čtvrtek, března 22, 2007

Pokřivená rovná daň

Přestože autorem tohoto konceptu je bývalý komunista V. Tlustý, neměl by se nikdo nechat přívlastkem „rovná“ oklamat. ODS, která se rovnosti mezi lidmi štítí jak čert kříže, se nezměnila. Tak jako starého psa novým kouskům nenaučíš, tak se ODS nikdy nevzdá svého ideálu společnosti rozdělené na nepočetnou hrstku mocných a bohatých, zcela ovládajících hospodářství země, na jejichž podnicích a ochotě (či potřebě) vytvářet pracovní příležitosti jsou všichni ostatní závislí. To je také účel, kterému rovná daň nejlépe poslouží. Jejím hlavním cílem je totiž zmírnit daňové zatížení lidí s vysokými příjmy, a naopak daněmi více zatížit skupiny obyvatelstva s příjmy nízkými, kterých je ovšem většina. ODS tvrdí (nebo snad i věří, abych jim nekřivdil), že peníze, o které bohatí zaplatí méně na daních, se do ekonomiky vrátí v podobě investic či spotřeby těchto lidí, a to s mnohem větším efektem a lepší alokací, než by to dokázala s penězi vybranými na daních vláda. Což o to, tyto volné peníze do ekonomiky pravděpodobně opravdu vrátí, protože na daních nejvíce uspoří lidé, kteří se řídí zásadou, že „peníze se musí točit.“ Ale kam budou tyto peníze nasměrovány? Dá se očekávat, že především do oblastí, které slibují přinést co největší a nejrychlejší zisk. Zvýší se tak tlak na extenzívní využívání lidských i přírodních zdrojů a společnost se ještě výrazněji přikloní k ideálu zisku a užitku jako jediných měřítek kvality a hodnoty věcí i lidí.

Svět zredukovaný na zisk a užitek se odráží i v hesle „progresivní daň trestá úspěšné,“ kterým se propaganda ODS snaží zdiskreditovat současný daňový systém, založený na progresivním růstu daně. Ale neplatilo by v tom případě, že „rovná daň trestá neúspěšné?“ Být chudý znamená v očích ODS být neúspěšný. A neúspěch se ve společnosti posedlé neustálým zvyšování výkonu neodpouští. Ale je správné za neúspěch trestat? Úspěch či neúspěch jen málokdy záleží pouze na jednotlivci. Lidé nežijí ve světě izolovaně, lidský život se odehrává ve společnosti, v interakci s ostatními lidmi. Úspěch či neúspěch bývá většinou důsledkem spolupráce více lidí a vlivu různých okolností. Existuje mnoho okolností, které člověk nedokáže ovlivnit, ony však ovlivňují jeho. Má být „trestán“ za to, že v takové situaci „neuspěl?“ Třeba se i snažil, hledal si svoji cestu, ale prostě kamkoliv přišel, všude byl už někdo před ním. Třeba proto, že si díky svému bohatství mohl zaplatit náskok, ať již v podobě kvalitnější techniky, nebo formou korupce. V takovém případě je neúspěch především důsledkem nerovných startovních podmínek, nikoliv osobních kvalit. Bohatí mají výhodu – mohou aktivně bránit chudým, aby si pro sebe získali část bohatství. Rovná daň tuto výhodu ještě umocní, když bohatým ponechá více, zatímco chudým ubere.

Princip rovné daně zdůrazňuje, že cokoliv člověk získal, získal pouze svým úsilím a svojí zásluhou, a nikdo nemá právo po něm žádat, aby se o to podělil s ostatními. Jenže žádný podnikatel by nikdy nic nedokázal, pokud by se k němu nepřidali další lidé, spolupracovníci, partneři, zaměstnanci. Ti všichni se svým dílem podílejí na celku, který si však nakonec ponechá podnikatel jako plod své vlastní práce. Plod, který by bez společného úsilí mnoha dalších lidí nikdy nedozrál. Úspěch, stejně jako neúspěch, je z velké míry ovlivněn řadou faktorů mimo kontrolu člověka. Myslet si, že za úspěch vděčím pouze sám sobě, je výrazem pýchy a pohrdání ostatními. Nic nelze získat pouze svým vlastním izolovaným úsilím, nic tedy není možné považovat za své výlučné vlastnictví. Rovná daň zakládá nerovné postavení mezi těmi, kteří umí získat více a těmi, kteří umí získat méně, ačkoliv tato schopnost nemusí vypovídat vůbec nic o kvalitách člověka a přínosu toho kterého jedince společnosti.

Rovná daň znamená, že každý odevzdá stejnou část svého příjmu. Příjem je, stručně řečeno, podíl na bohatství světa. Aby byl tento mechanismus spravedlivý, muselo by platit, že podíly, které si lidé berou z bohatství, jsou stejné. To zjevně není pravda. Existují rozdíly (značné rozdíly) v osobním bohatství jednotlivých lidí. Tyto rozdíly jsou důsledkem nerovnoměrného podílu na světovém bohatství. Bohatí si berou více, než chudí. Bohatí by tedy měli i více vracet na daních – odtud progresivní zdanění. Rovná daň tento pokus o spravedlnost v přístupu k bohatství světa popírá a naopak hlásá – čím více si vezmeš, tím více si můžeš nechat. A vzít si můžeš, kolik chceš, neexistuje hranice, která by tě zastavila. V případě progresivní daně je teoreticky možné nastavit takové parametry, že ten, který získá vše, stejně nakonec většinu opět vrátí. I když mu absolutně stále zbude nejvíc. V případě rovné daně je naopak možné, aby si jedinec vzal vše a s nikým se nedělil. Protože není rovnost v tom, kolik si lidé berou, neměla by být ani rovnost v tom, kolik dávají. Rovná daň vytváří předpoklady pro prohloubení nerovnosti mezi lidmi.

Rovná daň oslabuje princip solidarity. Avšak solidarita je tmelem civilizace. Solidarita znamená, že žádný člověk není zbytečný, že každý má svoji cenu, i když nemusí být momentálně zřejmá. Solidarita znamená, že silní chrání slabé, protože dnešní síla může být zítřejší slabost. Solidarita znamená, že si žádný člověk nesmí osobovat právo určovat, kdo je hoden života a kdo nikoliv, a proto společnost přechovává i jedince zdánlivě bezcenné. Solidarita znamená zajištění vnitřní soudržnosti společnosti tím, že nikdo z jejích členů nebude strádat a že všem bude dopřána základní lidská důstojnost bez ohledu na užitek z nich plynoucí. Pouze takto založená civilizace je schopna čelit výzvám, které před člověka budoucnost postaví. Pouze harmonická civilizace, ve které pod povrchem nedoutnají třídní či kastovní nesváry, je schopna zajistit rozkvět člověka, a ne toliko pouhou reprodukci. Rovná daň však princip solidarity oslabuje. Namísto aby více brala těm, kteří se snadno mohou vzdát části svého bohatství, protože mají dostatek, bere více těm, kteří beztak strádají. Prohlubuje rozdíly, místo aby je smazávala a akcentuje pouze jeden z mnoha možných a rovnocenných pohledů na svět – pohled obchodu a podnikání. Právě z toho důvodu je rovná daň nebezpečná, protože pro civilizaci platí stejná pravidla, jako pro ostatní ekosystémy – klíčem k přežití a stabilitě je rozmanitost. Vnitřní bohatství názorů, přístupů, pohledů na svět a řešení problémů. Tím že, rovná daň jeden pohled preferuje, nás oslabuje, protože zhoršuje naši schopnost úspěšně se adaptovat na změněné podmínky v budoucnu. Máme-li uspět, musíme být schopni využít potenciál celé společnosti, nejenom uměle vytvořených elit. To však znamená, že všichni lidé se musí cítit být součástí této společnosti a musí být ochotni participovat na společném úsilí. Dokáže toto rovná daň zajistit?

Je vlastně jedno, jaké by byly ekonomické dopady zavedení rovné daně. Pouze ministerstvo financí má dostatečně jasnou představu o struktuře výběru daní, aby se mohlo pokusit tyto dopady modelovat a kvantifikovat, a i potom by šlo spíše o expertní odhad, než o exaktní kalkulaci. Výše uvedené výhrady morální a koncepční jsou však podle mého soudu mnohem důležitější, než dopady na státní rozpočet. Rovná daň, stejně jako všechna další pravidla a zákony, totiž plní i důležitou komunikační funkci – sdělují, co společnost považuje za důležité a co nikoliv, jaké zájmy hodlá chránit a kdo naopak nemá čekat zastání. Poselství, které nám nese rovná daň je zřetelné: každý buď sám za sebe, nikdo nečekej pomoc od druhých. Bohatství země není pro všechny, ale pouze pro ty, kteří si jej dokáži urvat. Snaž se být silný, neboť silný bude panovat nad slabým. Soucit je slabost, a slabost se trestá, proto buď bezohledný. Připrav se na boj, protože každý je tvůj nepřítel, tvůj konkurent, každý může ukořistit to, co bys jinak mohl ukořistit ty.

poslal Tribun

Štítky: , ,pošli na vybrali.sme.sk

Komentáře: 141:

V 3/22/2007 4:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Podepisuji..

A s tím zvítězí jen ten nejlepší bych napsal asi toto:

Jsou dvě oddělená území. Na obou žijí kočky a jejich potrava ptáci. Na jednom území jsou kočky vynikající lovci a na druhém jsou o něco kočky o něco horší lovci. Myslíte že vyhrají ti nejlepší ?

Kdepak. Kočky které jsou vynikající lovci díky svým loveckým kvalitám sežerou všechny ptáky (svou potravu) a následkem toho zemřou hlady. Kočky na druhém území nejsou tak dobří lovci a proto nesežerou všechny ptáky a ti mají čas se rozmnožit. Kočky které jsou HORŠÍ tedy přežijí neboť se svojí potravou žijí v jistém druhu harmonie než ty LEPŠÍ kočky které se hnaly za maximálním ziskem....

 
V 3/22/2007 5:21 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To:Brumla

Ovšem pouze za předpokladu že na území HORŠÍCH koček nepůjdou lovit ty LEPŠÍ kočky. :-))

 
V 3/22/2007 6:33 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Kamil Mudra:

Potom ovšem zemřou všichni....

 
V 3/22/2007 6:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Brumla

Ale nezemřou. Lépe živené LEPŠÍ kočky si najmou k lovu podvyživené HORŠÍ kočky protože jsou silnější (víc se nažraly). Tím ušetří energii a nebudou muset sežrat tolik ptáků a navíc budou mít k dispozici ptáky z obou území. Oslabené a stále napůl hladové HORŠÍ kočky se jim neodváží odporovat a vstekle prskajíc budou pro ně lovit ptáky dál za "dohodnutý" podíl který jim jakž takž vystačí aby přežily. Další generace HORŠÍCH koček už ani prskat nebude a dobře převychované budou mňoukat ódy na oslavu LEPŠÍCH koček za to že jim zajišťují možnost obživy. :-(

 
V 3/22/2007 8:03 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Rovná daň nikoho neznevýhodňuje, pouze přestává znevýhodňovat, stačí si vzít tužku a papír a začít počítat.

 
V 3/22/2007 8:07 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ano, Čendo, skutečně stačí vzít tužku a počítat...
což míním ironicky, aby bylo jasno.

 
V 3/22/2007 8:10 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

A důvod Vaší ironie?

 
V 3/22/2007 8:10 odp. , Blogger ods řekl...

Čendo pokud tedy chcete s tužkou počítat, tak jestli byste mohl vypočítat, jak je zvýhodněna (nebo zůstane na svém) nejnižší příjmová skupina, jejíž celkový příjem je zdaněn o 3 procenta výše a necelá polovina nákupního košíku o 10 procent výše. Jestli ještě v prvním případě lze dosáhnout toho, aby zhruba zůstali na svém, tak u DPH to lze udělat pouze na daňovém kolečku a ne v realitě. A to už nic neříkám o dalších bonusových platbách jako například u lékařů, za léky či za recepty.

