nebo bydlet. Můžete dojít i k tomu, že v naší společnosti je základní právo občana mít telefon (protože bez něj je občanem druhé kategorie, jemuž se zavírají cesty k tomu, aby např. získal slušné zaměstnání atd.). Pokud přisoudíte liberalismu nikoliv pouze respektování (tj. ne-zamezování), ale vynucování těchto práv, neliší se váš liberalismus od jiných společenských systémů už skoro v ničem. Pokud ano, pokuste se popsat v čem.


V liberálním systému má stát jen minimum prostředků, a proto není z čeho rozdávat. Navíc právě liberalismus nepotřebuje politiky. Pokud si liberálové vytvoří firmu, do které posílají peníze a zjistí, že firmu její majitel tuneluje, tak jí peníze přestanou posílat a vytvoří si jinou firmu.


Ano, to znamená, že liberalismus nepotřebuje (zastupitelskou) demokracii, to znamená, že moc mají silnější jedinci, protože společnost (zastupovaná státem, tj. zařízením k pořádání věcí veřejných) má jen minimum prostředků. Pokud si "liberálové" vytvoří firmu, která vytuneluje jiné firmy, tak pokud budou mít dostatek síly, nemůže s tím ten okradený dělat nic. Proto tento tzv. "liberalismus" vyhovuje hlavně těm nejméně liberálním společenstvím: velkým firmám, nadnárodním kartelům, totalitním státům jako je Čína. Protože takový "liberalismus" v praxi znamená neexistenci kontroly a neexistenci omezení - a to i v případě, že kradete nebo loupíte.


Majitelé dálnic budou snižovat rychlost tak, aby na nich byli řidiči minimálně v takovém bezpečí jako při jiném druhu dopravy - nedělají to pro ty lidi, ale pro svůj zisk. A právě proto přinesou lidem bezpečí - tedy zisk to celou společnost.


Vidíte, tohle jsou příklady toho, proč liberalismus funguje dobře pouze v konzervativních a tradicionalistických společnostech, a selhává v tzv. globalizovaném světě. Tam, kde žijete celý život, tj. v místní komunitě, anebo dobrá, v jenom státě, tam se opravdu musíte snažit udržet si dobré jméno. Tam, kde pouze přesunujete zisky z akcií do akcií, kde firmy mění majitele (vesměs anonymní fondy či finanční skupiny) atd. - tam je o hodně snadnější než budovat "dobré jméno" vydělat tzv. "rychlé peníze" a zmizet o dům dál. V praxi se to dělá např. tak, že tradiční firmu koupí nějaký koncern (pokud možno z Číny), kterému jsou tradiční vazby ve společnosti ukradené - v globalizovaném světě zaštítěn liberalistickou ideologií můžete podnikat teoreticky kdekoliv.

Lidi na jednom místě, v jedné vesnici, v jednom městě či státě vám můžou být ukradení. Jak jste správně napsal, stejně jako autorská práva a podobné "neliberální" výmysly. A nebo ještě někde se vám nevyplatí "dbát na dobré jméno": tam, kde na to společnost nereflektuje, což je případ Česka. Lidi vám na značku či kvalitu vesměs kašlou: nakupují tam, kde je levněji, anebo kde je lepší reklama.

Absence omezení (např. kvality výrobků či klamavosti reklamy, což vypadá jako zásah do "svobod" podnikání) spolu s nezralou společností tak přímo nahrává do rukou podvodníků. Těm vyjde, že je výhodnější a efektivnější podvádět, než být poctivý. A tohle je slabina liberalismu na vratkých základech, ve vratkých společenstvích.

Liberalismus není o mravním jednání, ale pouze o zajištění základních lidských práv. Morální jednání nechť má každé své. Pokud se chce někdo chovat nemorálně, tak mu v tom žádný liberál nebude bránit - pokud tím neohrozí práva někoho jiného.

V tomhle se podle mě mýlíte. Už jen zjistit a definovat "základní lidská práva" povede k rozporům - nakonec na měřítku toho, co mezi ta základní lidská práva zahrnete, se bude rozlišovat ideologický systém.

Problém s nemorálním chováním (a jednáním) je, že proto je to nemorální jednání, že tím práva jiných ohrožujete (předpokládám, že hovoříme o morálce v etickém smyslu, jako ostatně se debata týká filosofie liberalismu) - jak jinak byste chtěl definovat nemorální jednání?

Problém liberalismu pak je, že ten vám v tom nemorálním jednání prostě bránit nebude - protože s něčím takovým vlastně nepočítá, takže pro něco takového ani nenajde pojem (viz také někde výše úvahy o tom, že vlastně nelze z hlediska liberalismu definovat "sociální nespravedlnost" - ano, to souhlasím, to nelze, což neznamená, že nic takového z jiného úhlu pohledu neexistuje).


V liberální společnosti má každý nárok si sám určit, co je morální a co ne, pokud tím nezasahuje do práv jiných lidí.


Jenomže co jsou to "práva jiných lidí"? Kde se vůbec vezmou, když si je každý určuje sám? Když liberalismus de facto odmítá vyšší autoritu (stát) než je "svobodné" individuum? Pokud tedy odmítáte ten mravní pilíř tradičního liberalismu (Kant). Zamyslete se nad tím. A také nad tím, co jsem psal výše o rozdílu liberalismu v tradicionalistické a post-totalitní společnosti, v níž je tradice rovna "nenáviděné totalitě" a proto nerespektovaná. V takové nestabilní společnosti se pak snadno zaměňuje liberalismus, tj. "svoboda individua" s principem džungle, kde vyhrává jednoduše ten, kdo je momentálně silnější.

 
V 1/20/2007 1:48 dop. , Blogger ods řekl...

Vás rononejedlokohoute od čssd z buldozeru (nevím jak se nyní chcete jmenovat) to stále ještě baví hrát si na schovávanou ? Tak si hrajte, jen si dávejte víc pozor co napíšete, ať se Vaše nerozpoznatelná identita znovu neprozradí.

 
V 1/20/2007 2:23 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Etymologie a historický pojem slova “Liberal & Libertarian”

By Aesop

Tento článek jsem se rozhodl napsat jako pomůcku k vysvětlení předcházejícího článku uveřejněného na zvědavci‚ Neoliberální zmije na prsou”.

Slovo „liberál“ pochází z Latinského slova „liber“ svobodný, volný.

Kniha „Lívií ab Urbe Condita Libri“ je podklad který popisuje spor - zápas o svobodu mezi plebejeci a patriciji - aristokratickými vrstvami společnosti.

Marcus Aurelius v jeho knížce „Hovory k sobě“ píše o idejí občanského řádu, kde forma politického uspořádání s přihlédnutím na rovnoprávnost a svobody slova je idea majestátního státu, který zcela respektuje největší měrou veškerou svobodu lidí jež pod ní podléhají.

V období středověku většina těchto myšlenek byla zapomenutá či ležela ladem až do počátku italské renesance, kdy na novo začal boj o svobodu mezi stoupenci svobodných městkých státu a stoupenci papeže.

Niccolò Machiavelli, v jeho pojednání o Livii, založil základy republikánské vlády.

V Anglii, John Locke, a jinde jiní osvicení filosofové vyjádřili boj za svobodu v terminologii jako „práva občanů/lidská práva“ ( the Rights of Man“).

První použítí slova “Liberál” v době osvícení/obrody v Anglii inklinovalo k pojeti „svoboda a demokracie“.

Během Americké války o nezávislost, Amerika, jako prvni národ na světe vytvořil konstituci založenou na zásadách liberálni (lidská práva) idei, zejména na té, že vláda vládne se svolením svých občanů.

Econom, Adam Smith ve své knize „The Weath of Nations (1776)“ vyjmenoval principy volného obchodu.

Španělská konstituce roku 1812 navrhnutá v Cadizu, lidmi kteří si řikali “Liberales” a chtěli vyjádrit svoji opozici absolutistické španělské monarchii.

Začátkem 18-tého stoleti se „Liberalismus“ se stal převážnou ideologii ve všech vyvinutých zemí.

Tendence vyvoje Liberalismu.

Základni principy liberalismu na kterých se snad můžeme shodnout:

Z výše uvedeného je patrné, že mezi liberály je hluboký a často žhavý spor o přesnosti vyjádřeni slova „liberal“. Základni spor vycházi s mnoha proudu liberalismu, opozični strany použivaji stejného slova „liberál“, ale každá strana věři v jiný výklad a má jinou představu o tom co toto slovo znamená.

Pro upřesnění rozdělim „liberalismus“ do několika kategorii:

• Politický liberalismus je vira, že každý jednotlivec je základem práva a společnosti, a že společnost a jeji instituce existuji pro dobro tohoto jednotlivce, bez ohledu na jeho společenské postaveni. Magna Carta je přikladem politického dokumentu, který ztvrzuje práva jednotlivce před výsadností panovniků. Politický liberalismus zdůrazňuje socialni smlouvu, kde všichni občané vytvářejí zákony a souhlasí s tím, že tyto zákony budou dodržovat. Tato sociálni smlouva je založená na viře v jednotlivce, který si vědom co je pro něj nejlepši. Politický liberalismus přiznává občanská a volebni práva všem dospělim občanům bez rozdilu pohlavi, rasy nebo ekonomického postaveni. Politický liberalismus zdůrazňuje princip a zákonitost právniho státu.

• Kulturni liberalismus se zaměřuje na práva jedince týkajici se jeho svědomi a jeho životniho stylu, týkajici se pohlavni volnosti, náboženské svobody, svobody poznáni a ochrany proti v státnimu vměšováni se do soukromého života. John Stuart Mill vhodně vyjádřil kulturni liberalismus ve své literalni úvaze „On Liberty“ kde napsal: „Jedinou vysadni okolnosti, kdy společnost může porušit individuelni svobodu, je při ochraně ubližení druhým. Jeho vlastni dobro, či fyzické, nebo morální není dostatečným oprávněnim k porušení svobody“. Kulturni liberalismus všeobecně odporuje vládni regulaci literatury, uměni, vzdělani, hazardnim hrám, sexu, prostituce, věkové způsobilosti, potratům, použivani alkoholu a drog.

• Ekonomický liberalismus je ideologie, která podporuje individuelni právo vlastnit majetek a uzavírat obchodni smlouvy. Obhajuje „laissez-faire“, znamenajicí odstraněni legálnich překážek obchodu a zrušeni vládni subvence ekonomickým celkům. Ekonomičti liberalové odmitaji vetšinu vládnich regulaci trhu. Pro ekonomické liberály plati, že hodnota zboži a služeb je dána trhem a uvaženou volbou jedince. Ekonomičti liberalové přijimaji ekonomickou nerovnost která vzrustá z nerovne vyjednávaci pozice, jako výsledek konkurence, pokuď neni použito násili.