 
V 3/22/2007 8:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Asi jste nikdy neslyšel o slevách na dani nebo odpočitatelných položkách.

 
V 3/22/2007 8:14 odp. , Blogger ods řekl...

Slyšel, proto teoreticky je možné, že při zvednutí sazby zaplatí zhruba stejně, ale na DPH se už žádné slevy ani odpočitatelné položky nevztahují.

 
V 3/22/2007 8:17 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Snížená sazba DPH by stejně časem padla tak jak tak, a to především díky tlaku EU.

 
V 3/22/2007 8:22 odp. , Blogger ods řekl...

Zatím snížená sazba je možná (a i v reformě bude zachována). Takže vycházejme z dnešní situace. Navíc je dosti humorné od euroskeptiků, kteří vyčítali příliš mnoho vstřícnosti vůči Unii slyšet o tom jak uděláme něco dříve než je nutné (jestli vůbec bude někdy nutné).
A i když přijmeme, že je nutno teď hned srovnat sazbu, tak nám stále vychází při rovné dani ochuzení nejchudších.

 
V 3/22/2007 8:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

V čem?

 
V 3/22/2007 8:27 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Rovná daň nikoho neznevýhodňuje, pouze přestává znevýhodňovat, stačí si vzít tužku a papír a začít počítat.

Samozřejmě, že neznevýhodňuje - protože nejméně z ní mají ti, kteří už dávno znevýhodněni jsou.

Jak se píše v Novém zákoně: Kdo má, tomu bude přidáno, kdo nemá, tomu bude vzato ;-)

Od zastánců "spravedlivého principu" rovné daně postrádám v zájmu spravedlnosti odpověď na to, že vydělávání peněz a vůbec výhody ve společnosti také fungují progresivně: čím více peněz máte, tím více si můžete dovolit i jejich investicí znovu vydělat:

Čím více nakoupíte, tím větší rabat můžete získat. Čím více telefonujete, tím levněji můžete telefonovat. Čím více si ukládáte do banky, tím menší poplatky platíte... atd. A to už vůbec nemluvím o českém typu podnikání, kdy vás za 1O tisíc dluhu div ne popraví, ale 10 i stovky miliónů dluhu převezme ČKA...

Znáte přece tu reklamu: ukládejte si 15.000 měsíčně a neplatíte poplatky! Takže kdo má peněz málo a uloží si jen 10.000, ještě ke všemu zaplatí poplatky.

Kde je princip rovnosti ve vydělávání peněz a podmínkách obchodu mezi bohatými a chudými, který je prý tak důležitý při placení daní?

Progresivní daň podle mě hlavně zohledňuje tuhle skutečnost: stejně jako se peníze se vzrůstajícím množství mají tendenci progresivně zhodnocovat, stejně tak se progresivně zvedá daňová sazba.

"Rovná daň" znamená skutečně ještě zhodnocení už tak existující výhody majetnějších. Mimochodem, že ušetřené daně budou investovány zrovna v Česku je jen zbožné přání - budou investovány tam, kde se nejrychleji zhodnotí anebo kde jsou investice spolehlivé, a může to být kdekoliv na světě. Průměrně vydělávajícím a chudým nepřinese nic, stejně bude muset stát kompenzovat různými dávkami a úlevami - to těm nejchudším. Nezapomeňme také, že větší nabídka peněz zvyšuje cenu: když budou ti nejbohatší ochotni zaplatit víc, tím více se vzdálí možnost investice pro ty průměrně bohaté nebo chudé. Což povede pravděpodobně ke dvojímu trhu: jeden luxusu pro bohaté a jeden chudoby a špatné kvality pro ty chudé. Odděleny nejlépe vysokým plotem a ozbrojenou ochrankou.

Pravda je, že rovná daň vysílá signál: Staňte se všichni milionáři, jinak dopadnete špatně. Tohle je vize "občanské" společnosti pro ODS.

 
V 3/22/2007 8:27 odp. , Blogger ods řekl...

Zacituji ze serveru Aktuálně (článek se opírá na výpočtech Patria Finance).

"Zavedením patnáctiprocentní daně z příjmu by si podle analýzy společnosti Patria Finance pohoršilo 74 procent všech plátců této daně. Češi také výrazně pocítí zvýšení DPH."

"Důkazem, že daňová reforma ve skutečnosti celkové daňové zatížení nesníží je i fakt, že na zvýšení DPH plánuje vláda vybrat výrazně více, než kolik poplatníkům ponechá v peněženkách díky snížení příjmových daní. Rozdíl je až 9 mld. Kč ve prospěch státu."


http://aktualne.centrum.cz/finance/dane/clanek.phtml?id=382892

 
V 3/22/2007 8:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To ODS: Jj, to je asi 900,- na člověka. Není tak psáno z čeho Patria Finance vycházelo, To už zná výši odpočitatelných položek? A vy ji znáte? A Kája Mařík ji zná?

To Martin Tesař: No a?

 
V 3/22/2007 8:43 odp. , Blogger ods řekl...

Čendo Patria stejně jako jiné investiční společnosti stojí na důvěryhodnosti. Kdyby si troufla cucat jen tak z prstu, tak jí nikdo peníze nesvěří. Navíc tomu všemu jasně nahrává logika, pokud někde chceme snížit, tak někde musíme zvýšit pokud potřebujeme dosáhnout vyrovnaného rozpočtu a ne jen zvětšovat deficit.

 
V 3/22/2007 8:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Logika státních rozpočtů je trošku jiná. Zkuste mi vysvětlit zvýšený výběr daní po snížení sazby daně právnickým osobám ministrem Sobotkou.

 
V 3/22/2007 8:51 odp. , Blogger ods řekl...

Daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob a DPH jsou úplně rozdílné věci.
Navíc jako zajímavé beru slova ministra Kalouska: "Daň z příjmu fyzických osob tak, jak bude navržena vládou, splní základní podmínku, že bude snižována všem příjmových skupinám." Daň z příjmu, to je fajn (to jsem i psal, že je možné) a kde je informace jak i DPH nám vše pomůže?

 
V 3/22/2007 8:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To se zeptejte Kalouska, v návrhu Tlustého to bylo jinak, ale to asi víte.

 
V 3/22/2007 8:58 odp. , Blogger ods řekl...

Ano vím, že to u pana Tlustého bylo jinak, dokonce tam rovnodaňově házel tisícikoruny důchodcům a stejně jediný komu to vycházelo stejně byl pan Tlustý a lidé co to počítali přesně jako on.

 
V 3/22/2007 9:01 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jestli to nebylo v tom, že ti ostatní to náhodou nepočítali zcela záměrně a účelově špatně.

 
V 3/22/2007 9:03 odp. , Blogger ods řekl...

Totéž bych ale já mohl tvrdit o Tlustém, že?

 
V 3/22/2007 9:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: No a?

Pokud myslíte politiku ODS, pak by mohla přestat s tím pokryteckým lhaním a říkat otevřeně, o co se snaží... jenomže viz citát v záhlaví tohoto blogu. V tomto duchu také svorně lže většina české mediální scény. A tak prostě nezbývá než se pro udržení mentální hygieny a zdravého rozumu informovat jinde a hlavně nepřestávat myslet.

Ale zkuste jako propagátor spravedlivosti rovné daně odpovědět na to, proč nejsou také spravedlivě rovné rabaty anebo třeba poplatky v bankách - proč ti, co mají peněz víc, platí procentuálně méně.

Protože já vám na argument nespravedlivosti progresivní daně můžu odpovědět úplně stejně: No a?

 
V 3/22/2007 9:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
v návrhu Tlustého to bylo jinak, ale to asi víte.


Ještě před volbami jsem se díval na ten zázrak ODS přímo na jejich vlastním webu a pěkně si to spočítal ODS Vám přidá.... Nynější návrh se patrně bude odlišovat v tom, že kvůli tomu, aby nevyšel nesmysl, bude obsahovat různá nesystomová opatření a zalepování děr (čím se mimochodem slibované zjednodušení daňové soustavy odsunuje do nevidím). Ale nechme se překvapit, protože i zde zmiňovaný článek vycházel pochopitelně jen z jedné teoretické podoby. Na to skutečné dílo si musíme počkat, prý do začátku dubna.

 
V 3/22/2007 9:16 odp. , Blogger ods řekl...

Martine, přesně toto jsem sem chtěl vlepit, právě na Váš článek jsem si tak nějak vzpomenul. A ještě se mi vybavuje, bohužel nevím kde přesně, ale možná to někde najdu, že negativní daň byl experiment snad v nějakých státech USA, který skončil krachem.

 
V 3/22/2007 9:31 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: byl jsem jen zvědav kolik plků napíšete na tři písmena, bankovní poplatky a daně jsou asi jiné věci. Nicméně sám píšete, že se to dovíme v dubnu, jak to bude vypadat, takže proč tolik pindání?

To ODS:O Tlustém by jste to asi říkat nemohl, neb jste to zjevně nepočítal.
Je mi jasné, že budete, jako správný soc. dem., vše negovat už jen z principu.

 
V 3/22/2007 9:40 odp. , Blogger ods řekl...

Čendo, Vy jako správný volič ODS zas budete do roztrhání těla bránit koncepty neomylných modrých ekonomů. Přečtěte si například článek Martina Tesaře, máte ho výše, otázky tam položené jsou dost zajímavé.

 
V 3/22/2007 9:45 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Myslíte srovnávání daní s rabaty a bankovními poplatky? Tak to jsou skutečně zajímavé otázky. Po takových otázkách musím utírat smíchy poprskaný monitor.

 
V 3/22/2007 9:48 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

bankovní poplatky a daně jsou asi jiné věci

Jenomže "rovnost" a "spravedlnost" je jen jedna. A když modří ideologové ohánějí populistickými hesly o "rovné" dani a o tom, jak je "nespravedlivé trestat úspěšné", je na místě připomenout taky druhou stránku mince.

Nicméně sám píšete, že se to dovíme v dubnu, jak to bude vypadat, takže proč tolik pindání?


Protože tady se diskutuje mj. také o propagandě nynější nejsilnější vládní strany a jejích sympatizantů. To je mimochodem to, co mě na tomhle zajímá.

Daně budou vždycky nějaké a někomu budou vyhovovat více a někomu méně. Když to nebude fungovat, příští vlády to změní, a když si to lidi nechaj líbit, nic jiného si nezaslouží. V tomto směru tedy nemusíme "pindat".

Rád si ovšem "zapindám" o tom, jak ODS namísto skutečného programu "Snížíme daně těm nejbohatším" populisticky slibuje, že je sníží všem, že na tom všichni vydělají, a přitom jde o klasický newspeak, kdy se "vydělat" používá namísto "na první pohled neprodělat".

Osobně bych překřtil ODS na OPS, tj. Oligarchickou populistickou stranu, protože "občanská demokracie" je něco, co se právě ODS aktivně snaží likvidovat. Konzervativní v jejím programu a politice, ale ani rétorice není vůbec nic a pravicová je občas jen ta rétorika.

A buďte klidný, kdybych si nechtěl "zapindat" kvůli sobě, kvůli vám bych to rozhodně nedělal. Přesto díky za to, že sloužíte jako inspirace k tomu, aby určité věci byly formulovány ;-)

 
V 3/22/2007 9:57 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Myslíte srovnávání daní s rabaty a bankovními poplatky? Tak to jsou skutečně zajímavé otázky. Po takových otázkách musím utírat smíchy poprskaný monitor.

A kdybyste si ho utřel dobře a vůbec se namísto prskání věnoval čtení, zjistil byste, že řeč je o progresivní sazbě, dejme tomu daní a rabatů, kde je to snadno představitelné - v obecné rovině progresivní možnost vydělávání peněz, což se ale špatně dokládá konkrétně.

Vyšší rabat při větším odběru si ale dokáže představit každý - to je např. oblast, kde funguje "nespravedlnost", že čím víc peněz máte, tím levněji nakupujete.

A to je zrcadlově to, co vyjadřuje progresivní sazba daně, totiž že čím víc peněz vyděláte (mj. také díky a s užitím infrastruktuře a vůbec společnosti kolem vás), tím procentuálně více se podílíte na solidárním příspěvku této společnosti. Nespravedlivé to zas tak není, právě protože máte při vyšším výdělku procentuálně vyšší možnost své peníze zase zhodnotit, např. tím, že můžete nakupovat levněji (např. ty bankovní služby).

A to ještě v ČR je nejvyšší sazba 32% poměrně dost nízká oproti vyspělým západoevropským státům.

 
V 3/22/2007 9:59 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nevím, ale v ČR neznám žádnou nepopulistickou stranu, vy jo? ODS volím, protože tu nikoho jiného ani volit nejde, bohužel, možná bohudík jsem a budu pravičák

Máte pravdu, rovná daň v pojetí ODS není vůbec spravedlivá. Kdo víc vydělá tak stále víc zaplatí. Nejspravedlivější by byla taková daň kde by všichni platili stejnou částku, to je ovšem hodně silná fantasmagorie i pro mě.

 
V 3/22/2007 10:12 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nevím, ale v ČR neznám žádnou nepopulistickou stranu, vy jo? ODS volím, protože tu nikoho jiného ani volit nejde, bohužel, možná bohudík jsem a budu pravičák


Zatím "postrádám" populismus například u Strany zelených, tedy v tom smyslu, že by dělali něco jiného, než slibovali. Ano, uznávám, že zatím měli na politickou korupci poměrně málo času, ale chtěl jste příklad.

Co se týče "pravicovosti" ODS, tak marně přemýšlím, v čem spočívá. Leda že "pravicovost" se definuje negací "levicovosti", což jsou pak vlastně všichni ti ostatní.

Mám zkušenost, že zvláště "pravičáci" (tedy speciálně čeští modří pravičáci) mají zjevnou tendenci označovat kohokoliv, kdo nesouhlasí s nějakým jejich názorem, a priori za "levičáka" nebo hned "komunitu". Lhostejno, o co se jedná: všechno co není "pravičákovi" (momentálně) po chuti, směle označí za "levičáckou propagandu", aniž by se obtěžoval zjistit si, zda dotyčný skutečně zastává "levicové" názory či snad dokonce fandí tomuto politickému směru.

 
V 3/22/2007 10:17 odp. , Blogger Tribun řekl...

Tak já se vám, Čendo, přiznám. Před volbami jsem si to spočítal přesně podle pana Tlustého. A abych se s tou slavnou rovnou daní vůbec dostal do plusu několika umrněných tisícovek, musel jsem namísto mzdy počítat s celkovými mzdovými náklady. A to mám i na Prahu nadprůměrnou mzdu.

A jsme u jedné ilustrativní drobnosti: aby to vše vycházelo, musí se počítat s celkovými mzdovými náklady, a ne se mzdou. Nevypovídá to o ODS něco? Neříká to snad, že jediné hledisko, které ODS zohledňuje, je hledisko podnikatelů, a ti ostatní je nezajímají? Aby to vše vycházelo, museli by podnikatelé všem zaměstnancům zvýšit mzdu o ze mzdy odvozené odvody. ODS mi na můj dotaz tajně sdělila (protože veřejně to nikdy nezaznělo), že by tuto změnu nařídila podnikatelům zákonem. ODS a něco podnikatelům nařizuje, dokážete si to představit? Možná to úplně nesouvisí s rovnou daní, ale o úctě ODS k voličům a přístupu ODS ke komunikaci s veřejností to vypovídá mnohé.

Ale zpět k rovné dani: já sám bych na ní vydělal. Já vím, že vy si teď ťukáte na čelo, že jsem hlupák, když jsem proti. Tak si ťukejte, je to vaše čelo. Já zůstanu proti. Protože já nepovažuji sám sebe za jediný důvod existence vesmíru, svět tu není kvůli mně. Nezáleží jenom na mně, ale i na ostatních. Proč bych se s nimi nepodělil o část toho, co mohu snadno postrádat? Stabilní a harmonická společnost je pro mne mnohem cennější, než přebytek bohatství. To je zase moje "sobectví," protože je pro mne mnohem snazší obstát ve společnosti, která se dokáže postarat o všechny a nekádruje své členy a úspěšné a neúspěšné, na plnoprávné a "socky," podle jediného a velice úzkého kritéria. Pouze v takové společnosti se může dařit hodnotám, které vyznávám. A že to není zisk, hromadění majetku a plahočení se za kusem žvance, to jste už asi pochopil.

 
V 3/22/2007 10:22 odp. , Blogger Tribun řekl...

Když už je řeč o politickém profilu ODS, dovolím si přihodit komentář, který na mém blogu zanechal človíček pod šifrou "mm":

Ale ODS ma nektere prvky extremisticke strany. Mentalita mnoha jejich clenu a priznivcu je velmi podobna mentalite zavilych komunistu. Proto to velke mnozstvi vernych a disciplinovanych volicu.
ODS je typicka postkomunisticka strana. Shromazduje hlasy vsech, kteri nemaji z minuleho rezimu tak uplne ciste svedomi a moc by se chteli dnes nekomu zavdecit. ODS jim poskytuje jednoduchou - az primitivni - ideologii nad kterou se nepremysli a kterou je nepripustne zpochybnovat.
Svym zpusobem je ODS zavisla na existenci komunistu. Do znacne miry je jeji uspech zalozen na straseni komunisty a na tom, ze ti se spatnym svedomim jej mohou pravicovymi ideologickymi zvasty prekricet.

Jako velke nestesti v teto situaci vnimam soucasnou "paroubkizovanou" CSSD, ktera nedokaze mladym lidem nabidnout opravdu pritazlivou alternativu. Ve chvili, kdy se CSSD modernizuje, ma velkou sanci na to, aby ODS, ze ktere se line neuveritelny smrad, smetla - minimalne u mladych volicu neovlivnenych vladnutim komunistu a tim, co tady existovalo v 90.letech (a ted se vraci)...

 
V 3/22/2007 10:24 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Do teď jsem si myslel, že populismus znamená být populární za každou cenu, což zelení celkem dobře zvládají. Svou politickou prázdnotu schovávají za ekologická témata.

Když to shrnu velmi stručně, tak pravice preferuje silného občana a levice silný stát. Já to beru tak, že silní občané mohou vybudovat kvalitní stát, ovšem silný stát nevyprodukuje kvalitní občany. A o tom se pravice a levice budou přít asi až do zániku civilizace.

 
V 3/22/2007 10:43 odp. , Blogger ods řekl...

Čendo, silnými státy jsou severské země a rozhodně bych si netroufl tvrdit, že nemají kvalitní občany.

 
V 3/22/2007 10:47 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Tribun: Nařídit zaměstnavatelům zákonem to jde, je to o účetnictví, kde se položka zdravotní a sociální pojištění převede pod položku mzdy, nechtějte po mě prosím podrobnosti, nejsem ekonom, i když mám tomu celkem blízko.

ODS je o lidech jako každá strana a vím, že tam jsou i takoví o kterých píšete, problém ODS vidím ale úplně někde jinde.

 
V 3/22/2007 10:52 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To ODS: Severské země jsou ovšem o něčem jiném než Střední Evropa. Kdysi jsem v Reflexu četl o Švédské ekonomice, moc se mi to nelíbilo, ale Švédům do toho kecat nebudu.

 
V 3/22/2007 11:02 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Čendo, být pravičák, je totéž jako být levičák nebo cokoli jiného. Prostě se hlásíte k nějakému politickému směru a nejste tím nijak vyjímečný, tak nevím proč to tak hrdě prezentujete. Člověk se však nemá nikdy nechat zaslepit svým přesvědčením, protože tím ztrácí kus své svobody a vy si ji jistě vážíte. Pokuste se chvíli uvažovat nestranicky.
Zákon džungle může fungovat jedině v džungli díky gigantickému množství navzájem se ovlivňujících faktorů, což v souhrnu zajistí jakousi stabilitu. V lidské společnosti to možné není. Její existence je od pradávna postavena na spolupráci podobně jako třeba tělo člověka (nebo jiného těla). Jakmile v jakékoli oblasti dopustíte přílišnou dominanci, nastupuje nerovnováha a spění k zániku. Kdyby se vám zničeho nic začala rozrůstat třeba játra, na úkor ostatních orgánů tak rychle poběžíte k lékaři aby tento růst co nejdříve zastavil a vůbec nebudete pochybovat o nutnosti této "regulace". Ale stejně negativní jev ve společnosti, která může dlouhodobě fungovat jedině na principu vyváženosti, považujete za cosi přirozeného, ačkoli opak je pravdou.
Penize jsou jako krev v organizmu. Musí proudit všemi místy tak aby plnila svůj účel a jakmile je jí někde příliš mnoho, nebo příliš málo, trpí tím organismus jako celek. Kdyby si tohle uvědomovali všichni, nebylo by třeba vymýšlet neustále nějaké regulační postupy, jak tohoto správného proudění docílit. Progresivní zdanění je jedním z těchto nutných regulátorů. Čím významější místo ve společnosti zaujímáte, tím více jste na ní závislý i když se to na první pohled nezdá.
Jistě. Je možno chovat se parazitně. Ale pak přestáváte být součástí organismu a správně fungující organismus se vás zbaví v zájmu sebezáchovy. Třeba i za cenu bolestivého zásahu.
Podnikatel podporující vládu která pracuje na snížení koupěschopnosti většiny obyvatel jde vlastně, v déledobém horizontu, sám proti sobě. Krátkodobě z toho může vytěžit ale po nějaké době bude muset své výrobky nebo služby začít vyvážet někam kde se jiná vláda chová jinak. A pokud se tak budou chovat všechny vlády, pak může své podnikání zabalit.

 
V 3/22/2007 11:02 odp. , Blogger ods řekl...

Raději si budu brát za příklad země mnohem vyspělejší a z posledních údajů s největším počtem spokojených občanů, než různá chudá Estonska či Slovenska. Nechápu proč neustále máme různě poukazovat, jak někdo je jiný a proto mu to jde (ekonomika sever, referenda Švýcarsko atd.), ale nám to nikdy jít nemůže. Proč je tolik nedostatku sebedůvěry u ambiciózní a údajně velmi schopné pravice ?

 
V 3/22/2007 11:08 odp. , Blogger Tribun řekl...

Čenda: ...tak pravice preferuje silného občana a levice silný stát. Já to beru tak, že silní občané mohou vybudovat kvalitní stát...

A o to právě jde - v jakém smyslu kvalitní? Pokud si stát pro sebe buduje několik málo těch nejsilnějších, bude stát sloužit jim - svým vlastníkům. Bude velmi kvalitní v tom smyslu, že bude spolehlivě hájit jejich zájmy. Silný stát, který chrání menšinu silných před většinou slabých.

A potom - kdo je vlastně silný? Vy to měříte jenom podle obchodního úspěchu, ale život přeci není jenom kupčení. Ano silný občan může vybudovat kvalitní stát, ale kde berete tu jistotu, že bohatý je zároveň i silný? Není spíše silný ten, který se nedopouští násilí, nikomu neubližuje a nikoho neomezuje? Ale takový zase nebude příliš bohatý, prostě proto, že nebaží po bohatství.