• Socialní liberalismus vznikl na konci 19-tého stoleti, a byl ovlivněn prospěchářskou (utilitarian) teorii. Někteři liberálové přijali „teorii vykořisťováni“ v celku nebo jen částecně a kritizovali „ziskový motiv“ a došli k závěru, že vlada má použit své sily k napraveni k majetkových nerovností. Podle této doktríny, každý jedinec je základem společnosti, všichni jedinci mají mít přistup k základnim minimalnim životnim potřebám, jako je vzděláni, zdravotnictvi, k ekonomické přiležitosti a ochraně před nočekávanymi ekonomickymi událostmi. Pro sociálni liberály tento prospěch je považován za kladné právo. Tyto práva museji být kvalitativně rozdilný od protikladných práv, jako je právo svobodně se vyjadřovat, vlastnit majetek, habeas corpus, právo být ozbrojen, právo svobodně vyznávat víru. Pro sociálni liberály je cilem ochraňovat tyto výsady. Školy, knihovny, muzea, galerie musejí být podporovány státnimi financemi. Sociálni liberálove se zasazuji o regulaci economické konkurence, jako jsou protitrastové zákony, minimalni a maximalni kontrola výdělku a zajištěni základni socialni péče všem občanům z daňových přijmů. Vláda udělá vše pro všeobecnou dobrotu.
Boj mezi ekonomickou svobodou a sociální rovností je asi tak starý jako idea svobody sama.
Ekonomičti liberalové vidi tyta kladná práva odporujici protikladným právúm a proto tedy jako nezakoná. Ekonomičti liberálove vidi minimálni roli pro vládu ve společnosti, někteři věři že jakákoli funkce vlády je neopodstatněná, jini (minimalisté) věři že funkce vlády by měla být omezená na základni funkce jako jsou soudy, policii a národni obranu.
Na rozdil od ekonomických liberálů, dnešni sociálni liberálové věři ve významnou roli vlády v podpoře veřejného blaha, poskytujici některé nebo všechny následujici služby:

Jidlo a útulek všem lidem kteři nejsou schopni se postarat sami o sebe, lékařskou péči, školy, důchod, péčí o děti, postarat se o invalidni nebo těžce postižené lidi. Pomoc obětim přírodních katastrof, ochrana menšiny, předcházeni kriminalni činnosti a finančni podporu pro vědu a uměni.

Timto postojem se sociálni liberálove vzdaluji od myšlenky omezení právomoci státu. Obě formy liberalismu maji stejny cíl – svobodu, ale silně se rozcházeji na způsobu, jak jej morálni cestou dosáhnout.

Liberálni strany které zdůraznuji „socialni liberalismus“ a „kulturni liberalismus“ jsou dnešni „Liberálove“ a v dnešnim světe jsou označovány jako levicové strany.

Liberálni strany zdůraznujici „ekonomický liberalismus“ a „politický liberalismus“ a v dnešnim světe jsou označovány jako pravicové strany.

Liberálni strany zdůraznujici „ekonomický liberalismus“, „politický liberalismus“ a „kulturni liberalismus“ jsou v dnešnim světe nenáviděny všemi socialnimi inženýry, tak to jsou dnešni „Libertarian“ – „Klasičťí liberálové“.

 
V 1/20/2007 4:36 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Martin Tesař:

Vy neustále mluvíte o liberalismu jako o systému bez pravidel. To přece vůbec není pravda. Pokud už přisoudíte liberalismu nějaká pravidla, tak nad nimi pochybujete, protože nevíte, na jakém principu byla vytvořena.

Já nejsem expert přes liberalismus (jsem objektivista). Proto mohou být některé mé vyjádření nepřesné, a proto bych vás nasmšroval na http://www.libinst.cz/, kde se dozvíte skutečnou podstatu liberalismu.

Např.
Co je (a hlavně není) liberalismus - http://www.libinst.cz/komentare.php?id=326

Definici libertariánských teorií lze odvodit z následující úvahy:

Předpokládejme, že všichni lidé budou mít stejná práva.
Pokud mají všichni lidé stejná práva, pak platí:
- je neoprávněné odebírání majetku bez souhlasu majitele
- je neoprávněné odebírání svobody, života a jakékoliv násilí
- je oprávněná obrana proti neoprávněnému odebírání majetku, svobody či života

Tento princip je zcela pragmatický. Nikdo nemá právo škodit. Fungování společnosti podle těchto pravidel tedy přinese maximum spravedlnosti, maximum užitku, stabilní fungování - pareto optimalitu.

Jakékoliv zvýhodnění nebo akceptování zvýhodnění na něčí úkor přináší protiklady, násilí. Z tohoto důvodu je pozitivní diskriminace nesprávná.

Takto postavená teorie je eticky neutrální. Není postavena na etice (pouze na rovnosti práv) a nezpůsobuje neetické důsledky.

Takto postavená teorie nikomu nebrání založit si fond (nebo firmu) a věnovat nasbírané prostředky na něčí zvýhodnění (např. humanitní účely).

Malá vsuvka - vidíte někde v takto definovaném liberalismu totalismus, o kterém zde psal Tribun? Nebo vidíte někdo v prosazování těchto principů (tedy v rovnosti práv) nějaký totalismus? Já ne.

Ke stejnému závěru můžeme dojít i jiným logickým postupem:

Pokud je nějaký zdroj vzácný, pak lze jeho využití řešit buď mírově nebo konfliktem. Vlastnictví (vznikající a převádějící se podle libertariánských pravidel) je mírové řešení předcházející konfliktu.

Co je účelem koncepce individuálních (vlastnických) práv? Žijeme ve světě vzácnosti, to znamená, že nevyhnutelně musí nastávat konflikty ohledně využívání vzácných zdrojů mezi lidmi. Účelem vlastnických práv je nalézt taková obecná pravidla, která umožňují mírové, pokojné řešení těchto konfliktů prostřednictvím toho, že se vymezí hranice legitimní sféry každého jednotlivce (které jsou aspoň v principu jasné; při konkrétní aplikaci vždy nutně bude existovat určitá "šedá zóna").

Kupříkladu rodina je typickým svazkem fungujícím podle libertariánských pravidel. Každý je v rodině dobrovolně a může z ní kdykoliv vystoupit (kromě dětí, které chrání stát). Účastníci rodiny si svá práva a povinnosti včetně zacházení s majetkem předem částečně písemně, částečně ústně domluví. Žádný stát nikomu nenařizuje v rodině setrvat. Proto lze o rodině mluvit jako o příkladu fungující libertariánské společnosti.

Právě tento druh liberalismu omezuje podstatně svobody všech slabších ve prospěch těch silnějších: a vaše "ideová nadstavba" těm slabším ještě vysvětlí, že tak je to pro ně lepší.

Nyní je snad již jasné, že liberalismus je ten poslední, kdo by omezoval něčí svobody. Liberalismus právě říká, že je dovoleno úplně všechno (maximální svoboda), s vyjímkou případů, které vedou ke konfliktům, kdy je narušen základní princip rovnosti práv.

Liberalismus si tedy na rozdíl od socialismu nenárokuje žádné právo na to, určovat, kdo je hoden pozitivní diskriminace na úkor cizích práv a kdo ne (nicméně nikomu nezakazuje pozitivní diskriminaci dotovanou dobrovolnými prostředky). Kdo je podle vás hoden pozitivní diskriminace? Člověk s nízkým platem? Člověk fyzicky poškozený? Člověk mentálně poškozený? Důchodce? Matky samoživitelky? Černoši? Rómové? Zemědělci, kteří přišli o úrodu kvůli velkému suchu? Zemědělci, kteří přišli o úrodu kvůli velkým dešťům? Židi? Kněží? Nebo lidí trpící hladem? Jak chcete exaktně (nejlépe obecným principem) na tuto otázku odpovědět?

Skutečnost, že liberalismus nikde nefunguje (kromě příkladu rodiny či příkladu výběru partnera) není vinou liberalismu, ale toho, že nikde nebyl do důsledku aplikován.

Liberalismus nevynucuje práva, liberalismus je postaven na jejich dodržování (de facto dobrovolném). A pouze tam, kde jsou ta základní práva "svobodně" všemi (nebo alespoň určující většinou) dodržována, je možné hovořit o liberalismu jako společenském systému. Pokud ta práva dodržována nejsou, nemá liberalismus prostředky k tomu, jak je vynucovat - on se těch prostředků předem vzdává.

Věřte mi, že toto vaše pojetí liberalismu je zcela unikátní a nikde v odborné literatuře se s ním nesetkáte. Obecně je liberalismus postaven na základních právech (na majetek, svobodu, život...), která jsou postavena na rovnosti práv všech lidí. Na dodržování těchto práv liberalismus nestojí. Na dodržování těchto práv totiž dohlíží stát. Tam, kde nejsou dodržována je povinností státu napravit poškozená lidská práva.

Viz příklad s dálnicí. Pro vás je liberalismus dálnice, kde si každý jezdí jak chce, protože nikdo neměří rychlost a je jen na dobré vůli všech, jestli nebudou jezdit nebezpečně. Nebezpečnou jízdou ale narušují práva (svobody) ostatních účastníků provozu, a proto je tu stát, jehož úkolem je stanovit a vynucovat pravidla, která práva ostatních lidí na život a zdraví neohrozí. Dalším faktorem je dálnice samotná (tedy ne značka či firma jejího majitele, kterou nikdo znát nemusí). Pokud se mezi lidmi rozkřikne, že ona dálnice je nebezpečná, tak lidé budou jezdit jinudy nebo vlakem. Proto je v zájmu jejího majitele (ikdyby se střídal každý den), aby jeho silnice byla maximálně bezpečná, aby se na ní lidé (klienti) přístě opět vrátili.

Zrovna tak vám můžu nabídnout, že základní lidské právo může být neumřít hlady nebo bydlet.

Nemůžete, protože takové právo nevychází z principu řešení sporu o vzácné statky.

Pokud přisoudíte liberalismu nikoliv pouze respektování (tj. ne-zamezování), ale vynucování těchto práv, neliší se váš liberalismus od jiných společenských systémů už skoro v ničem.

Liší. Právě v tom, že jakýkoliv jiný systém se dopouští násilí - porušení práva na majetek. Pokud se někdo rozhodne na svém pozemku postavit jadernou elektrárnu, tak pokud neomezuje ničí práva, tak mu v tom nesmí nikdo bránit. Ani pokud se rozhodne postavit si větrnou elektrárnu, pokud nebude narušovat ničí práva. Ale majitel větrné elektrárny nemůže v liberální společnosti čekat, že stát někomu nařídí od něj odebírat elektřinu za nějakou cenu.

V liberalismu neexistuje člověk, který by si sedl a prohlásil: "Tak a teď mi dávejte peníze, ať mám z čho žít, jinak jste sobci". V liberalismu neexistuje státní majetek, neexistuje tak ani korupce, úplatky nebo tunelování.

...to znamená, že moc mají silnější jedinci...

Moc nemá v liberálním systému nikdo. Jinými slovy každý má stejnou moc jako kdokoliv jiný. Nebo moc nad čím? Obecně se slovem MOC chápe schopnost ovládat veřejné rozpočty. Pokud nejsou veřejné rozpočty, pak ztrácí slovo MOC smysl. Že si bohatší firma může dovolit koupit menší firmu? To je přece dobrovolná směna, na tom není nic špatného, nic co by nerespektovalo něčí práva.

Pokud si "liberálové" vytvoří firmu, která vytuneluje jiné firmy, tak pokud budou mít dostatek síly, nemůže s tím ten okradený dělat nic.

Pozor, tunelování nemá v liberálním systému smysl. Buďto je firma cizí, pak je cháněna jako jakýkoliv jiný majetek nebo je moje a pak nemá smysl, abych ji tuneloval. Jak již bylo řečeno, práva (zde vlastnická) garantuje a prosazuje stát.

Protože takový "liberalismus" v praxi znamená neexistenci kontroly a neexistenci omezení...

Opět pouze mylně vyvozený závěr z vašeho mylného pojetí liberalismu.

V praxi se to dělá např. tak, že tradiční firmu koupí nějaký koncern (pokud možno z Číny), kterému jsou tradiční vazby ve společnosti ukradené - v globalizovaném světě zaštítěn liberalistickou ideologií můžete podnikat teoreticky kdekoliv.

Pokud majitel tradiční firmy prodá svou firmu koncernu z Číny, pak mu nikdo nemůže nic vytknout - kdo bude určovat, který svůj majetek mám komu prodat, aby se nepřetrhaly nějaké tradiční vazby? Prosím nějaký příklad. Pokud by byli poškozeni zaměstnanci takové firmy nebo její zákazníci, pak přece není problém přejít ke konkurenci. Pokud by takový tlak na nový koncern vyvinuli, pak by bylo v jeho zájmu nepřijít o nově koupenou firmu kvůli odlivu zákanzíků či zaměstnanců a takový koncern by začal dodržovat i ony "tradiční vazby". No a pokud by se zákazníci či zaměstnanci rozhodli, že koncern je pro mě důležitější než "tradiční vazby", pak nemá nikdo nárok jim jejich preference kritizovat.

Lidi vám na značku či kvalitu vesměs kašlou: nakupují tam, kde je levněji, anebo kde je lepší reklama.

Pokud lidé preferují levnější zboží před kvalitnějším, opět pokud byste jim chtěl diktovat, jaké zbočí a za jaké ceny by si měli kupovat, dopouštíte se násilí a upíráte jim jejich základní právo na majetek (a jeho směnu).

Absence omezení (např. kvality výrobků či klamavosti reklamy, což vypadá jako zásah do "svobod" podnikání) spolu s nezralou společností tak přímo nahrává do rukou podvodníků. Těm vyjde, že je výhodnější a efektivnější podvádět, než být poctivý. A tohle je slabina liberalismu na vratkých základech, ve vratkých společenstvích.

Co se týče klamavosti reklamy, tak ta je v liberálním systému vyloučená. Pokud si koupím výrobek, který nesplňuje inzerované vlastnosti, byl jsem okraden a je úlohou státu mou újmu na právech napravit a do budoucna mé právo nebýt okraden garantovat. Podvod se tak rozhodně v liberálním systému nikomu nevyplatí.

A co se týče kvality výrobků, opět zde platí, že nikdo neví líp než lidé sami, co je pro ně dobré (viz F.A. von Hayek). Ani vy ne. Proč jim chcete upírat jejich právo koupit si levné oblečení (třeba jen na jednu sezonu na dovolenou), levné maso (třeba použité pro zvířata), levné auto (třeba na crash testy), levné potraviny (třeba pro umělecký výtvor). Lidé nepotřebují vaši ochranu. Oní ji totiž ani nechtějí. Pokud by lidé chtěli ochranu před nekvalitními výrobky, tak by si zaplatili firmu, která by prováděla kontroly kvality výrobků (i dnes takové fungují), nebo by nakupovali jen značkové zboží.

V tomhle se podle mě mýlíte. Už jen zjistit a definovat "základní lidská práva" povede k rozporům - nakonec na měřítku toho, co mezi ta základní lidská práva zahrnete, se bude rozlišovat ideologický systém.

Definici základních lidských práv se věnoval úvod příspěvku.

Problém s nemorálním chováním (a jednáním) je, že proto je to nemorální jednání, že tím práva jiných ohrožujete (předpokládám, že hovoříme o morálce v etickém smyslu, jako ostatně se debata týká filosofie liberalismu) - jak jinak byste chtěl definovat nemorální jednání?

Morálku, tak jak ji obecně chápeme, liberální principy neurčují. Liberální principy určují pouze kořeny morálky (můj výraz, asi nevhodný), které zajišťují rovná práva všem.

Problém liberalismu pak je, že ten vám v tom nemorálním jednání prostě bránit nebude...

Jak jsem psal, úlohou státu je vynucovat dodržování těchto základních morálních pravidel. Zbytek - je morální chodit nahý na veřejnosti - je morální přispívat na chudé - již vyřeší trh sám.


Nakonec bych zopakoval - nejsem libertarián, ani odborník na liberální systémy. Pokud se chcete dozvědět něco víc o liberalismu, tak doporučuji stránku liberálního institutu (Libinst.cz). Já sám se řadím mezi objektivisty Ayn Randové:
http://www.aynrand.cz/pages/intro2obj.html
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005112801
http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2003081801

 
V 1/20/2007 4:41 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ODS: Můj velmi dobrý přítel (MUDr. Cyril Höschl) by si s vám rád popovídal o vašich problémech. Nechcete se k němu objednat? Prý by vám dokázal pomoct.

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91
181 03 Praha 8

hoschl(zavináč)pcp.lf3.cuni.cz

Na vašem místě bych to alespoň zkusil. Je to opravdu odborník ve svém oboru, tak by byla škoda jeho nabídky nevyužít.

 
V 1/20/2007 4:58 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nicméně asi by bylo záhodno se vrátit k původnímu článku.

Z vysvětlení pojmu liberalismus je již doufám nyní všem jasné, že liberalismus nikomu nic nevnucuje. Naopak. Liberalismus vynucuje pouze základní lidská práva (na majete, svobodu, život...), která jsou odvozena z rovností všech lidí. Proto je liberální ideologie ta poslední, kterou lze označit za totalistickou.

Stejně tak prosazování či propagování liberální ideologie není nic jiného než propagace POUZE základních lidských práv (a žádných jiných). V liberální společnosti nikdo nebrání nikomu jinému chovat se altruisticky a pozitivně diskriminovt kohokoliv ze svých prostředků dle svého uvážení. Opačně to neplatí - v socialistické společnosti se nelze chovat liberálně. Prosazování liberálních principů je tedy pouze prosazováním nenásilí.

 
V 1/20/2007 6:34 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Milí voliči levice, milí socialisté.

Liberalismus je ekonomický směr vycházejících z vědeckých principů. Každý liberál tak jako každý jiný vědec ochotně uzná, že se mýlí a že vy máte pravdu, pokud dokážete předložit nějaký věcný argument, který by popřel pravdivost nějakého liberálního principu.

Nedivte se, že nikoho nepřesvědčíte, když místo argumentů budete používat osobní útoky nebo když budete přirovnávat liberalismus k totalitní ideologii.

Totalitní ideologie se právě dnes nevyplatila jednomu pánovi, když dvěma jeho ovečkám došla trpělivost a rozhodli se vzepřít se totalitě a svobodně se postavit za svůj názor.

 
V 1/20/2007 8:35 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To nejedlý: Já to pořád nechápu. V jednom kuse píšete o absolutní svobodě jedince a že v liberálním systému neexistuje korupce protože neexistují veřejné rozpočty. A vzápětí napíšete že když je někdo okraden tak jeho práva musí ochránit stát. Tak to by mělo zajímalo jak to ten stát udělá když neexistuje policie protože neexistují veřejné rozpočty ze kterých by byla zaplacena...........

A proč by jsi měly skupiny lidí platit a zakládat specializované firmy na kontrolu výrobků když existuje státní hygienická kontrola.....to by přece byla zbytečná duplicita ne ? Anebo chcete napřed veškerou tuto infrastrukturu liberálně zrušit (protože je státní a tudíž neefektivní že) a pak si jí budou lidé znovu pořizovat "každý za své"...... ?

 
V 1/20/2007 9:06 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane brumlo,

nejmenuji se Nejedlý, ale předpokládám, že byla otázka směřována na mě, proto na ní odpovím. Pokud ne, tak se omlouvám a mou odpověď prosím ignorujte.

Již jsem psal, že nejsem libertarián a že všechny vaše otázky ohledně liberálního systému vám rádi zodpoví odborníci na stránkách liberálního institutu (Libinst.cz).

Existuje několik řešení zajišťující vymahatelnost práva v liberálním systému.

Jedním řešením je státní policie dotovaná dobrovolně občany.

Jiným řešením je moderní veřejná policie. Moderní veřejná policie je relativně nový jev, cca 200 let, nikdy předtím nic podobného na státní úrovni neexistovalo. Všechny obdobné policejní složky před jejím vznikem byly čistě politickou policií, která měla pronásledovat a sledovat možné odpůrce režimu. O bezpečnost se starali na lokální úrovni, která byla na centrální moci značně nezávislá, a to buď svépomocí nebo přímo najímáním soukromníků. A dnes je v řadě vyspělých států více soukromých policistů, než státních, takže ptát se, jak by fungovala soukromá policie je trošku zbytečné. Prostě tak, jak funguje dosud.

Představte si, že by vám stát vrátil sumu, kterou si z daní platíte policii. Rozhodl byste se tuto částku skutečně policii nechat nebo si za ni zaplatil nějakou soukromou bezpečnostní agenturu (kterou v případě jakýchkoli špatných zkušeností můžete kdykoli změnit)?

Státní hygienická kontrola je hezká věc a nebyl by problém převést tuto instituci na soukromou. Státní podnik totiž není nijak nucen k dobrému ani efektivnímu výkonu a nemusí se bát o postavení na trhu. To způsobuje korupční tlaky, které ovlivňují nezávislost státních garantů jakosti. Soukromá firma by musela svou nepodplatitelnost hlídat nadevše, protože při prvním podezření by ztratila u zákazníků důvěru a zkrachovala by (proto si i stát najímá soukromé auditorské firmy). Navíc proč by si měl někdo ze svých peněz nedobrovolně platit nějakou státní agenturu, když jejich výsledky nijak neupotřebí? Proč bych si měl třeba já platit Český statistický úřad? Nebo konsolidační agenturu? Nebo Českobratrskou církev husitskou? Ať si tyto organizace platí ti, pro které jsou užitkem. Já také od nikoho nechci, aby mi sponzoroval internet, učebnice, mobil... Kdo a na základě čeho rozhodl, že je prospěšnější někomu platit faráře než mně platit učebnice?

 
V 1/20/2007 9:27 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Promiňte že se asi ptám tak hloupě........ale když Vy od nikoho nich nechcete a chcete si všechno platit tak jak Vy chcete (rozhodovat do čeho vložím a do čeho nevložím své finanční prostředky)......uvažoval jste někdy, že proto aby jste neměl žádné "minulé" závazky že by jste zpětně splatil veškeré investice vložené do Vás vašimi rodiči, příbuznými, přáteli, školou, státem a veškerou další infrastrukturou kterou jistě dnes a denně využíváte ?