Co je to pořád za ohavnou hru na dělení lidí na lepší a horší, a navíc podle majetku? Stát musíme budovat společně, pro nás pro všechny a pro všechy barvy života. Obchod a podnikání musí vždy zůstat pouze a jedině nástrojem, nikdy se nesmí stát cílem lidského snažení. Pokud úspěch stojí nad morálkou, je to špatné. Hranice dobrý/špatný nesmí vést po linii zisk/ztráta. Že se nám to stále nedaří, to je naše velká ostuda a velké selhání lidstva. Ale že se nedaří neznamená, že to máme vzdát. Musíme se víc snažit. Zredukovat stát na právní rámec obchodních vztahů, který bude především podporovat silné v tom, aby byli ještě silnější, je nešťastné a krátkozraké.

 
V 3/22/2007 11:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Kamil Mudra: Nemyslím, že bych to prezentoval nějak hrdě. Když vezmete tělo, tak přehnaná regulace to tělo taky může zahubit a ta přehnaná regulace tu je od r.1945, což je celkem dost.

To ODS: Ještě dodejte velikost Rusko:o), ale vážně, sever a Švýcarsko mají za sebou zcela jinou historii, neříkám nepřiučit se, spíše říkám nepřehánět. Všechny plus mají i své minus, které nemusí být až tak vidět a pokud někde přebíráte plus automaticky berete i to minus. Proč Fico nezruší rovnou daň, když je tak špatná? Všichni se tu baví většinou o tom, že na ní vydělají jen bohatí, o tom, že může podpořit ekonomiku tu nepadlo ani slovo.

 
V 3/22/2007 11:32 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Tribun:A potom - kdo je vlastně silný? Vy to měříte jenom podle obchodního úspěchu, ale život přeci není jenom kupčení. Ano silný občan může vybudovat kvalitní stát, ale kde berete tu jistotu, že bohatý je zároveň i silný? Není spíše silný ten, který se nedopouští násilí, nikomu neubližuje a nikoho neomezuje? Ale takový zase nebude příliš bohatý, prostě proto, že nebaží po bohatství.

Souhlas, nikde jem nepsal silný=bohatý

 
V 3/22/2007 11:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Když to shrnu velmi stručně, tak pravice preferuje silného občana a levice silný stát. Já to beru tak, že silní občané mohou vybudovat kvalitní stát, ovšem silný stát nevyprodukuje kvalitní občany. A o tom se pravice a levice budou přít asi až do zániku civilizace.

Uznávám, že je to nyní v rovině bonmotů, ale na to vám odpovím, že ODS preferuje silného občana nebo několik silných občanů (čti nejbohatších) maximálně v čele státu, nikoliv všechny silné občany. A to proto, že jak třeba v otázce referenda považuje skutečně občanskou demokracii za nežádoucí, tak třeba v připravované daňové reformě podpoří jen ty silné "občany", zatímco těm slabším ještě oddálí možnost se silnými stát. To je to, co nazývám snahou o oligarchii a co se nyní módně překřtilo na "liberalismus", aby to nevypadalo tak zvráceně.

Tradičně a historicky je ovšem pravice zastánce silného státu a konzervativní regulace co nejvíce jevů ve společnosti, zatímco levice představuje důraz na práva jednotlivce a reformní snahy. Nám se to tu poněkud pomíchalo tím, komunistický režim je vydáván za levicový jev... Ale pomíchalo se to nejen u nás.

To co nazýváte "silným státem", to ve skutečnosti znamená silná a solidární občanská společnost, a "silný občan" znamená ekonomicky silný občan, čti bohatý občan. Přičemž tradičně mají bohatí občané největší zájem na tom, aby byli ti pod nimi pokud možno natolik regulováni (např. "rovnou daní"), aby neohrožovali jejich bohatství. Solidární a silná občanská společnost naopak představuje často hrozbu pro různé "kšefty", tj. podnikání, které je v zájmu jen malé části společnosti.

Do toho přijdou mladí dynamičtí tzv. liberálové a začnou prosazovat utopický obrázek toho, jak se všichni bohatí samou láskou a morálkou ochotně podělí s potřebnými, a to dobrovolně (ano, liberalismus měl původně velmi silný akcent osobní morálky a také světe div se skromnosti), a že co je výhodné pro ně, musí být zákonitě výhodné pro všechny.

Morálka a skromnost se postupem času někam ztratila a byla nahrazena legitimizací sobeckosti a nenažranosti jako základních motorů lidského jednání.

A hle, liberalistická ODS, která se může vydávát za konzervativní jen díky tomu, že v Česku není co konzervovat a proto je to jen prázdná nálepka, ochotně začne preferovat "silného občana": ale pozor, nikoliv silného právy a morálkou, ale toho se silnou peněženkou a svaly.

 
V 3/22/2007 11:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Čenda

"přehnaná regulace to tělo taky může zahubit"

Nemluvil jsem o přehnané regulaci ale o té potřebné. A taky o důvodech proč je jí zapotřebí. Zřejmě jste je nevnímal.

 
V 3/22/2007 11:42 odp. , Blogger ods řekl...

Čendo, Fico teprve začal, takže bych nic nevěštil. Například lidem s vysokým příjmem se snižuje nezdanitelné minimum.
Navíc bych spíše přemýšlel proč Fico dosáhl tak dobrého výsledku, když díky rovné dani jsou všichni bohatí, krásní a úspěšní.

 
V 3/22/2007 11:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Čenda
PRAHA 18. března 2006 | 15:57 Předseda strany Směr Robert Fico je na nejlepší cestě vyhrát volby na Slovensku. A doufá, že dva týdny před ním se to podaří Jiřímu Paroubkovi. "Udělám všechno, abych mu pomohl," říká Fico. Podle favorita slovenských voleb se za osm let vlád vedených ČSSD v Česku dosáhlo pro lidi daleko víc než na Slovensku.

 
V 3/22/2007 11:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Kamil: Všiml, hranice mezi potřebnou a zbytečnou regulací je dost úzká.

To ODS: Nejspíš přesvědčil lidi, že mohou být bohatí, krásní a úspěšní, aniž by hnuli brvou. Sám jsem na vývoj Slovenska zvědavý.

Pánové díky za debatu a dobrou noc, ať Vás ODS straší celou noc.

 
V 3/22/2007 11:56 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Čenda

Článek ze kterého jsem citoval je zde

 
V 3/22/2007 11:59 odp. , Blogger ods řekl...

Nejspíš přesvědčil lidi, že mohou být bohatí, krásní a úspěšní, aniž by hnuli brvou.

To je další nesmyslný pravicový mýtus, že volič levice nechce pracovat. Volič levice chce pracovat, jen chce z různých ekonomických ukazatelů jak firmy tak i státu něco vidět na výplatní pásce.
Jinak také přeji dobrou noc.

 
V 3/23/2007 12:01 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Dobrou.

 
V 3/23/2007 8:19 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Cenda

Kde se ve vas bere ta drzost nalepkovat lidi podle jejich politickeho presvedceni ? Kde se ve vas bere ta nebetycna drzost prohlasovat, ze clovek, ktery nevoli pravici a ma trochu jine predstavy o svete nez je socialni darwinismus (navic jeste posychrovany zkorumpovanym statem), je flakac, ktery nechce pracovat ? Kde se ve vas bere ta drza nadrazenost ? Vas osobne neznam, ale zato znam radu jinych "takypravicaku", kteri maji retoriku radikalnejsi jeste nez vy, ale rucicky i hlava jim jdou od prace stranou a nebyt jejich predku ci rodicu, byli by dnes mozna uplne v suterenu spolecnosti.

To: Tribun

S clankem vicemene souhlasim, ale zapominate na jednu vec. Ti, ktere ODS nejvice okrade, tedy alespon znacna jejich cast, ODS demokraticky voli (!!!). Takze to tak zrejme chteji. Kazdy sveho stesti strujcem.
Vite co je tady u nas daleko nejhorsi ? ODS vpodstate nema poradnou opozici. Soucasna rozhadana CSSD, plna pupkatych strejcu, spoustu lidi (hlavne mladsich) proste neoslovi. Modra propaganda slavi uspechy prave proto, ze ji zdejsi opozice vicemene nahrava. A TO JE TO NEJHORSI. Smutna neni existence ODS - ta proste demokraticky zastupuje mj. skupinu tech bezohlednych, pro ktere je mamon na prvnim miste. Smutna je neexistence jeji moderni efektivni opozice.

 
V 3/23/2007 11:01 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Smutna neni existence ODS - ta proste demokraticky zastupuje mj. skupinu tech bezohlednych, pro ktere je mamon na prvnim miste. Smutna je neexistence jeji moderni efektivni opozice.

Možná protože v postkomunistické české společnosti neexistuje patřičná poptávka. Kde by se taky lidi měli naučit být skutečnými občany?

První republiku už nikdo nepamatuje, pak protektorát, komunistický režim, krátké intermezzo probouzení občanské společnosti koncem 60. let a pak opět "normalizace".

Po roce 1992 pak nástup klasické modré ideologie, která dopadla 1997, jak si zasloužila, a od té doby se modří ptáci hřejou na výsluní pouze kvůli neschopnosti druhé strany.

ČSSD je bohužel konzervativní strana, které více než o reformy společnosti jde o vlastní udržení se u moci, tzn. že opatrně sonduje, kam vane vítr, namísto sebevědomého prosazování vlastní koncepce (dejme tomu "levicové politiky"). Ono taky kde nic není, ani smrt nebere.

Jedinou moderní politickou stranou s jsou v současnosti zelení ;-)

 
V 3/23/2007 11:53 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To Klokan: Kde tady nálepkuji lidi dle přesvědčení, že je někdo příznivcem levice nebo pravice je snad zcela běžné. Vážený pane nikoho tady za nefachčenka neoznačuji a nadřazený se taky necítím. Kde se naopak ve Vás bere ta drzost mě takto napadat, přestože mne neznáte? Zkuste si léčit své mindráky nějak jinak, než napadáním mé osoby.

 
V 3/23/2007 1:03 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Cenda

Cituji z diskuse vyse: "Nejspíš přesvědčil lidi, že mohou být bohatí, krásní a úspěšní, aniž by hnuli brvou."

Z toho vyvozuji, ze podle vas volici levice prinejmensim na Slovensku voli tyto strany proto, ze se chteji flakat a mit se kralovsky.
Je treba jeste dodavat neco dalsiho ?

 
V 3/23/2007 1:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To ODS: To byla především nadsázka, skutečnost je takové, že předchozí Slovenská vláda provedla nepopulární, ale potřebné reformy a Fico toho jeko správný populista využil v kampani.

 
V 3/23/2007 1:06 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: martin tesar

Jdete nekam se Zelenymi. Pekne dekuju. Spolek nezodpovednych aktivistu, kteri mluvi do veci, kterym vubec nerozumi. Citi se byt dokonce odborniky na jaderne elektrarny. S nekym takovym se da dojit tak maximalne k energeticke krizi.
U nas maji Zeleni jeste typicky ceske specifikum. Vede je vpodstate ODSak Bursik, pro ktereho to je velmi ucinny vytah ke korytu.

 
V 3/23/2007 1:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Klokan: Je, taky zvrchu:... proč Fico dosáhl tak dobrého výsledku, když díky rovné dani jsou všichni bohatí, krásní a úspěšní.

 
V 3/23/2007 3:33 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Cenda

At na to koukam jak koukam, mate tam logickou chybu. Pokud nekdo v nadsazce prohlasi "...když díky rovné dani jsou všichni bohatí, krásní a úspěšní..." nemohu tam nikde najit pausalizovani a nalepkovani podle toho co kdo voli, jake ma politicke presvedceni.
S vasim vyrokem to neni srovnatelne.

 
V 3/23/2007 4:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Cenda

Rad bych se vas na neco zeptal. Nahledl jsem do diskuse pod clankem o sjezdu CSSD na aktualne.cz .
Kdyz tam ctu prispevky priznivcu ODS, nemohu se zbavit dojmu, ze cim sprostejsi nadavku na Paroubka vymyslim, tim budu schopnejsi, vzdelanejsi, mladsi a krasnejsi a KULTIVOVANEJSI. Prispevky priznivcu druhe strany tam jsou - az na vyjimky - ponekud umirnenejsi. Priznivci ODS tam pusobi jako ta nejhorsi hneda luza. Jak je to jen mozne ? Prece co pravicak to kultivovany, schopny, inteligentni a vzdelany clovek...
Jaky je vas nazor ? Jak se podle vas lisi fanaticky zblbly komunista od medialnim modrym brainwashingem zpracovaneho primitiva ?
Ptam se vas, protoze mate pravicove nazory, ale chovate se slusne. Umite to vysvetlit ?

 
V 3/23/2007 8:37 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Lidi se podle mě dělí svou mentalitou na něco jako "býložravce a šelmy". Ti "fašounci" co je tak rádi čteme na různých fórech zřejmě budou patřit k těm šelmám. Jak zpívá Svěrák:
"... má to psáno v genech, nikomu nic nenech" :)

 
V 3/24/2007 7:17 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Diskuze pod články různých serverů o politice už vůbec nečtu. Povětšinou jde o slovní půtky a různé provokace, nějaká rozumná debata tam je nemožná. Jsou tam povětšinou výlevy nejrůznějších fanatiků.

Ale komentář k rovné dani: pokud vemu článek tak jak je napsaný, tak je úzce zaměřený proti rovné dani. Přitom né všichni podnikatelé myslí jen na své zisky. Každý inteligentní podnikatel si svých zaměstnanců váží, pokud jsou dobří, tak o ně stojí, protože firma je taková, jací v ní jsou lidé. Největším problémem komunismu byl ekonomický model, který zavinil zaostávání za kapitalismem. Proto USA "uzbrojili" SSSR, jejich ekonomický model stimuloval k výkonu. Progresivní daň nestimuluje a společnost svůj ekonomický výkon spomaluje. Zavedení rovné daně je více motivující a konec konců nelze očekávat, že tu bude na věky. Je jen otázkou času, kdy chudí budou tak chudí, že je to vyžene do ulic zapalovat auta, ničit obchody živnostníkům a továrny podnikatelům. To je scénář, který i pravice nemůže dopustit, protože by jí to smetlo ze sedla.

No a upřimně, podívejte se na volební preference kolik procent občanů si rovnou daň, byť dočasně, opravdu přeje.

Nic proti panu Tribunovi, ale moderní sociální státy musí být ekonomicky výkonné, aby si socialní síť dokázali zaplatit. To Česká republika na tom tak není, pokud porovnávám třeba se skandinávskými zeměmi. A pokud rovná daň odbrzdí výkonnost ekonomiky, proč ji nevyzkoušet. Ještě s ní nemáme žádné zkušenosti.

 
V 3/24/2007 11:58 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To Klokan: Nevím, asi mě taky nevysvětlíte, proč se objevuje to samé na Novinkách pokud je nějaký článek o Klausovi či Topolánkovi, ale zase od voličů levice. Řekl bych, že to není problém toho, jestli je někdo levičák či pravičák, ale toho, jestli je nebo není hovado.

 
V 3/24/2007 1:54 odp. , Blogger Tribun řekl...

Já bych neváhal ty, které Čenda tak roztomile nazývá "hovada", rovnou a bez obalu označit za lůzu. Lůza představuje nejhlubší chudobu, nikoliv materiální, ale duchovní a morální. Lůza není ani pravá ani levá, ale pouze a jedině zlá. Lůza se ochotně přidá ke komukoliv, kdo jí dá možnost vykompenzovat si svoji malost ponižováním a tyranizováním druhých. Lůza se obětavě staví do čela boje s "nepřítelem" a bojuje odhodlaně a bezohledně, jenom aby na ní neulpěl ani stín podezření, že snad není dost oddaná a zásadová, či dokonce že ona sama je tím nepřítelem. Ví totiž velmi dobře, jak krutě a s jakým potěšením by ji její bývalí soudruzi ztrestali za to, že je jiná. Protože lůza je hotova kolaborovat vždy a s každým, musí po nástupu nového režimu dávat najevo svoji nenávist k režimu minulému o to intenzivněji, oč ochotněji tomu minulému sama sloužila.

Nepřítel lůzy musí být stejně jednoduchý, jako je lůza sama. Musí být snadno k rozpoznání a bez jakýchkoliv pochybností. Kdo je takový? Každý, kdo se liší! Každý s jinými názory, každý kdo chodí jinak oblékaný, každý kdo málo zdvihá pravici. Každý se může stát nepřítelem lůzy, cílem její nenávisti, aniž by to sám mohl jakkoliv ovlivnit. Stačí, když na něj někdo ukáže prstem a řekne: "Ty jsi jiný, ty jsi ten kacíř, ty jsi ta příčina všech našich běd!"

Lůza je však ve své tuposti a omezenosti do značné míry bezmocná. Lůza neví co činí. Ale vědí to ti, kteří ji zneužívají. Politici, kteří úlisnými řečičkami manipulují lůzou a využívají ji k zastrašování a ovlivňování veřejného života. Ti vědí co dělají a především – mají moc se takového jednání zdržet. Jsou proto více než sama lůza odpovědni za to, jak se lůza chová. Oni se rozhodli podkuřovat lůze, aby se od nich lůza neodvrátila a nenašla si nového pána, který jí nabídne nového nepřítele a nový cíl pro její nenávisti. Politici nesou přímou odpovědnost za nenávist a násilí mezi lidmi a „blbou náladu.“

Dokud se politici jednoznačně a účinně nebudou distancovat od nenávistných výzev svých stoupenců k fyzické likvidaci názorových oponentů, budou stejní jako oni, budou sami na úrovni lůzy. Žádná strana není jen její apoštolský vůdce a kamarila jeho věrných. Strana jsou především její voliči a stoupenci. Jací stoupenci – taková strana.

Dnes se lůza připojila k pravici, protože cítí, že může beztrestně urážet a zastrašovat levici. Levice je snadný nepřítel. Pozná se jednoduše - podle jiných názorů a podle toho, že není dost oddaná ideálu volného trhu. Co na tom, že pro většinu lůzy je volný trh jenom vágní heslo. Lůza nepotřebuje rozumět, lůza potřebuje věřit, lůza si nesmí dovolit, aby jakákoliv pochybnost oslabila její odhodlání k boji. Pokud tedy dnes pozoruji, že se lůza srocuje především kolem ODS, mohu z toho vyvodit jediné – ODS je strana špatná, je to strana lůzy a nenávisti a jako taková nemá v prostředí demokratické republiky co pohledávat.

Což platí obecně, pro všechny strany. Chyby jedné nejsou omluvou pro chyby ostatních.

 
V 3/24/2007 2:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Tribun: Krásná analýza, ale k čemu je dobrá? Neznám dobu v historii lidstva, kde by byla absence lůzy. Vždy se našla a vždy ji někdo využil či zneužil. Lidstvo už je takové. Doba se mění ale lidské chování používá stále stejné vzorce. Tak to prostě je. Zkuste Tribune psát něco pozitivního, pokud toho jste schopen. Připadá mi to jako v hospodě, všichni sedí pijí pivko a nadavají na vše. Nikdo z nich není k něčemu pozitivní, nebo probůh v něčem pozitivním aktivní.

 
V 3/24/2007 2:52 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Největším problémem komunismu byl ekonomický model, který zavinil zaostávání za kapitalismem. Proto USA "uzbrojili" SSSR, jejich ekonomický model stimuloval k výkonu.

Komunistický ekonomický model se dá charakterizovat jako státní kapitalismus, který je efektní pouze tam, kde lze nadiktovat tzv. státní zájem. To znamená přesunovat investice do oborů jako je např. vojenský komplex, kde se může v úzce specializovaných oblastech dosáhnout pozoruhodných výsledků, právě protože jediným kritériem je rozkaz a jeho splnění (připomenu např. úspěchy SSSR v kosmickém výzkumu a raketové či letecké technice).

Problém je v tom, že pokud nejsou tyto úspěchy jaksi komplexní a rovnoměrně rozložené po celé sféře jak ekonomiky, tak společnosti, je celek příliš nestabilní.

USA jsou speciální případ, protože díky své velikosti mohou stáhnout značné ekonomické prostředky do jedné jediné oblasti - a také na úkor jiných (viz míra chudoby v USA, která je větší než v EU). V USA také nemají (aspoň ve většině států, pokud vím) rovnou daň z příjmů.

Jsem skeptický k úvahám typu: "Na ochranu životního prostředí je třeba si nejdříve vydělat" nebo "Na zdraví je třeba si nejdříve vydělat" - tam patří i to, že na "sociální stát je třeba si nejdřív vydělat". Tohle totiž vede

1) k likvidaci životního prostředí

2) k likvidaci zdraví

3) k likvidaci sociálního státu

a to vše jen ve jménu toho, aby bylo možné někdy v budoucnu údajně životní prostředí zase ochraňovat, dbát o zdraví anebo zase zavádět sociální stát.

Připomenu, že sociální stát zaváděl v Evropě Bismarck, a to věru nebyl žádný levičák natož socialista, a zaváděl ho právě proto, aby byl kapitalismus konce 19. století více efektivní, aby se nerozdělovala společnost na příliš bohaté a beznadějně chudé bez perspektivy. A stejně jako dříve, ani dnes není sociální stát postaven na přerozdělování od bohatých k chudým, ale ti chudí si ho platí solidárně také sami.

Co se týče progresivní daně, tak už výše jsem vyslovil úvahu o tom, že i vydělávání peněz a obchodní vztahy fungují progresivně, co se týče výše investic a výdělku: čím víc můžeme nakoupit, tím můžeme nakoupit levněji - to jsou zákony trhu. Proč by neměla být podobně "tržně" uspořádána i daň z výdělku: čím více vydělám, tím více se podílím solidárně na financování chodu společnosti.

K demotivaci totiž může totiž vést nejen perspektiva vyššího zdanění v případě vyššího výdělku, ale také rozvírání se nůžek mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými skupinami obyvatel.

Rovná daň by jako by měla motivovat ty s nižšími příjmy, aby si je bez obav ze zdanění zvyšovaly (upřímně řečeno, neznám nikoho, kdo by raději rezignoval na vyšší příjmy kvůli vyšším daním), ale následkem rovné daně se každým okamžikem prudce zvyšuje náskok té vysokopříjmové skupiny. Ta si může dovolit zaplatit víc a víc, čímž může také šroubovat cenu toho, co znamená vyhoupnout se do vyšších vrstev společnosti.

To pak může vést krásně k přebytku peněz na trhu a tím pádem k tomu, že nízkopříjmové kategorie sice budou méně zdaněny, ale protože si ti bohatší mohou dovolit zaplatit za nemovitosti nebo luxusní statky čím dál více, stanou se pro nízkopříjmové stejně nebo ještě vzdálenějšími. To se může časem týkat i dostupnosti vzdělání a základních životních potřeb jako je bydlení, elektřina nebo potraviny.

V tomto ohledu může rovná daň i demotivovat. Vzpomínám si na psychologické pokusy (bylo to v televizi), že lidé jsou ochotni raději rezignovat na vlastní malý zisk, když by jiný člověk tím pádem získal zcela bez svého přičinění o mnoho více - proto raději nebudou dělat nic.

Bylo to tuším s tím, že dítě A mělo rozdělit bonbóny s tím, že pokud to dítě B přijalo, získaly bonbóny obě. Pokud to druhý odmítl, nezískal nikdo nic. Dítě B s naprostou většinou odmítlo příliš malou část bonbónu i za tu cenu, že nezíská nic. Podobně může fungovat i rovná daň demotivačně.

Je škoda, že podobné aspekty nejsou v diskusi o rovné dani zmiňovány. Stále se jen opakuje mantra o "okrádání schopných" (což neplatí, viz výše myšlenku progresivní daně), anebo o tom, že na rovné dani "všichni" vydělají (i když je to jen na první mělký pohled, tj. formálně).