 
V 1/20/2007 10:48 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Tady je nutno rozlišovat. Pokud do mě někdo jak říkáte "investuje", tak mě to k ničemu nezavazuje. Tedy pokud mi rodiče hradili ošacení, tak nečekají, že se jim tato investice vrátí ve finanční podobě.

I chápání školy jako investice není vhodné. V liberální společnosti je to právě člověk, který investuje sám do sebe a zaplatí si vzdělání. V dnešní společnosti platí vzdělání studentům každý - bez ohledu na to, jestli student bude odvádět daně v ČR nebo jestli se odstěhuje.

Ale k vaší otázce. Rodiče do mě investovali, aby měli zdravého potomka. V tom se jejich investice vyplatila a já nemusím cítit žádnou potřebu tuto investici vracet (prosím neplést s láskou a péčí o rodiče v pozdějším věku). Všechny ostatní statky, které jsem dostal od státu, jako vzdělání, infrastruktura apod., jsem si musel zaplatit ze svých daní. A nejen to. Státní zakázky jsou v průměru o 20-30% předražené oproti tržním cenám + dalších 50% nákladů činí jen režie spojená s výdaji státu (platy úředníků, nájmy budov...).

 
V 1/20/2007 10:55 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Jak zjistím jestli to co jsem zaplatil na daních se rovná tomu co jsem si "vzal" od státu (např. právě vzdělání).......

Co když mně nechaký chudák vlastně dotuje protože on platí větší daně než já......

 
V 1/20/2007 11:21 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Ale pane Nejedlý Rone na buldozeru, Vám se tu ztrácí příspěvky ? To je zajímavé nic podepsaného mr. buldozer smazáno nebylo, nespletl jste sám sebe se svým jiným vtělením ? Možná byste měl využít služeb toho Vašeho přítele sám.

 
V 1/20/2007 12:09 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jak zjistím jestli to co jsem zaplatil na daních se rovná tomu co jsem si "vzal" od státu (např. právě vzdělání).......

Je jen velmi malá část lidí, kteří od státu dostávají víc než přijímají. V podstatě to jsou jen nezaměstnaní a chronicky nemocní. Všichni ostatní do systému jen sypou další a další peníze. A jak je to možné? Protože plná polovina peněz ve státním rozpočtu jde jen na výlohy státu - úředníky, politiky apod. To jsou zcela utopené peníze. Stejně tak byste mohl nechat jednoho člověka, aby kopal jámu a dalšího, aby ji zase zasypával.

Další obrovská hromada jde na mandatorní výdaje - sociální programy, důchody apod. Další hromada jde na Grippeny, obrněné transportéry, systém firmy Kapsch apod. Co máte vy osobně z těchto odvodů? Nic. Náklady na vzdělání lze zjistit u příslušné školy a rozdíl mezi mzdou za práci, kterou byste vykonával bez vzdělání a mezi mzdou, kterou máte se vzděláním si vypočtete sám.


Pane ods, ano ztrácí se mi zde příspěvky a vidím, že nejsem sám. S tím psychiatrem jsem to nemyslel nijak pejorativně. Obscedantě-paranoidní neurózy se dnes již léčí zcela běžně. Myslím, že je ve vašem zájmu s tím něco udělat dříve, než se to zhorší.

 
V 1/20/2007 12:25 odp. , Blogger ods řekl...

Pane Buldozere lžete, smazány byly zde jen dva příspěvky, o čem byly je popsáno výše a žádný nebyl podepsán Vaším jménem. Tak si už v těch přezdívkách udělejte pořádek.

 
V 1/20/2007 12:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Takže náklady na vzdělání zjistím na škole kde jsem studoval ? A to máte na mysli platy učitelů ? Nebo jenom samotné učebnice ? Nebo náklady které byly vynaloženy na vzdělání učitelů, na výstavbu školních zařízení, na skripta, počítače internet a takhle bych mohl pokračovat donekonečna protože vždy se mi podaří najít další a další provázanost systému.

Nebo čistý liberál počítá jenom nějakou "základní" sumu ? Nebo se ty opravdu celkové náklady rozpočítavají na všechny kdo v již zavedené infrastruktuře získali vzdělání ? A neříká se tomu takhle náhodou daně (nebo školné jak chcete) ?

Ona se liberální teorie skutečně velice dobře prosazuje v již zavedené infrastruktuře když se ona sama nemusí starat o "počáteční" náklady že ?

 
V 1/20/2007 1:03 odp. , Blogger ods řekl...

Liberálům asi nedochází, že žijeme ve státech ne v nějakých anarchistických komunitách. Stát pro svoji existenci potřebuje úředníky, politiky atd. Navíc nežijeme ve světě samých hodných lidí, takže investice do armády či policie jsou bohužel nutné. Až tu bude nějaký komunistický či liberální ráj samých hodných, pilných a poctivých lidí, tak možná státy budou zbytečné a budeme se moci bavit o tom, co všechno zrušit protože z toho nemáme přímý zisk.

 
V 1/20/2007 1:08 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Žijeme ve světě vzácnosti, to znamená, že nevyhnutelně musí nastávat konflikty ohledně využívání vzácných zdrojů mezi lidmi. Účelem vlastnických práv je nalézt taková obecná pravidla, která umožňují mírové, pokojné řešení těchto konfliktů prostřednictvím toho, že se vymezí hranice legitimní sféry každého jednotlivce


Jenomže vlastnictví vzácných zdrojů je založeno pouze tradicí (kdopak dal prvnímu vlastníku do "vlastnictví" půdu, tj. nerostné a fosilní zdroje případně vše, co se na tomto soukromém vlastnictví nachází?). Liberalismus tedy říká, co bylo, to bylo, tlustou čáru za vším, nevadí, že já jsem bohatý a ty chudý, teď se postavme na stejnou startovní čáru, já v mercedesu a ty na šplapací tříkolce, a navzájem si zaručme, že moje legitimní sféra je jezdit v autě prostředkem a ta tvoje při krajnici, a že nebudeme omezovat práva druhého. Takto se tedy dohodneme na pokojném řešení, já jsem mravný, ty jsi mravný, tak to bude fungovat. A když budeš hodně šikovný a budeš hodně rychle šplapat, jednou dojedeš i tam, co já jezdím tím mercedesem: já ti tuhle svobodu garantuju, jako správný liberál. Takhle nějak? "Takový liberalismus" slouží opravdu pouze "těm nahoře".

Ještě poznámku: dostáváme se občas do konfliktu kvůli tomu, že různě používáme pojem liberalismus jednou jako teoretického filosofického (či politologického) učení, a jednou jako praktické důsledky tzv. "liberální" politiky. Já se to snažím trochu odlišovat, uvozovkami a přívlastky apod., ale uznávám, že ne zcela vždy se mi to daří. Mně jde hlavně o ten liberalismus, který straší v rétorice např. ODS (Tlustého princip "rovné daně" včetně demagogie při jejím prosazování budiž příkladem), a následně tedy i v hlavách často fanatických "modrých svazáků" - ten má totiž s historickým liberalismem, jeho vznikem i jeho aplikacemi v politice dost málo společného. Podle mě je to tím, že pro úspěšný liberalismus neexistují v naší české společnosti adekvátní tradiční struktury, v nichž by mohl liberalismus fungovat. To jen na vysvětlenou, aby bylo jasné, o jakém "liberalismu" se bavím.Kupříkladu rodina je typickým svazkem fungujícím podle libertariánských pravidel. Každý je v rodině dobrovolně a může z ní kdykoliv vystoupit (kromě dětí, které chrání stát). Účastníci rodiny si svá práva a povinnosti včetně zacházení s majetkem předem částečně písemně, částečně ústně domluví.


Tohle je ale omyl, tohle nemůžete myslet vážně. Rodina je právě typickým svazkem, který naprosto nefunguje podle libertariánských pravidel.

Nikdo nevstupuje do rodiny dobrovolně. Většinou se tam narodí. Jak známo, své rodiče si nevybíráte, a jen v menšině případů si rodiče vybírají své děti. V moderní společnosti si často (ne vždycky) vybírají dobrovolně svazek manželé, ale jakmile ho uzavřou, už na něm není nic dobrovolného - naopak, řídí se rodinným právem, a vyplývají z toho jejich rodinné povinnosti. Už jen podle tzv. rodinného stavu, který mimochodem máte napsaný v občanském průkazu jako dost podstatný údaj o vašem právním postavení (svobodný, ženatý/vdaná, rozvedený) vidíte, že v této oblasti "svobodný" nejste. Chcete-li z manželského svazku, kam jste vstupoval dobrovolně, vystoupit, musíte se řídit podle zákona. Totéž se týká rodičovství, práv a povinností z tohoto svazku vyplývajících. Nějaká soukromá domluva na povinnostech a právech nemění vůbec nic. Je sice možné uzavírat např. nějaké předmanželské smlouvy, ale ty jen určují podmínky, za jakých bude např. probíhat plnění práv a povinností vyplývajích ze zákona. Ještě jednou: rodina je typický příklad, kde liberalistické ideje nefungují, a je a bylo to tak ve všech společnostech, kam jsem schopen dohlédnout.
Žádný stát nikomu nenařizuje v rodině setrvat. Proto lze o rodině mluvit jako o příkladu fungující libertariánské společnosti.


Protože to není pravda a z členství v rodině se můžete vyvázat jen podle daných zákonných (či tradičních, což je prakticky totéž) pravidel, stejně tak jako členství v rodině získat, což zaručuje a v krajním případě vynucuje stát, nelze tedy o rodině mluvit jako o příkladu jakékoliv libertariánské společnosti.

 
V 1/20/2007 1:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Vím že bych zde měl prezentovat hlavně svůj názor, ale protože nevím kde bych to na internetu našel a protože doporučenou knihu asi číst nebudete......tak příslušnou pasáž prostě napíšu:

Teorie všeho nám řekne, jak zní problém, a to ve velice přesných termínech, ale to nám nemusí pomoct ho vyřešit. Předpokládejme, například, že máme přesné vztahy pro elementární zákony, které opravdu určují všechno jejich chování. Přesto je zřejmé, že tyto zákony nám nepomohou porozumět něčemu podobnému jako je ekonomie. Chtěli bychom porozumět někomu, kdo jde do supermarketu, koupí pár banánů a zaplatí nějaké peníze. Jak se k tomu máme dopracovat od zákonů pro částice ? Museli bychom si napsat rovnice pro každou částici v zákazníkově těle, v banánech a penězích, které předává zákazník prodavači. Náš popis transakce - peníze za banány - a její vysvětlení vyjádříme pomocí komplikované rovnice pro elementární částice. Vyřešení rovnic může být ještě těžší. A to si zájazník nemusí kupovat jen ovoce. Neříkáme, že tímto způsobem se věci ve vesmíru nedějí. Říkáme jen, že jestli ano, tak nám to nepomůže pochopit nic. Takže mezi teorií všeho a jejími důsledky je velká mezera vyplněná transformacemi.