A přitom už nutné "opravy" jako odpočitalné minimum a další prozrazují, že tzv. "rovná" daň nebude ve skutečnosti vůbec rovná a že se tedy jedná jen o ideologické kladivo na myšlenku solidarity ve společnosti (pro nízkopříjmové a středněpříjmové kategorie totiž nula od nuly pojde) spojená s výrazným snížením daní pro ty, kteří to potřebují ze všech nejméně.

Rovná daň je tudíž klasickým příkladem pravicového populismu (také se ujala pouze v postkomunistických státech, zatímco ve vyspělých západních společnostech je něco takového, totiž otevřené nadbíhání nejbohatším vrstvám, pro politickou stranu nemyslitelné).

 
V 3/24/2007 3:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

i vydělávání peněz a obchodní vztahy fungují progresivně, co se týče výše investic a výdělku: čím víc můžeme nakoupit, tím můžeme nakoupit levněji

A ještě jsem zapomněl: Nehledě na zřejmý fakt, že není 10% jako 10%.

Představte si, jakou cenu má asi 1.000 Kč pro někoho, kdo vydělává 10.000 - jestli si dovolí stejně lehce vydat tu tisícovku jako ten, kdo si vydělá měsíčně 100.000, vydá 10.000 Kč. Koncept rovné daně se tváří, že je to prakticky totéž.

Jenomže obvykle je to tak, že ten první má náklady na život třeba až 8.000 a ten druhý třeba 40.000, proto je výdaj pro chudšího polovina jeho čistého zbytku, zatímco pro bohatšího pouhá šestina: může si tedy dovolit vydat "rovných" 10% až "třikrát" snáze než ten chudší. Kde zůstala ta "rovnost"?

 
V 3/24/2007 4:28 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Po přečtení Vašeho příspěvku jesm nabyl dojmu, že když má Váš soused dvě kozy a Vy jen jednu, tak nechcete další kozu, ale chcete, aby ta jedna navíc sousedovi zdechla.

 
V 3/24/2007 5:05 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Po přečtení Vašeho příspěvku jesm nabyl dojmu, že když má Váš soused dvě kozy a Vy jen jednu, tak nechcete další kozu, ale chcete, aby ta jedna navíc sousedovi zdechla.

To posunujete do úplně jiné roviny. Když už, tak byste musel uvést tuto situaci: Přijde k vám obchodník a nabídne vám a vašemu sousedovi 3 kozy s tím, že každý zaplatíte stejně, ale jeden holt dostane dvě a druhý jen jednu.

Anebo lépe a psychologicky složitěji: váš šéf vám a vašemu spolupracovníkovi nabídne prémie za práci přesčas, ale zároveň vám sdělí, že pokud prémie vezmete, váš spolupracovník, který dělal stejné přesčasy jako vy, obdrží čtyřnásobek, protože ho má radši. Pokud odmítnete, dostanete vy a váš spolupracovník stejně, ale každý pouze 25% částky, kterou původně nabízel vám.

A také jste přehlédl, že vůbec nejde o mě, ale o zákonitosti lidské psychiky. Přesně těmi operují zastánci rovné daně, že prý bude více motivovat k úspěchu, a motivace je záležitost psychologická. Tak prostě jen zmiňuji, že není všechno tak černobílé, jak to na první primitivní a nekomplikovaný modropravicový pohled vypadá (což vědí ve všech tradičních kulturních státech s vyspělou společností i ekonomikou).

Tohle samozřejmě od "pravicových" politiků a jejich příznivců neuslyšíte - nevím, proč se zrovna v Česku tak snoubí "pravicovost" s primitivismem na všech úrovních, včetně neschopnosti vnímat argumenty jiné než podporující vlastní ideologii.

Tahle jednostrannost velmi připomíná bolševismus v pravém slova smyslu; včetně difamace partnera v diskusi nějakým scestným příkladem namísto odpovědi na vznesené argumenty, což jste předvedl např. vy.

 
V 3/24/2007 5:30 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Tak to si právě nemyslím. Spíše mám pocit, že mícháte hrušky s jablky. To jestli prodám někomu jednu kozu za tutéž cenu za kterou jinému prodám dvě, je pouze má věc. To kolik zaplatím daní už má věc není, jelikož výši daní neurčuji.

Navíc pokud mám s prodejem jedné kozy stejné náklady jako s prodejem dvou koz tak jedonu co kopuje jednu kozu napočítám 1koza+1náklady, zatím co druhému můžu napočítat 1koza+1/2náklady nebo taky 2kozy+1náklady. Takže ten kdo bude nakupovat ve velkém to může mít o dost levnější. Toto ovšem nemůžete srovnávat s daněmi neb náklady na výběr od plátce který odvádí 200 000,- jsou stejné jako od někoho kdo odvádí 5 000 000,-

 
V 3/24/2007 5:46 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Tak to si právě nemyslím. Spíše mám pocit, že mícháte hrušky s jablky. To jestli prodám někomu jednu kozu za tutéž cenu za kterou jinému prodám dvě, je pouze má věc. To kolik zaplatím daní už má věc není, jelikož výši daní neurčuji.

Vidíte, jak hezky uhybáte od aspektů rovné daně, které se týkal můj původní příspěvek, k nesmyslnému rozvádnění vámi vneseného neadekvátního bonmotu.

Příměr s přáním, aby sousedovi koza chcípla, je naprosto vedle.

A rozvádíte ho rovněž jistě záměrně (neboť vás nepodezřívám, že jste ho nepochopil) z úplně jiné pozice, protože vy nejste ten obchodník:

Jasně to píšu "nabídne vám", tj. psychologicky nejste při motivaci rovnou daní v pozici obchodníka prodávajícího kozy, ale spíše v pozici člověka, kterému je nabídnuto něco málo získat za předpokladu, že druhý získá o mnoho více. Což vám mohl napovědět druhý příklad, ale tomu jste se samozřejmě vyhnul.

Dobrá asi jsem měl ještě napsat, že se jedná o velmi výhodnou nabídku, tj. že zaplatíte oba polovic toho, co normálně stojí jedna koza, abyste nemusel spekulovat nad tím, že oba zaplatíte 1,5 kozy! Takže přemýšlejte, jestli se v takové situaci budete se sousedem o tu jednu kozu hádat a trvat na tom, že to není spravedlivé, anebo dobrovolně ustoupíte a necháte mu víc. Protože takhle přece získáte oba.

Anebo jestli si vezmete 1.000 Kč prémie za předpokladu, že váš kolega obdrží 4.000, anebo raději 250 Kč s tím, že kolega rovněž dostane 250 Kč.

Tohle se blíží situaci, kdy jako nízko či středně příjmový máte vzít za svůj koncept rovné daně, který vám "uspoří" měsíčně třeba 500 Kč nebo 1000 Kč, ale vašemu bohatému sousedovi třeba 100.000 Kč - aniž by pracoval o píď více než teď a k tomu všemu přepychu, který už má.

Takže si odpovězte, jak vás bude taková rovná daň psychologicky motivovat k lepší práci. Pouze o tohle jde a nikoliv o rozvádění jednoduchých modelových příkladů ad absurdum. Nemusíte si příkladů tudíž všímat, ty jsou jen pro zpřítomění, klidně hovořte pouze o rovné dani, jak bude motivat někoho se středními a nižšími příjmy.

 
V 3/24/2007 6:06 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař:Tohle se blíží situaci, kdy jako nízko či středně příjmový máte vzít za svůj koncept rovné daně, který vám "uspoří" měsíčně třeba 500 Kč nebo 1000 Kč, ale vašemu bohatému sousedovi třeba 100.000 Kč - aniž by pracoval o píď více než teď a k tomu všemu přepychu, který už má.
Není to otázka spíše závisti? Já se tak nějak nikdy nestaral kolik bere soused nebo kolega a nikomu taky neříkám kolik beru já.

Daňová progrese nepostihuje jen bohaté pokud máte daňový základ měsíčně 10 100 platíte 12%, z každé další koruny už 19%, pokud přesáhne 18 200,- tak z každé další kačky to je už 25%při přesáhnutí 27 600,- to je 32%. Tento systém především většinu lidí nutí k tomu, aby se drželi pod určitou hranicí svých možností (už jsem slyšel kolegu, jak říká šéfovi, že nechce přidat, , šlo o pár stovek, protože by mu to zvedlo daně). Motivující je na tom to, že rovné dani nad tím nebudete muset přemýšlet.

 
V 3/24/2007 6:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Dekuji Tribunovi za pomerne zajimave zamysleni nad tzv. luzou.
Ono je to zajimave. Pod pojmem luza si asi porad mnozi jeste podvedome predstavujeme otrhane lidi, kteri radi v ulicich, kterych se clovek na prvni pohled boji...
Mozna doznala luza jiste modernizace :-) Ti co pisi ty nenavistne skreky do webovych diskusi jsou dobre obleceni, zpravidla sedi nekde v kancelari ci doma u sveho pocitace...
Na zaklade svych zkusenosti mohu snad napsat, ze jde casto o lidi, kteri nejak prolezli nejakou skolu, umeji vetsinou spatne anglicky (ale aspon nejak a to jim v podminkach postkomunisticke drive izolovane zeme dava pocit nadrazenosti). Jejich "pilnost a pracovitost" se casto projevuje tim, ze behem dne kdesi hledi do casto nesmyslnych dat v tabulkovem kalkulatoru, posilaji spousty uplne zbytecnych "pracovnich" mailu, vymysleji naprosto nesmyslne projekty, spotrebovavaji spoustu zdroju, snazi se zalibit svemu sefovi a vzdy se hlasite smeji pri sebestupidnejsich vtipcich pana reditele (na firemnich vecircich). Strasne moc by chteli byt "za vodou" a kdyz se to nedari, hledaji pricinu nebo spise vinika... Presne tyto lidi u nas vyuziva obratne ODS - vsugerovava jim pocit, ze oni jsou ti uspesni, ze to oni urcite budou bohati - jen spravne volit, jen ukazat na ty zle a osklive socky, ktere stoji v ceste :-)
Uz to tady asi nekdo psal - dost z nich asi v budoucnosti tvrde narazi - a to bude prave zajimave. Rad bych jednou pozoroval na jakeho nepritele se pak zameri.

 
V 3/24/2007 6:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Klokan: Klokane jenže dost velké množství dosti vulgárních hovadin také píše dosti velké množství příznivců levice a také v pracovní době, budete je taktéž označovat za lůzu nebo rozhořčené pracující?

 
V 3/24/2007 7:54 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Není to otázka spíše závisti? Já se tak nějak nikdy nestaral kolik bere soused

Je možné, je že to otázka závisti. Pokud se ovšem bavíme o motivaci, nelze z toho reálně existující lidskou závist vynechat.

Ale také se bavíme např. na komplexní dopady rovné daně na ekonomiku: vy se nemusíte starat o to, kolik vydělává soused, ale budete vědět, že si třeba na rozdíl od vás díky jednomu zákonu jedna úzká vrstva obyvatel rázem polepší na úkor společné státní kasy o desetitisíce až statisíce měsíčně, a o to více třeba vy a další zaplatí celkově na jiných daních (DPH) nebo platbách, při zachování stejné úrovně.Daňová progrese nepostihuje jen bohaté pokud máte daňový základ měsíčně 10 100 platíte 12%, z každé další koruny už 19%, pokud přesáhne 18 200,- tak z každé další kačky to je už 25%při přesáhnutí 27 600,- to je 32%.


Ano, čím budete ale bohatší, tím více vám "rovná daň" přinese, tzn. že daňová progrese postihuje sice všechny, ale především ty bohaté. Výpadek ze státního rozpočtu naopak postihne všechny, především ty chudší.


Tento systém především většinu lidí nutí k tomu, aby se drželi pod určitou hranicí svých možností (už jsem slyšel kolegu, jak říká šéfovi, že nechce přidat, , šlo o pár stovek, protože by mu to zvedlo daně). Motivující je na tom to, že rovné dani nad tím nebudete muset přemýšlet.


Ano, hlavně nemotivovat k přemýšlení - toť cíl "pravicové" politiky? Já o vašem příkladu ještě neslyšel, tj. že by někdo odmítl zvýšení platu kvůli daním, ale hlavně jde o to, zda se kvůli rovným daním třeba platy zvýší (příklady ze zemí, kde rovná daň panuje, např. Litva, ukazují, že nikoliv, ani minimální ani průměrné), a zda budou rovnou daní motivování ke kvalitnějším výkonům.

Jak to vidím já, tak rovná daň se začíná skutečně vyplácet někde v okolí výše poslaneckých platů, tzn. v tom horním patře, tam kde nyní panuje dostatek až přebytek. Tam teď bude prostě toho přebytku víc: např. na investice do zahraničí, na skupování zbytku majetků české "střední třídy".

Výše zmíněná blízkost výhodnosti rovné daně pro poslance také napovídá, že jednou schválena, bude téměř nadlidský úkol ji zrušit, protože kdo z poslanců by si dobrovolně snižoval vlastní čistý příjem? To jsme viděli v kauze zvyšování poslaneckých platů "omylem" - dodnes tento "omyl" trvá a nikdo se nedodváží o tom mluvit. Prostě se nenajde "politická vůle".

Takže podle mě a podle toho jak to vidím, rovná daň neprospěje ani české ekonomice ani obyvatelstvu této země jako celku, ale výrazně zpříjemní život těm nejbohatším a podstatně zvedne čisté příjmy vysokých úředníků, poslanců a vůbec vyšších politiků.

Nepřinese ani (před volbami) slibované zjednodušení daňové soustavy, naopak udělá další díru do státní kasy, která bude sloužit k strašení lidí nedostatkem peněz na důchody (ačkoliv je důchodový fond trvale v přebytku), aby bylo možné privatizovat lukrativní systém důchodového pojištění, kterým se nyní lepí díry v rozpočtu, a tak vytahat z kapes těch nejchudším další a další peníze.

A to je taky už všechno, kvůli čemu se tento cirkus, který takto probíhá pouze v postkomunistických zemích, provádí - včetně brainwashingu "modrých" voličů o tom, že to je tak modře dobře a spravedlivé a že jim to přinese slávu a bohatství (což je při počtu modrého elektorátu čirá utopie).

Neschopnost zastánců rovné daně argumentovat věcně a odpovídat na oprávněné kritické otázky jinak než opakováním "vyznání víry", že to "určitě bude fungovat a bude to dobré" mi napovídá, že prostě není politicky žádoucí skutečně objektivně nastínit dopady rovné daně. Viz moto tohoto blogu.

 
V 3/24/2007 7:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Podívejme se na daně také z druhé strany. Co všechno se z našich daní vlastně platí. Komunikace, policie, finanční úřady, ekologie atd...Většinu těchto věcí užije daleko více bohatý podnikatel, bydlící ve vilce, jehož celá rodina má vlatní auta. Dělníček žijící v paneláku a mající v rodině jednoho Favorita nepotřebuje tolik úředníků, ani nezničí tolik silnice, dokonce i policii tolik nevytěžuje. Není pak rovná daň solidarita chudých s bohatými?

 
V 3/24/2007 8:11 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Pokud stále argumentujete tím, že někdo na něčem vydělá a proto to je špatné, tak to je jen otázka závisti. Pokud to doplníte různými prohlášeními o solidaritě, dostanete reálnou politiku ČSSD.

Cílem sociálního státu by mělo být to, že se postará o ty co se nemohou,nikoli nechcou o sebe postarat sami. Ty ostatní motivovat k tomu aby se o sebe, v co největší míře postarali sami a ne do nich pumpovat stále více peněz prostřednictvím různých dávek. Pokud vím tak rovná daň v původní podobě byla navrhována tak, že každý kdo vydělává málo je na tom lépe než jiný který nedělá nic (pro jistotu opět podotýkám, že se toto netýkalo lidí, kteří se o sebe ze zdravotních nebo jiných důvodů o sebe postarat nemohou).

Ano, hlavně nemotivovat k přemýšlení - toť cíl "pravicové" politiky? - nevytrhávejte prosím z kontextu, nemáte to zapotřebí.

 
V 3/24/2007 8:23 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To anonymous: Při rovné dani z 10 000,- zaplatíte 1 500,- z milionu 150 000,- takže má odpověď na Vaši otázku je: Ne není.

 
V 3/25/2007 12:55 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Pokud stále argumentujete tím, že někdo na něčem vydělá a proto to je špatné, tak to je jen otázka závisti. Pokud to doplníte různými prohlášeními o solidaritě, dostanete reálnou politiku ČSSD.


Především se bavíme o rétorice a politice ODS. Argumentuji, že rovná daň znamená de facto jediný efekt: zvýšení příjmu těm už dnes nejbohatším. Všechny ostatní tzv. pozitivní efekty, tím více na střední a chudé vrstvy, tj. většinu obyvatel země, jsou podle mě populistickou mlhou, brainwashingem, čemuž odpovídají nevěcné a mlživé argumenty zastánců rovné daně, stejně tak i jejich ochota odpovídat na kritické postřehy.

Do toho se bohužel vejdete i vy, protože jediné konkrétní odpovědi na svoje úvahy jsem se od vás nedočkal, pouze mlživých řečí o závisti, které se vůbec netýkají podstaty věci, totiž faktických dopadů tzv. "rovné daně" (buďme korektní, proto: představ zastánců rovné daně o dopadech, protože na ministerstvu financí předpokládám nesedíme ani jeden).

Kdyby byla ODS poctivá ke svým voličům i ostatním občanům této země, prostě by řekla: Chceme snížit daně bohatým a chceme, aby tuto díru ve státním rozpočtu zaplatili středněpříjmové a nízkopříjmové vrstvy přes DPH a různé jiné poplatky. To je podle nás spravedlivé a dobré, protože je to modré.

Takže o tomhle je většina kritických příspěvků o modré dani.
Zkuste tedy nasadit v případné další polemice tady, zapomeňte na závist a podobné výmysly, které slouží jen k únikům od skutečného dialogu (stejně tak to dělá i ODS: progresivní daň je okrádání schopných, rovná daň zvyšuje motivaci a napravuje nespravedlnost).

Pokud vím tak rovná daň v původní podobě byla navrhována tak, že každý kdo vydělává málo je na tom lépe než jiný který nedělá nic

Nevím, co s tímto má společného tzv. "rovná daň", která způsobí patrně v konečném důsledku pro nižší vrstvy obyvatelstva mírný pokles reálného příjmu.

Problémem toho, kdo vydělává málo, není primárně to, aby na tom byl lépe, než ten, který nedělá nic, ale to, aby se i tím málem, co vydělává, když pracuje, dokázal vůbec uživit. Protože když se prací uživit nedokáže, protože např. minimální mzda je příliš nízká a zaměstnavatelé víc platit nechtějí (nic je k tomu nenutí), tak normální tržní chování je raději nepracovat.

Už jsem to psal, ale tam jste taky nereagoval: Že se pracovat musí vyplatit, to neznamená, že sociální dávky se musí snížit. Že se pracovat musí vyplatit znamená, že se prací musí člověk uživit, a tedy to, že i minimální mzda za plný pracovní úvazek musí člověku umožnit v dnešní společnosti jakž takž důstojný život. A tohle právě zohledňují také dávky sociální pomoci (o kterým mají mnozí velmi zkreslenou představu, protože ty jsou omezeny jako výší, tak časovým horizontem, a kromě toho nejvíce tzv. sociálních dávek je pro děti, které podle zákona pracovat nesmějí) - stanovují strop, pod který se prostě pracovat nevyplácí, protože mzda menší než sociální dávky je mzda žebrácká.

Naivní představa podle mě je, že tohle dokáže tzv. "rovná daň" pozitivně změnit. Při pohledu do států, které rovnou daň zavedly, vidíme, že se na situaci chudších a středněpříjmových kategoriích nic nezměnilo (kromě emigrace do jiných států, paradoxně s progresivní daní, což je jediná příčina snižování nezaměstnanosti v těchto státech).

Proč tyto argumenty proti rovné dani neznějí v médiích a proč je pravděpodobné, že "rovnou daň" ponechají nakonec i tzv. levicoví poslanci, jestliže jednou projde? Protože přesně tato daň přilepší výrazně lidem na vedoucích místech společnosti: jak v médiích, tak v poslanecké sněmovně i na úřadech.

Většina českého obyvatelstva tak prostě stejně jako v ostatních postkomunistických hromadně zaplatí za to, že je veřejné mínění a vůbec síla občanské demokracie na rozdíl od vyspělých společností v deficitu. Češi prostě potřebují, aby jim někdo nejdřív zaryl dršku do hlíny, a pak teprve začnou přemýšlet, jestli není něco špatně. Dobře nám tak, kupředu modrá, zpátky ni krok. ;-)

 
V 3/25/2007 1:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
To anonymous: Při rovné dani z 10 000,- zaplatíte 1 500,- z milionu 150 000,- takže má odpověď na Vaši otázku je: Ne není.


Když si vložíte do jisté banky 10.000, zaplatíte bankovní poplatky, když si vložíte milión, nebudete platit nic. Když fungují vydělávání peněz a investice progresivně, proč by nemohla být daň z vydělaných peněz také progresivní?

 
V 3/25/2007 1:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Bankovnictví je sektor podnikání a záleží na každé bance jak si nastaví poplatky, daně jsou opět o něčem jiném, psát Vám stále dokola, že si pletete jablka s hruškama je zřejmě zbytečné.

Nějak zapomínáte na živnostníky, kterým rovná daň taky může pomoci, někteří uspořené prachy vrazí do dalšího podnikání a vytvoří pracovní místa, někteří přidají zaměstnancům a někteří si to nechají - každého věc.

 
V 3/25/2007 4:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
To Martin Tesař: Bankovnictví je sektor podnikání a záleží na každé bance jak si nastaví poplatky, daně jsou opět o něčem jiném, psát Vám stále dokola, že si pletete jablka s hruškama je zřejmě zbytečné.


Nikoliv, já na to nezapomínám. Já dobře vím, že výběr daní není podnikání, ani není řeč o nějaké konkrétní bance. Řeč je o "spravedlnosti" rovné daně. K tomu prostě namítám, že čím víc peněz vyděláte, tím levněji můžete v tržním hospodářství nakupovat: zde tedy obvykle neplatí, že zaplatíte-li více, získáte stejný rabat jako ten, kdo zaplatí méně. Má to svoje pochopitelné důvody, a není třeba tohle dál rozebírat, protože z mé strany není námitek.

Můj argument je, že pokud má být výběr daní skutečně spravedlivý, měl by zohledňovat i tuto vlastnost peněz, totiž evidentní progresivitu při jejich vydělávání.

Mohl bych argumentovat i tím, že lidé s vyššími příjmy podstatně dříve uspokojí své životní potřeby a zbytek jim slouží pouze k dalším kapitálovým či jiným investicím - už jsem to psal: 10% z 10.000 má pro chudého člověka úplně jinou hodnotu, než 10.000 Kč pro člověka, co má měsíčně v kapse 100.000 Kč, i když je to 10%.

Ať chceme nebo ne, lidi ani lidské potřeby nejsou matematická čísla, a zrovna peněžní hospodářství nefunguje podle prosté trojčlenky. To má zpřítomňovat příklad s bankou, kdy člověk, který vydělává málo, musí k tomou ještě platit poplatky, a tak se vlastně to málo, co vydělá, ještě zmenší. Člověk, který vydělává hodně, ovšem může využít výhody, kterou mu nabízí trh a princip peněžního hospodářství - pro zjednodušení dejme poplatek 10% a dostaneme tuto rovnici:

Chudý člověk si uloží 10.000 a z toho mu po měsící zbyde 9.000. Bohatý si uloží 100.000 a z toho mu zbyde po měsíci 100.000 (a to ještě nepočítám úroky a skutečnost, že chudý člověk zpravidla celou částku, kterou vydělá, použije zase pro nutné výdaje). Tohle je progresivita, která se běžně uplatňuje v praxi tam, kde se operuje s penězi.