Tím chci jenom, na tomto extrémním příkladu, ukázat že si spoustu věcí ZJEDNODUŠUJEME tzv. NÁLEPKOVÁNÍN. Vytváříme si určité charakteristické modely (např. společnost se skládá jenom ze slušných a hodných lidí) a na ně aplikujeme různé teorie (třeba právě o fungování ekonomie). A když teorie na tomto modelu funguje tak ji prohlásíme za platnou a snažíme se ji zavést do praxe. A ti "pevní ve víře" tyto teorie zarputile prosazují i když je ostatní začnou upozorňovat na rozdíly mezi charakteristickým modelem a skutečným životem a že by se příslušná teorie měla "upravit" (a ne že se upraví skutečnost tak aby vyhovovala modelu).

Prostě lidé jsou lidé a stejně jako u evoluce nelze jednoznačně prohlásit kam to nakonec (a jakým způsobem) povede.

 
V 1/20/2007 1:33 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Je jen velmi malá část lidí, kteří od státu dostávají víc než přijímají. V podstatě to jsou jen nezaměstnaní a chronicky nemocní.


Tohle bychom měli mít na paměti, až se zase budou rozsévat populistické žvásty o "sockách", které vysávají stát a ty "schopné". Ty také totiž patří k "českému pravicovému", řekněme raději "modrému" proudu.


Všichni ostatní do systému jen sypou další a další peníze. A jak je to možné? Protože plná polovina peněz ve státním rozpočtu jde jen na výlohy státu - úředníky, politiky apod.


Chceme-li ale snížit náklady státu (a tím tedy oslabit jeho vliv), nelze stavět na jednotlivcích, protože ti žádnou fungující společenskou strukturu nevytvoří. Jednou cestou je co možná největší veřejná kontrola veřejných financí - to je podle mě ta v dnešní naší společnosti schůdnější.

Druhou pak je vytváření menších v podstatě autonomních komunit, řekněme tomu zjednodušeně "obcí" - to ale předpokládá nejen decentralizací daní (nikoliv jejich zrušení, možná že naopak absolutně ještě vzrostou), ale i decentralizaci energetického zásobování (typicky malé zdroje energie) atd.

Tohle řešení ovšem předpokládá velmi vyspělou formu společnosti (aby se to neproměnilo v navzájem válčící městské stáy), a také jde velmi proti mocenským choutkám centralistů, což si přiznejme, jsou ti, kteří dnes mají moc.

Osobně vidím tuto cestu jako dlouhodobý (na století) cíl útvarů jako je EU - přes zrušení národních mocenských center a přesunutím moci do regionů a nakonec i obcí samotných. Samozřejmě s tím, že bude třeba toho "velkého centra", které bude jednat navenek za EU a řešit nikoliv jednotlivosti, ale spíše globální koordinaci těch menších center, které ovšem nebudou postaveny na národních (či jinak ideologických), ale přísně občanských - a tady klidně použijme "liberálních" - principech.

Paradoxně, "rétoričtí liberálové" dneska se takového řešení bojí, protože toto řešení příliš oslabuje ta střední mocenská centra (národní státy), které jsou dnes jediným zdrojem skutečné moci, i těch "rétorických liberálů". Typickým příkladem takového zastánce "rétorického liberalismu", který se bojí hlavně o svou vlastní moc, a proto brojí jak proti skutečně občanské společnosti, tak proti umenšování významu národních center moci (národních vlád), je pro mě třeba náš pan prezident.

 
V 1/20/2007 5:02 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Liberálům asi nedochází...

Takhle vypadá ta diskuse, která respektuje cizí názor, nedělá si nárok na jedniou pravdu a nevnucuje nikomu totalitně své názory?

Pane Ods, na příspěvky začínající těmito slovy se nereaguje, neboť se jejich autor již použitým výrazivem sám diskvalifikoval z diskuze. U vás mám ale pro to pochopení.

Stát pro svoji existenci potřebuje úředníky, politiky atd. Navíc nežijeme ve světě samých hodných lidí, takže investice do armády či policie jsou bohužel nutné. Až tu bude nějaký komunistický či liberální ráj samých hodných, pilných a poctivých lidí, tak možná státy budou zbytečné a budeme se moci bavit o tom, co všechno zrušit protože z toho nemáme přímý zisk.

Nepřestávám obdivovat vaši schopnost naučit se nazpaměť jeden odstavec z volebních materiálů ČSSD a sám sobě si dokázat, že umíte vyvrátit všechny liberální teorie. Chováte se jako dítě, které křičí, že objevilo perpetum mobile. Vězte, že vyvrátit principy liberální společnosti se marně pokoušely větší kapacity než jste vy nebo já. A věřte, že kdybyste dokázal vyvrátit liberální principy, tak vás nobelova cena nemine.

Dnešní stát potřebuji politiky a úředníky. V liberálním (volném) státě jsou politici i úředníci zbyteční. Obě tyto skupiny lidí dnes jen rozhodují o tom, jak rozdělí statky, které od jiných nedobrovolně vybrali. To v liberální společnosti odpadá.

Dále - liberalismus v žádném případě nevyžaduje jen hodné lidi. O profesionální policii již byla řeč. Profesionální armádu máme již dnes a ve světě je koncept profesionálních armád využíván stále častěji - a nemusí jít o příslušníky stejného národa. Pouze v liberálním systému budou investice do armády záležitostí každého jedince. Pak se nestane, že armáda zbytečně obsazuje nevyužívané prostory, kupuje Grippeny, obrněné transportéry apod.

Co se týče mazání příspěvků, tak nejméně dva mi dnes zmizely. Neříkám, že jste to byl vy. Jen prosím netvrďte, že lžu.

Takže náklady na vzdělání zjistím na škole kde jsem studoval ?

Stačí si vzít rozpočet školy na roky, kdy jste tam studoval a vydělit počtem žáků. Náklady na vzdělání učitelů lze vypočíst stejným vzorcem, jen je nutné náklady vydělit průměrným počtem let učitele ve škole. Ano, vzniká číselná řada, ale velmi rychle klesající. Navíc takový údaj nic neříká.

A neříká se tomu takhle náhodou daně (nebo školné jak chcete) ?

Vám opravdu ani trochu nevadí, že ze svých daní platíte studium pana Rumla na právnické fakultě nebo studia studentům, kteří se po státnicích rozutečnou do světa? A jak chcete dokázat, že je pro společnost výhodné, abych těmto lidem studia platil já?

Ona se liberální teorie skutečně velice dobře prosazuje v již zavedené infrastruktuře když se ona sama nemusí starat o "počáteční" náklady že ?

Řeknu to jinak. Představte si, že vám všichni lidé budou proti vašemu přání brát peníze. Všichni budou bohatnout a vy chudnout. A najednou si společnost řekne: DOST, od teď budeme respektovat Brumlův nárok na majetek a už nikdo krást nebude. Také budete říkat, jak je ten nový systém nespravedlivý jenom proto, že ti, kteří byli dříve nepoctiví, se nyní mají lépe? Doufám, že analogie je zřejmá.

Jenomže vlastnictví vzácných zdrojů je založeno pouze tradicí.

Není. Vlastnictví vzácých zdrojů je založeno jednak na rovnosti práv všech a jednak na mírovém řešení sporu o vzácné zdroje.

(kdopak dal prvnímu vlastníku do "vlastnictví" půdu, tj. nerostné a fosilní zdroje případně vše, co se na tomto soukromém vlastnictví nachází?)

Toto je předmětem spousta akademických diskuzí, nicméně většinově převládá názor, že prvotní vlastnictví by se mělo řešit logickou úvahou - pokud najdu kámen, který není ničí, stává se mým majetkem. Pokud si tedy vykolíkuji parcelu, které není nikoho, patří mně. Ale jak říkám, toto je marginální předmět diskuzí a pokud vás bude více zajímat, tak určitě vše dozvíte na Libinst.cz.

Liberalismus tedy říká, co bylo, to bylo, tlustou čáru za vším, nevadí, že já jsem bohatý a ty chudý, teď se postavme na stejnou startovní čáru...

Mám dojem, že vy jste ještě nečetl ani jeden z článků, které jsem vám zde linkoval.
Tedy:
1. Není mou zodpovědností, že je někdo chudý.
2. Ani kdybych se rozkrájel, tak neuživím všechny hladovějící.
- mimochodem, jakou část svého platu vy věnujete na chudé? Teď nemyslím chudé čechy, ale ty opravdu chudé - v Africe. Já 10%.
3. Neodvažuji se ani pomyslet na to, že bych mohl racionálně určit, jestli mám spíše platit na bezdomovce, na hladovějící nebo na lidi bez práce.
4. Liberalismus nezakazuje ani nijak nebrání charitě. Pouze respektuje právo člověka na majetek.
5. Chudým lidem neprospěji dotací (tzv. rybou). Tím je odnaučím se o sebe postarat. Nejvíce chudým lidem prospěji tak, že budu co nejužitečnější na trhu - vydělám co nejvíce peněz a ty co nejrychleji utratím - třeba právě za zboží vyrobené bezdomovci či chudými lidmi, čímž jim dám práci a peníze (a naučím je lovit ryby).
6. Jak k té dnešní situaci příjdou lidé, kteří nejsou pro druhé pohlaví atraktivní? Jak se mají podle vás s někým seznámit, když sami nemohou a tento stav ani nezavinili? S nimi soucit necítíte? Jak je to možné? Není snad strádání v lásce horší než strádání ve financích? Také budete určovat, kdo se bude muset s těmito lidmi o svou partnerku či partnera podělit? Nebo je to absurdní a liberální systém v navazování partnerských vztahů funguje pro blaho všech?

Takhle nějak? "Takový liberalismus" slouží opravdu pouze "těm nahoře".

Čím více je ve státním zřízení liberalismu, tím více stát prosperuje a tím méně je v něm lidí na hranici životního minima. A přesně obráceně: Čím více regulací, čím více socialismu, tím více chudoby a více živořících lidí.

Pokud nechátem lidem jejich vydělané peníze, tak oni je buď přidají zaměstnancům nebo je investují. V každém případě roztočí kola ekonomiky, která o to snadněji najde šanci vydělat i těm chudým. Pokud ale někomu peníze násilím odeberete a jinému je věnujete bez protihodnoty, tak ničíte lidskou práci, kterou by někdo jinak vykonal.

Jinak i já se domnívám, že liberalismus bez přívlastku aplikovaný skokově nebude fungovat. Nikoho o tom sice přesvědčuji, protože vím, že o liberalismu nic nevím. Sice existují páky (svobodné - tržní), které by i počáteční problémy dokázaly vyřešit, ale zprvu by systém skřípal, neboť se domnívám, že pro jeho fungování je nezbytné (nebo minimálně vhodné), aby se všichni lidé za všech okolností chovali striktně racionálně, což jako víme, neplatí. Ale to jen na okraj.

Tohle je ale omyl, tohle nemůžete myslet vážně. Rodina je právě typickým svazkem, který naprosto nefunguje podle libertariánských pravidel.

Já bych vám to netvrdil, kdyby to byl můj nápad. Ale já se domnívám, že my se stále míjíme v chápání liberální společnosti.

Proto kromě zmiňovaných odkazů doporučuji i:
http://www.libinst.cz/komentare.php?id=329

Nikdo nevstupuje do rodiny dobrovolně. Většinou se tam narodí.

Není řeč o dětech - ty nemají vlastnická práva - jejich práva garantuje stát (v obecném kontextu liberalismu). Do manželství lidé vstupuní vždy dobrovolně - dokonce svou dobrovolnost stvrzují písemně i ústně. Dobrovolně se tak podřizují pravidlům, která podepsali. To je to samé, jako když nastoupí do práce. Také nastoupí dobrovolně a musí se řídit podepsanými pravidly na pracovní smlouvě. Každý dospělý člověk má navíc kdykoliv právo z manželství vystoupit - za předem daných a známých podmínek. Opět nic co by bylo v rozporu s liberální společností.

...jako dost podstatný údaj o vašem právním postavení (svobodný, ženatý/vdaná, rozvedený) vidíte, že v této oblasti "svobodný" nejste.

:-)

Máte pravdu, ale nejsem náhodou stále občansky svobodný, když jsem se některých svých práv sňatkem DOBROVOLNĚ vzdal? Je snad nesvobodný člověk, který má práci? Který je členem golfového klubu? Který má konto v bance? Který je v raketoplánu na oběžné dráze? I všechny tyto případy vyžadují vzdání se určitých svých práv. Ale pokud se jedná o dobrovolný krok, zůstává člověk stále svobodným ve smyslu liberální společnosti.

Právě ona dobrovolnost, se kterou do manželství lidé vstupují dělá z rodiny ukázkovou liberální společnost. Ano, v rodině nejde o vydělávání peněz, ale to v golfovém klubu také ne. Naopak - rodina mě stojí čas i peníze a musím často jednat s jejími členy - stejně jako v golfovém klubu. V obou případech jsem nabyl dojmu, že mi ale mé výdaje budou něčím kompenzovány a že účast v rodině nebo klubu pro mě bude zisková a dobrovolně jsem se některých svých práv vzdal. Opět nic v rozporu s liberální společností.

A nebo mohu být členem spolku přátel zvířat a přijmout od něj dar - malé miminko opičky, které se v 18. letech promění na člověka s tím, že jsem podepsal, že oné opičce nebudu do té doby odepírat lidská práva. A máte ekvivalent rodiny se vším všudy.

...tak příslušnou pasáž prostě napíšu:

Brumlo, je mi líto, ale vás jako i všechny ostatní stihne trest ze opisování cizích článků a váš příspěvek bude vymazán. Pravidla tu platí pro všechny stejně. To nejde, abychom někomu opsané příspěvky cenzurovali a někomu je nechávali. Co by si pak o nás lidé mysleli?

Ale k těm charakteristickým modelům - ekonomie je vědní obor jako každý jiný. I zde platí, že teorie se považuje za správnou, pokud dává vyvratitelné výsledky, které nekolidují s pozorováním a pokud nebyla obecnější teorií popřena. A protože teorii liberální společnosti zatím nikdo nevyvrátil (ten, kdo si to myslí, tak ji pouze nepochopil) a protože navíc dává výsledky, které korespondují se skutečností, pak není důvod liberální teorii nedůvěřovat.

 
V 1/20/2007 5:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Je jen velmi malá část lidí, kteří od státu dostávají víc než platí na daních. V podstatě to jsou jen nezaměstnaní a chronicky nemocní.

Zde jsem měl na mysli pouze soukromé osoby. Ve skutečnosti na systému parazitují miliony lidí - všichni státní úředníci, radní, soudci, politici, učitelé, vojáci, lékaři, policisté, vězeňská služba, hraniční služba, nekonečné zástupy úřadů jako je hydrometeorologický, statistický, úřad pro evropskou integraci, všechny státní komory a agentury, zaměstnanci ČTv, ČD, MHD a pak všichni ti, kdož jsou na tyto lidi nějak finančně napojeni.

Pak se nelze divit, že jsou daně takové, jako jsou a že je chce ODS snižovat, právě třeba díky redukci přebujelé byrokracie. To je ta správná cesta k úsporám.

Kontrola veřejných financí nějakou další státní institucí je jen vybíjení klínu klínem. Ideální řešení je transparence, aby každý věděl, na co jsou peníze použity. Nebo daňová diferenciace, kdy se zavede důdhodová daň, ze které se smí platit pouze důchody, apod.

Malé zdroje energie nejsou efektivní. Tudy cesta nevede. Navíc nemůžete nikomu diktovat postavit si elektrárnu a prodávat elektřinu - takovým zásahem byste jen narušil efektivitu trhu.

Jinak liberální společnost opravdu nepotřebuje žádné plánovače - ani v místě obce, ani v rozsahu EU. Základní lidská práva jsou neměnná a vše ostatní vyřeší trh.

Dnešní společnost (v tom se shodneme) sice není podle mě (jiní mají jiný názor) na liberální principy připravena. To ale neznamená, že propagování alespoň částečných ústupků ve prospěch liberální společnosti (jako je snížení daní, zrušení mobilovného, snížení vlivu státu na společnost, snížení byrokracie a korupe, atd.), není pro společnost žádoucí. Naopak. Proto je nutno nyní držet nové vládě palce, sklonit se nad odvahou dvou lidí vzepřít se totalitnímu diktátu jedné osoby a doufat v naplnění vládního programu.

 
V 1/20/2007 5:41 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Takže pane Nejedlý:

Brumlo, je mi líto, ale vás jako i všechny ostatní stihne trest ze opisování cizích článků a váš příspěvek bude vymazán. Pravidla tu platí pro všechny stejně. To nejde, abychom někomu opsané příspěvky cenzurovali a někomu je nechávali. Co by si pak o nás lidé mysleli?

PRAVIDLA (pokud jste je nečetl):
2. je možné (ale ne vždy jisté, záleží většinou od množství opakování), že budou mazány stále se opakující "hotové" příspěvky - triky ze změněním pár slov nepomohou, jestli chcete dodat něco nového a Váš předchozí příspěvek byl důležitý pro pochopení přidaného, můžete přece uvést k němu odkaz. Jestli máte potřebu stále opakovat jedno a to samé, nikdo Vám přece nebrání založit si vlastní stránky
4. nevlepujte celé články z jiných stránek do komentářů, pokuste se prosím zestručnit, vybrat citát případně doplnit link - jestli nedojde k neustálému opakování, tak mazáno to nebude, jde spíše o přehlednost a čitelnost jednotlivých komentářů

Předchozí článek jsem OPSAL z knihy - tedy neopakoval jsem ho ani nevlepoval. Teprve teď jsem VLEPIL kopii pravidel takže teprve tento příspěvek má šanci na SMAZÁNÍ......

K nákladům na vzdělání: Napsal jste že sice podle toho co jsem napsal vzniká číselná řada, ale rychle klesající. To jako klesající v čem ? V neustálém dělení nákladů ? Ale já jsem argemuntoval provázaností na další a další náklady nutné k předchozímu vydání a to logicky znamená že tato číselná řada je jednak nekonečná a tudíž náklady v podstatě nekonečné (ovládáte zlomky že ?).

Vaše slova: "Pouze v liberálním systému budou investice do armády záležitostí každého jedince. Pak se nestane, že armáda zbytečně obsazuje nevyužívané prostory, kupuje Grippeny, obrněné transportéry apod" A "Dnešní stát potřebuji politiky a úředníky. V liberálním (volném) státě jsou politici i úředníci zbyteční. Obě tyto skupiny lidí dnes jen rozhodují o tom, jak rozdělí statky, které od jiných nedobrovolně vybrali. To v liberální společnosti odpadá."


- Takže to znamená že v totálně liberálním státě bude každý jedinec dobrovolně platit profesionální armádu ? Takže to bude skutečně ta pravá "lidová" armáda pod absolutní vládou lidu jak nám bylo předkládáno předchozích 40 let ? A kdo ji tedy řídit ? Jak se bude rozhodovat kam jít, co dělat, komu pomáhat a proti komu bojovat. Nebo se toho chopí (samozřejmě dobrovolně) nějaký čestný a poctivý jedinec kterému osattní liberálně svobodomyslní jedinci tuto funkci přenechají.

A ne že se z toho zase vykroutíte tím že řeknete že tohle liberální systém nezajímá že ten jenom zajišťuje základní lidská práva.......

A mně skutečně nevadí že ze svých daní platím studia jiných lidí......stejně jako jiným lidem nevadí že platí moje studia (teda až se v současné době rozhodnu zda se při výkonu zaměstnání ještě nechám zapsat na školu). A stejně jako mnoha dnešním politikům nevadilo za komunismu vystudovat zdarma vysoké školy (někteří třeba i v zahraničí) a dnes zuřivě prosazují zavedení školného.....

A pokud zrovna Vám vadí že platíte daně....... jednoduchý způsob - odstěhujte se na opuštění ostrov a žijte si zcela podle svého přesvědčení. Všechno bude pouze váš výdobytek a všechno budete mít "za svý".

Jo a ještě k té legitimitě prvotního vlastnictví .....Acquiris Quodcumque Rapis ? Tohle máte na mysli ?

 
V 1/20/2007 5:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nejedlý said: Jinak liberální společnost opravdu nepotřebuje žádné plánovače - ani v místě obce, ani v rozsahu EU. Základní lidská práva jsou neměnná a vše ostatní vyřeší trh.

A ještě tu o Palečkovi.....

PS: Co Vám osobně ten Paroubek vlastně udělal že ho tak strašně nesnášíte ?

 
V 1/20/2007 6:29 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

teorii liberální společnosti zatím nikdo nevyvrátil (ten, kdo si to myslí, tak ji pouze nepochopil) tak toto je přesně ta totalita, o které jsem psal. Komunismus byl také vědecký, a myslím, že v tom samém smyslu.

Pokud jsem z výše popsaného pochopil správně, je liberalismus směr, který zcela rezignuje na jakokoliv snahu rozhodnou, co je správné a co špatné, a vše nechává na amorálním a mechanistickém působení trhu, či obecně soupeření antagonistických sil. Důsledněji pojatý materialismus aby člověk pohledal. Rovnost práv potom nezanmená nic jiného, než zdůvodnění pro absolutní odmítání zopovědnosti za dopad vlastních činů na své okolí. Liberalismus, tak jak je zde prezentován, je v podstatě popřením tisíciletého úsilí lidstva o pochopení a nalezení smyslu života a existence člověka vůbec.

Asi je čas uzavřít diskusi. Mnohé již bylo řečeno, mnohé zopakováno a mnohé oslyšeno. Je těžké diskutovat, když jedna strana je ochotna uznat za argument pouze to, co odpovídá jejímu stanovisku, a vše ostatní odmítá, pokud je vůbec schopna uvědomit si existenci takového algoritmu. Je těžké diskutovat, když jedna strana hledá odpovědi na otázky života v celé jeho šíři, a druhá strana vše vidí pouze prismatem ekonomie a vše redukuje tak, aby tomuto omezenému vidění světa vyhovovalo.

Přesto jsem za diskusi vděčný, ukázala mi pravou tvář liberalismus. Je ještě temnější, než jsem se domníval.

A na závěr ještě faktická poznámka k ODS, rovné dani a použití peněz, zbývajících po zrušení placení zdravotního a sociálního zaměstnavatelem: tyto prostředky by zaměstnavatelé převedli zaměstnancům do mzdy, všichni a do jednoho. Donutil by je k tomu zákon, který by ODS přijala. Vím to přímo od ODS, které jsem se na to před volbamni ptal, protože mi ta Tlustého čísla pořád nějak ne a ne vyjít. Že to ODS nikdy veřejně nepřiznala, to je druhá věc. Ale možná to o nečem vypovádá...

 
V 1/20/2007 6:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

...a to logicky znamená že tato číselná řada je jednak nekonečná a tudíž náklady v podstatě nekonečné (ovládáte zlomky že ?).

Vězte, že i součet nekonečné řady bývá občas konečný. Dokonce je takových řad nekonečný počet :-).

Zvláště v oblasti investic je argument o nekonečnu trochu nemístný.

Nicméně nijak to neospravedlňuje že násilím ukradené statky použité jako investice do infrastruktury - viz můj příklad.

A kdo ji tedy řídit ? Jak se bude rozhodovat kam jít, co dělat, komu pomáhat a proti komu bojovat. Nebo se toho chopí (samozřejmě dobrovolně) nějaký čestný a poctivý jedinec kterému osattní liberálně svobodomyslní jedinci tuto funkci přenechají.

Představte si, že profesinální armády fungují už dnes a taky se nechovají chaoticky, ale plní rozkazy vrchního velitele - což nemusí být ta samá osoba jako jako její majitel.

Přece armádu si platíte už dnes a taky od vás nikdo nechce, abyste rozhodoval o vojácích nebo policistech.

Profesionální armáda je ekvivalent bezpečnostní agentury, kterou si najmete (vy, firma, obec, stát) a také jí neříkáte, kdo z této agentury má co dělat. Nebo proč myslíte, že by generál státní armády měl být kompetentnější či loajálnější než generál soukromé armády? Přece právě u té soukromé armády jde o udržení se na trhu a tak je v jejím zájmu podávat co nejlepší služby co nejefektivněji - na rozdíl od té dnešní.

A ne že se z toho zase vykroutíte tím že řeknete že tohle liberální systém nezajímá že ten jenom zajišťuje základní lidská práva.......

Pokud jste si všiml, tak já jsem se dosud z žádné otázky nevykroutil. Naopak mnoho mých otázek zůstává nezodpovězených. Ve skutečnosti ale máte pravdu. Liberální systém neřeší armádu, ale základní lidká práva. Na konkrétní aplikaci armády existuje více názorů a já opravdu nejsem ten pravý, kdo by je měl vysvětlovat.

Nicméně armáda by měla fungovat jako každá jiná firma. Ten, kdo si ji najme, bude dávat příkazy nebo velení přenechá osobě, kterou armáda nominuje ze svého středu. Uvědomte si, že vše je na dobrovolné bázi, takže nikdo nikomu nediktuje, jak se to má dělat. Nicméně profesionální armády fungují již dnes - a většinou lépe než ty státní. Proto bych v nich mouchy nehledal.

A pokud zrovna Vám vadí že platíte daně....... jednoduchý způsob - odstěhujte se na opuštění ostrov a žijte si zcela podle svého přesvědčení. Všechno bude pouze váš výdobytek a všechno budete mít "za svý".

To je typický, ale falešný argument. Pokud byste četl Ayn Randovou nebo Friedmana, tak byste se dočetl odpovědi na své otázky. Proto doporučuji se příště místo na mě obracet na ně.

Já vlastním v ČR pozemek, mám zde přátele a práci. Každý, kdo by mě chtěl odsud vyhazovat mě tím pádem připravuje o má základní práva. I vám by asi vadilo, kdyby vláda rozhodla, že se z ČR stane kontejner EU na odpadky a komu se to nelíbí, tak ať se vystěhuje.

Právo na majetek je utiliární právo založené na rovnosti všech lidí a proto nemůže být nikým zpochybněno.

Nejedlý said:
Jo a ještě k té legitimitě prvotního vlastnictví .....Acquiris Quodcumque Rapis ? Tohle máte na mysli ?

Ne. To jste vedle. Bližší info na Libinst.cz.

Mimochodem, co znamená to Nejedlý said?

Jinak liberální společnost opravdu nepotřebuje žádné plánovače - ani v místě obce, ani v rozsahu EU. Základní lidská práva jsou neměnná a vše ostatní vyřeší trh.

A ještě tu o Palečkovi.....


Pokud byste místo nemístných poznámek uvedl alespoň jediný příklad skutečnosti, která musí být v liberální společnosti plánována či řízena státní, obecní či evropskou samosprávou, byl by to argument. Takto se pouze snižujeme na úroveň teenagerů, která k ničemu není.

PS: Co Vám osobně ten Paroubek vlastně udělal že ho tak strašně nesnášíte ?

Osobně? To není osobní. Já budu nesnášet i souseda, který mi nic neudělal, pokud bude krást.

Ale kdyby šlo jen o tu krádež, tak tu bych Paroubkovi ještě odpustil. Ale když se ptáte, co mám proti Paroubkovi:

- Je spřažen s KSČM, které slibuje vlivné pozice ve státní správě.
- Chová se diktátorsky. Vyžaduje, aby vše bylo podle jeho. Kdo s ním nesouhlasí, musí z cesty.
- Neplní své sliby - naposledy ten, že rezignuje, když Topolánek sestaví vládu.
- Poslanci Melčák a Pohanka tvrdí, že je ČSSD uplácela a následně jim vyhrožovala, když nebodou hlasovat podle Parobuka.
- Lhal o věku dcer pana Ďurička, z jejichž zneužívání byl obviněn.
- Paroubkova bývalá mluvčí tvrdila, že Paroubek věděl o machinacích jeho dobrého přítele a osobního tajemníka Doležela s fondy EU.
- Nutí k hlasování i těžce nemocné poslance.
- Několik týdnů hájil Krause v jeho kakaové kauze a dokonce vyhazoval členy ČSSD, kteří se odvážili vystoupit proti Krausovi.
- Ovlivňoval Kubiceho tým, který pracoval na kauzách ČSSD.
- Šibaly ve vlastní straně toleruje (Kraus, Zgarba, Gross).
- Zavádí nesmyslné dávky jaké mobilovné.
- Odmátá uznat rozsudek Ústavního i Evropského soudu nařizující deregulaci a tím nám ostatním zvyšuje nájemné.
- Neplní své předvolební sliby (výstavba nových bytů, vytvoření pracovních míst, nezvyšování daní, ...).
- Slibuje panu Košťálovi, který o korupci ve fotbale "nikdy nic neslyšel" miliardu na fotbalový stadion.
- Označuje novou vládu za vládu zrady a přeběhlíků, když sám chtěl na přeběhlících vládu postavit.
- Bere do vysokých funkcí lidi jako Rath, Jandák, Šlouf, Kraus, Kočka, Ďuričko...
- Protože zesnulý minist kultury Dostál o něm prohlásí "Kde je Paroubek, tam nejde o ideály, ale o moc".
- Straší lidi placeným zdravotnictvím a šíří nesmysly o "bezplatném" zdravotnictví, když reformy trojkoalice počítají s příplatky v řádu desetikorun s kompenzacemi pro sociální případy.
- Za jeho vlády jsou rušeny pořady a vyhazováni moderátoři poté, co si dovolí oponovat Paroubkovi nebo jen nenapomenout hosta za vyjádření svého názoru - na západě nemyslitelné.
- Protože vedoucí kanceláře pana Paroubka pan Přikryl stěžoval u ředitele ČT na pořad Bez obalu a tento pořad byl záhy zrušen.
- Protože antimonopolní úřad zjistil, že za úřadování Paroubka na pražském Magistrátu došlo k pochybení ve 133 ze 140 proveřovaných zakázek.
- Protože za vlády ČSSD rostla korupce, dluhy, daně a nezaměstnanost. V korupci jsme se dostali na místo země s nejvyšším nárůstem korupce na světě!
- Zpronevěřil miliony na Všeobecné československé výstavě pořádané firmou Incheba skrze jeho kamaráda Kočku - a navíc se tím veřejně chlubil.
- Odmítá zaplatit autorský honorář autorovi jejich nového loga a odmítá uhradit závazek vyplívající ze smlouvy s právníkem Altnerem, který pro ČSSD vyhrál spor o Lidový dům.
- Protože nařídil nařídil brutální zátah na posluchače techna, kteří se "provinili" vstupem na státní pozemek, který je navíc všem přístupný podle potřeby.
- Protože dělá i ze zákona o registrovaném partnerství politickou otázku a nenechá své poslance, aby alespoň v této otázce hlasovali podle vlastního uvážení.
- Protože jeho postava a gesta jsou pro zahraniční politiku odstrašujícím příkladem:
http://img440.imageshack.us/img440/4629/paroubek21fe.jpg

Dále:
http://www.zvedavec.org/pohledy_1172.htm
http://www.zvedavec.org/pohledy_1374.htm
http://www.zvedavec.org/pohledy_1557.htm

 
V 1/20/2007 7:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tribun:
teorii liberální společnosti zatím nikdo nevyvrátil (ten, kdo si to myslí, tak ji pouze nepochopil) tak toto je přesně ta totalita, o které jsem psal.

Věda není totalita. Ve vědě se kadý může pokusit o důkaz sporem. Stačí jeden příklad nefunkční liberální společnosti či selhání liberálních principů a nejen že jste v té chvíli nositelem nobelovy ceny, ale svět od liberálních principů upustí.

Chodíte k lékaři? Předpokládám že ano. Tak si uvědomte, že medicína stojí na stejných vedeckých pilířích jako ekonomie. Ano, může se mýlit. Ale jen proto, že je dnes medicína aplikována po celém světě ji nemůžete nazvat totalitní ideologií. Ve svobodné společnosti má totiž každý právo si sám vybrat, jestli se bude chovat morálně či ne. Společnost tu není od toho, aby rozhodovala, jestli si naše peníze zaslouží spíš jehovisté nebo muslimové. Základní úkol společnosti - státu je přece garantovat elementární lidská práva.

Pokud jsem z výše popsaného pochopil správně, je liberalismus směr, který zcela rezignuje na jakokoliv snahu rozhodnou, co je správné a co špatné, a vše nechává na amorálním a mechanistickém působení trhu, či obecně soupeření antagonistických sil.

Tak to jste asi četl jiný blog.

Prosím, pročtěte si tyto odkazy, pokud vám můj výklad není zřejmý:
http://www.libinst.cz/komentare.php?id=326
http://www.libinst.cz/komentare.php?id=329
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005112801
http://libinst.cz/clanky.php?id=701
http://libinst.cz/clanky.php?id=681
http://libinst.cz/clanky.php?id=684
http://libinst.cz/clanky.php?id=669
http://libinst.cz/clanky.php?id=688
http://libinst.cz/clanky.php?id=695
http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2003081801
http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2003111701
http://www.aynrand.cz/pages/intro2obj.html

Liberalismus definuje základní lidská práva a říká, že jakýkoliv jiný zásah státu než vynucování těchto práv je násilí na těchto právech páchané.

Působení trhu není nikdy amorální. Je to přesně naopak. Amorální je regulace trhu neboť se obrací většinou proti těm, které má chránit - čím více svobody panuje ve společnosti, tím více společnost prosperuje a tím méně chudých se v ní nachází. Čím více regulací, tím větší chudoba. Toto je vypozorovatelné nejen v rozmezí jednotlivých států, ale i jednotlivých odvětvích lidské činnosti.

Důsledněji pojatý materialismus aby člověk pohledal.

Materialismus? Co má společného materialismus s liberalismem?

Rovnost práv potom nezanmená nic jiného, než zdůvodnění pro absolutní odmítání zopovědnosti za dopad vlastních činů na své okolí.

No vidíte, to je váš výklad. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Rovnost práv znamená právě ochranu práv druhých. Nikdo není zodpovědný za stav jiného člověka. To nepopřete. A pokud chcete financovat nezaměstnaným mobily apod., tak se ptám:
Není sobecké někomu dodovat Z CIZÍCH PENĚZ mobil, když tyto finance jejich původní majitel mohl využít k nákupu zboží od onoho nezaměstnaného a tím přispět k vyšší prosperitě obou?
Není sobecké někomu dodovat Z CIZÍCH PENĚZ mobil, když víte, že za stejné peníze byste mohl v jiné zemi zachránit život 20 dětem umírající, hlady?
Není sobecké nechat neatraktivní lidi bez šance najít si životvího partnera a nechat je tak strádat bez možnosti navázání partnerského vztahu, čímž budou trpět víc, než kdyby byli chudí? Nebo budete určovat, kdo svou přítelkyni, komu a na jak dlouho propůjčí?

Nicméně očekávám, že tyto otázky zůstanou jako již tradičně nezodpovězeny. Nebo se mýlím a někdo přizná svou chybu? Nebo se dokonce pokusí na otázky odpovědět?

Asi je čas uzavřít diskusi. Mnohé již bylo řečeno, mnohé zopakováno a mnohé oslyšeno.

Mnohé bylo řečeno, mnohé nebylo pochopeno. Příště prosím než budete o něčem psát, tak se s tím nejdřív seznamte, abyste pak nemusel vypadat jako nevzdělaný člověk, který si plete liberalismus s totalitním zřízením.

Je těžké diskutovat, když jedna strana je ochotna uznat za argument pouze to, co odpovídá jejímu stanovisku, a vše ostatní odmítá, pokud je vůbec schopna uvědomit si existenci takového algoritmu.

Je těžké diskutovat, pokud jedna strana nemá ani ponětí, co to ten liberalismus je a považuje jej za totalitní amorální sobecký materialismus. Víte, já vám nevyčítám naši neznalost. Ale vyčítám vám, že nejste schopen si ani přečíst odkazy, které jsem vám sem dal, natož přiznat, že jste se mohl mýlit. Nějaké věcné argumenty jsem ani nečekal, ale tvrdit po tak dlouhé diskuzi to samé, co na začátku vyžaduje notnou míru ignorance.

Uveďte PROSÍM nějaký konkrétní argument, kde liberální společnost selhává a já budu ten první, kdo jej uzná. Sám jich pár znám.

Ale lidé, kteří v liberalismu vidí sobecký, materialistický a nedej bože totalitní systém se právě usvědčují z neznalosti jeho základních principů - malá myšlenka - proč nyní získává ve světě liberalismus tolik sympatií, když je to tak sobecký a totalitní systém? Aby pánové ekonomové mohli ještě více ždímat dělnickou třídu? Tomuhle vy opravdu věříte?

Přesto jsem za diskusi vděčný, ukázala mi pravou tvář liberalismus. Je ještě temnější, než jsem se domníval.

I já jsem za diskuzi rád. Ukázala, že socialisté budou vždy všechny argumenty ignorovat a budou stále neomylně přesvědčení o své pravdě, aniž by ji byli schopni obhájit. Člověče, jak můžete psát o liberální spolenčosti a nemít přečteného Friedmana a Hayeka nebo alespoň Kinkora a Randovou? O čem pak chcete psát, když nevíte, o čem píšete?

 
V 1/20/2007 7:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ach jo...

No pokud je vše co tvrdíte pravda tak by jste měl asi okamžitě emigrovat než Vám Paroubek skočí na záda.......

Jenom ještě jednu poznámku - proč u těch technařů neustále všichni argumentují že ten pozemek byl státní a veřejně přístupný tudíž si tam každý může dělat co se mu zachce ? To jako neexistuje žádná úcta k veřejným statkům ? To jako nemuseli splnit nic co jim ukládají zákony (alespoň ohlášení akce okolním obcím) protože to přece byla akce demonstrace PROTI pravidlům ? U nás v domě je taky "veřejný" výtah a mně se vůbec nelíbí co s ním někteří lidé dělají......

Armáda bude dělat to co jí nařídí ten kdo si jí koupí...........tak tedy promiňte, ale tohle opravdu nechci zažít.

 
V 1/20/2007 7:32 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Přece jenom jednu věc.....

Píšete že kdo nechápe liberalismus je socialista.............Vy opravdu znáte jenom tyto dva teoretické systémy ?

A že kdo prokáže nefunkčnost liberální teorie tak dostane nobelovu cenu......... Takže ona už byla vypsána cena ? To už se na ní tak zoufale čeká :)))

 
V 1/20/2007 8:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

K těm technařům - na veřejný pozemek má každý právo vstoupit. Neříkám, že technaři neudělali žádnou chybu. Ale brutální zákrok policie a ničení vlastího majetku policíí byl naprosto neodůvodněný, nevyprovokovaný a v civilizované zemi neobhajitelný.

Nejhorší ale na celé věci je, že k této akci dal sám Paroubek příkaz. Ještě dřív, než nějaká akce začala...

Armáda bude dělat to co jí nařídí ten kdo si jí koupí...........tak tedy promiňte, ale tohle opravdu nechci zažít.

Asi vás zklamu, ale již v takovém světě žijete. V Iráku operují destíky soukromých armád. I většina států, včetně ČR, má již profesionální armádu.

Píšete že kdo nechápe liberalismus je socialista.............Vy opravdu znáte jenom tyto dva teoretické systémy ?

I ti největší ekonomové-liberálové označovali levicové konzervativce za socialisty a teorie vycházející ze "sociálních jistot" za socialismus.

V roce 1929 vydal Ludwig von Mises knihu s názvem "Kritika intervencionismu" a byl prvním, kdo termín intervencionismus použil. Definoval ho následovně: "Intervencionismus je narušené hospodářství. Vláda zasahuje do hospodářství, ale nechce zcela odstranit trh. Usiluje o to, aby se výroba a spotřeba odvíjely odlišně od podoby na nenarušovaném trhu, a to tak, že fungování trhu doplňuje o nařízení, příkazy a zákazy, nad jejichž dodržováním bdí policie a donucovací aparát státní moci". Jsou to tedy izolované zásahy, které nemají zatím podobu integrovaného systému, ve kterém vláda bude určovat ceny, mzdy a úrokové míry. Kdyby tak vláda učinila, tak získá kontrolu nad výrobou a spotřebou, kterou by takto převedla do rukou státních orgánů. Tím by skončil intervencionismus a začal socialismus. Vláda může dělat jenom dvě věci: 1. pokračovat k socialismu nebo 2. vrátit se ke kapitalismu. Třetí cesta neexistuje, což je mimo všechny pochybnosti průkopnické zjištění.

Milton Friedman, který je mezi levicovými intelektuály populární jako kapitalismus, a který je dodnes noční můrou nejslavnějšího keynesiánce Paula Samuelsona, se dopustil hrozné chyby. Zastal se veřejně státního peněžního monopolu a přimlouval se za státem garantovaný minimální příjem (tzv.negativní důchodovou daň) v místnosti, kde byl Ludwig von Mises. Dostalo se mu (a jeho kolegům), strašlivého hodnocení: "Jste jedna horda socialistů". :-)))

 
V 1/21/2007 7:56 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Už opravdu jenom poslední poznámku:

Nejedlý said: Kontrola veřejných financí nějakou další státní institucí je jen vybíjení klínu klínem. Ideální řešení je transparence, aby každý věděl, na co jsou peníze použity. Nebo daňová diferenciace, kdy se zavede důdhodová daň, ze které se smí platit pouze důchody, apod.

Tu tzv. důchodovou daň zrušila Klausova vláda když v 90. letech převedla prostředky na důchody do rozpočtu aby s nimi mohla volně pracovat a zaplácávat různé díry.

 
V 1/21/2007 1:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane Nejedlý na buldozeru, když tak sypete z rukávu historky co který liberální guru řekl a udělal, jistě si pamatujete situaci před rokem 89, kdy jsem věděli jaký měl názor na všechno věčný a neomylný Lenin noční můra bužoazie.
Mimochodem, když čtu jak bude dokonalý ten liberální stát a k existenci nic nebude potrebovat, vše bude dobrovolné, soukromé atd., tak vidím jenom komunismus odražený v zrcadle, čili naprostou utopii.

 
V 1/22/2007 3:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Pane Nejedlý na buldozeru, když tak sypete z rukávu historky co který liberální guru řekl a udělal, jistě si pamatujete situaci před rokem 89, kdy jsem věděli jaký měl názor na všechno věčný a neomylný Lenin noční můra bužoazie.

Tak mi prosím vysvětlete, k čemu máme desítky poslanců za ČSSD a desítky jejich poradců, když musí všichni a vždy hlasovat jako její předseda, jinak jsou vyloučeni ze strany.

Mimochodem, když čtu jak bude dokonalý ten liberální stát a k existenci nic nebude potrebovat, vše bude dobrovolné, soukromé atd., tak vidím jenom komunismus odražený v zrcadle, čili naprostou utopii.

1. Nepsal jsem, že liberální stát je dokonalý. Naopak jsem řekl, v čem vidím jeho nedostatky.
2. Proč nikdo nereagoval na mou položené otázky?
3. Liberalismus je jako demokracie. Každý hlasuje svobodně podle svého mínění. Ano, také se ozvou minoritní skupinky, které si budou myslet, že je pro ně demokracie nevýhodná a totalitní, protože potlačuje jejich zájmy a budou chtít místo demokracie jednoho vůdce (stát), který bude vědět lépe neý svobodně uvažující většina, co je pro ně dobré. Proto přirovnávat liberalismus k totalismu je to samé jako přirovnávat demokracii k totalismu.
4. Dokázal byste uvést jediný příklad, kdy jiná než liberální společnost vede k paretooptimální situaci rychleji než řekněme liberální společnost podle Hayeka? Nebo snad není vaším cílem paretooptimální situace? A prosím neargumentovat Kinkorem. To je libertarián.

 
V 1/23/2007 1:04 dop. , Blogger ods řekl...

Milý pane Nejedlý z buldozeru, vidím, že ten strašný Paroubek a ČSSD na Vás znovu po ránu vyskočili z ledničky. Co na to Friedman či Mises ? Liberální marxové nevyvěštili nic k hlasování ?

A u zbytku stačí připomenout, že neexistuje, neexistoval a asi nebude existovat liberální stát a o utopii si spekulujte od rána do večera.

 
V 1/23/2007 4:01 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A to je vše, co na to umíte říct?

:(

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domů