Princip rovné daně tuto skutečnost popírá a snaží se tvrdit, že 10% pro člověka chudého má stejnou hodnotu jako 10% pro milionáře. Všichni bychom z praxe měli vědět, že to není pravda.


Nějak zapomínáte na živnostníky, kterým rovná daň taky může pomoci,


Může, ale nemusí?


někteří uspořené prachy vrazí do dalšího podnikání a vytvoří pracovní místa, někteří přidají zaměstnancům a někteří si to nechají - každého věc.


Ano, to je zbožné přání, že ti nejbohatší budou "uspořené" peníze z daní takto investovat. Pokud vím, v takové Litvě nebo Estonsku, kde je rovná daň už pár let, žádný extra boom malých živnostníků ani pracovních míst nenastal. Evidentně jsou ve hře ještě jiné faktory, než rovná daň, pokud ovšem rovná daň skutečně tento efekt má. Také dodám, že daleko úspěšnější státy v západní Evropě mají daleko vyšší progresi daně z příjmu než Česko.

Pokud ovšem budou uspořené daně, které budou ovšem chybět ve státní kase, na to nezapomeňme, investovány např. na zahraničních kapitálových trzích, anebo třeba do budování zahraničních filiálek místních firem, totiž tam, kde je běžná práce za poloviční i nižší mzdu než v Česku, ani tento sporný efekt rovné daně nenastane.

Vzpomínám si na situaci v Německu, kdy se zástupci průmyslu dušovali, že po snížení daní a odvodů vzniknou statisíce pracovních míst. Odvody byly sníženy a co se nestalo... najednou se objevily jakési "nepříznivé okolnosti globalizace" či co, a s pracovními místy se nestalo vůbec nic.

Osobně si myslím, že naivní víra v tak černobílou provázanost mezi výši odvodů a daní a zaměstnaností anebo skutečným (tj. ne pouze papírovým) výkonem ekonomiky nemá žádné skutečné doklady, že to takto funguje.

Ostatně, podle modrých teoretiků by měla tahle země po 8 letech vlády socialistů padat do propasti. Směrem dolů padala ovšem ekonomika koncem 90. let poté, co se jí liberálové pokoušeli nesmyslným spořením uškrtit.

Uvidíme, jestli tzv. rovná daň, která sice nebude vůbec rovná, ale která prostě přidá peníze těm nejbohatším a o to sníží příjmy státu, bude mít takový skvělý vliv na nezaměstnanost (která je v ČR mimochodem podprůměrně nízká, i vzhledem k "rovnodaňovému" Slovensku a tomu, že spousta Slováku pracuje děsně nemotivována v zemi s progresivní daní) i ekonomiku. Uvidíme, jestli svoje na státu a solidárním principu společnosti ušetřené peníze budou čeští boháči utrácet v Česku anebo třeba v USA či na Bahamách. Uvidíme, kam se propadnou sociální systémy, o kolik naroste státní dluh, a o kolik přibyde chudých a miliónářů.

Každopádně budeme mít asi příležitost přihlížet dalšímu ekonmoickému experimentu postkomunistické gardy fanatiků "neviditelné ruky trhu". Poněkud paradoxní je, že nás, totiž lidí, kteří jsou schopni o něčem takovém diskutovat a přemýšlet, se tyto experimenty dotknou osobně asi nejméně. To ovšem neznamená, že k populismu jisté rádoby pravicové a rádoby konzervativní strany budeme mlčet. Ona totiž likviduje naši společnost na více frontách než jen té daňové.

 
V 3/25/2007 6:36 odp. , Blogger ods řekl...

Možná bych zmínil jen jednu věc k tomu mýtu o vytváření pracovních míst. Podnikatelé, kteří mají vysoké příjmy (umožňující zaměstnávání většího počtu lidí) většinou stejně podnikají jako obchodní společnost ne jako fyzická osoba. Rovná daň pro fyzické osoby tak spíše zvětší příjmy různých managerů a jiných dobře placených zaměstnaneckých pozic.

 
V 3/25/2007 6:38 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Někde v diskuzi zaznělo, že rovná daň je nebezpečná, protože přidá hlavně všem politikum. Rozumím tomu tak,jak to bylo napsáno, tedy, že ji již nikdo nikdy nezruší, protože o ni budou hlasovat vždycky ti politici s vysokými platy, pro které je výhodná? Současná vláda tak vypustí Džina z lahve. To ho tam pak zpátky nikdo nedostane? Ani ČSSD? Myslím, že ani oni. Prostě se to svede na modré straky a nechá se to tak. Takže by měla být rovná daň v zájmu všech politiků napříč spektrem.

 
V 3/25/2007 7:54 odp. , Blogger ods řekl...

S politiky je to těžké, ale na Slovensko premiér Fico navrhoval milionářskou daň ačkoliv sám by jí byl postižen. Takže bych rozhodně negeneralizoval.

 
V 3/25/2007 7:57 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Cenda

Mily Cendo, At na to koukam z jakekoliv strany, vulgarni hovadiny se v diskusich vyskytuji zhruba z 80% z klavesnic priznivcu tzv. "pravice". Jsou servery, kde prakticky jine prispevky v diskusich nenajdete. Vzdyt si muzete udelat statistiku sam.

 
V 3/25/2007 10:29 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Klokan: raději odpovězte na otázku, je to lůza nebo rozhořčení pracující? Vámi uvedená procenta jsou vypočtená nebo vymyšlená?

To Martin Tesař apod.: Nemám právo určovat někomu jak naložit se soukromým majetkem a na rozdíl od Vás si jej ani nemíním usurpovat, a to je taky důvod proč neodpovídám na Vaše rádo by argumenty.

 
V 3/25/2007 10:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař apod.: Nemám právo určovat někomu jak naložit se soukromým majetkem a na rozdíl od Vás si jej ani nemíním usurpovat, a to je taky důvod proč neodpovídám na Vaše rádo by argumenty.

V tom případě jste patrně zastánce extrémního názoru, že daně mají být nulové a každý se má samostatně o sebe ze svých soukromých prostředků starat sám. Dobrá, tak to prostě řekněte. Nevím, proč se za to stydíte, tady vám žádné voličské hlasy neubydou, takže se v tom nemusíte plácat jako politici ODS. Aspoň získáte nějakou pevnou půdu pod nohama, protože je těžké proti kritice polemizovat, když musíte své pravé názory schovávat a stále jen opakovat nějaké z televize odposlouchané fráze ;-)

 
V 3/26/2007 11:38 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nechapu tu otazku, zda je to luza nebo "rozhorceni pracujici". Oba ty pojmy mne do jiste miry splyvaji (tedy pokud pod pojmem "rozhorceni pracujici" mame na mysli to co mivali komuniste v dobe sve vlady nebo v dobe, kdy se drali k moci). Modri soudruzi z ODS tomu zase rikaji "mladi vzdelani dynamicti lide, trpici pod nadvladou socialniho statu". Porad to oznacuje jistou skupinu agresivnich, netolerantnich osob, ktera potrebuje nepritele, na kterem si vybije sve frustrace.
Co se tyce tech procent - ano pred nejakou dobou jsem si dal tu praci a pocital jsem mnozstvi "pravicovych" spostaren pod nekolika diskusemi na idnes.cz. Tech 80% tam je proto, ze jsem jim jeste moc fandil a mnohe prispevky si jeste zaradil do kategorie relativne slusnych. Je to jiste do jiste miry subjektivni.

 
V 3/26/2007 5:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

nevim jestli tomu rozumis ale rovna dan neni rovna, 15% z 30 000 je dvakrat vic nez 15% z 15 000Kc, tak proc kolem toho delas takovy povyk?

 
V 3/26/2007 5:28 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Klokan: Já jen jestli jste ochoten připustit také to, že existuje levicová lůza. U takových diskusí na různých serverech je nepsaným pravidlem, že pokud je článek o levici tak se tam nahrne pravá lůza a pokud o pravici, tak převládá levá lůza, já tam už ani nechodím. Taky bych mohl napočítat 80% levicové lůzy, stačí si jen vybrat správný článek.

To Martin Tesař: Nikoli pane, jsem pro nízké daně, pro všechny.

 
V 3/26/2007 8:34 odp. , Blogger Tribun řekl...

Anonyme, s termínem „rovná daň“ přišla ODS. Technicky vzato by správný termín měl znít lineární daň. V zájmu srozumitelnosti se však přidržujeme zavedeného označení „rovná daň.“ Ostatně, kdybyste si přečetl pečlivě celou diskusi, nemohl byste si nepovšimnout, že meritem diskuse je podstata řečené daně, nikoliv její jméno.

Z tónu vaší připomínky však soudím, že by vám snad dokonce konvenovala daň z hlavy, tedy absolutně rovná daň. Promiňte, ale z kterého minulého století jste k nám zavítal?

Další otázku může volitelně zodpovědět i Čenda: budou-li krajně nízké daně, z jakých zdrojů se bude udržovat v chodu naše společnost? Spoléháte snad občanskou uvědomělost a dobročinnost podnikatelů či nadnárodních korporací? V tom případě vám doporučuji studijní cestu do Číny, a nebo ještě lépe – do afrického Dárfúru.

 
V 3/26/2007 11:03 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Tribun: Nemám na mysli krejně nízké daně, ale nezbytně nutné, tak aby daňový poplatník neměl pocit, že posílá své peníze do černé díry.

 
V 3/27/2007 12:07 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
To Tribun: Nemám na mysli krejně nízké daně, ale nezbytně nutné, tak aby daňový poplatník neměl pocit, že posílá své peníze do černé díry.


To ale nemá obecně s rovnou daní moc co dělat, to je otázka efektivity státního hospodaření.

Mimochodem, právě jsem narazil na další článeček o chystané daňové reformě (aktualne.cz), k našemu tématu viz pasáž:


Za předpokladu, že platí daňová sleva 2070 korun, zvýší se zaměstnancům s hrubým platem od 15 do 30 tisíc příjem o dvě procenta. O stejná dvě procenta však vyrostou jeho výdaje po zvýšení dolní sazby DPH.

Až pro občany s platem 50-100 tisíc korun se příjmy zvýší o 6-10 procent. Také rozpočty jejich domácností přitom zatíží vyšší DPH o něco méně, než ostatní. Důvodem je fakt, že bohatší utrácejí menší část svých výdajů za bydlení, potraviny nebo městskou dopravu, které jsou daněny dolní sazbou

Naopak: Lidé s platem pod patnáct tisíc měsíčně by na modelu, který vychází z dosud známých změn, spíše prodělali. Pokud například mají slevu na dítě, neplatí žádné daně už dnes a dotkne se jich tedy jen nepříznivé zvýšení DPH.


Samozřejmě vše se zatím týká jen předběžných údajů, co kdovíjak se dostaly ven. Ale i tak je zajímavé, jakou perspektivu tato "kosmetická reforma" nabízí a že úvahy mnohých kritiků v této diskusi se v podstatě shodují s odhady dokonce jinak velmi modře laděného "tisku".

 
V 3/27/2007 10:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: S rovnou daní to nemá skutečně co dělat. Má to co dělat s Vaší dedukcí o tom co chci :o)

To, že se nemění základní sazba DPH se mi moc nelíbí.

 
V 3/28/2007 3:13 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

to Martin Tesař:

Vaše schopnost rozvinout vlastní názor do širší polemiky s uvedením modelových příkladů je obdivuhodná.

Přestože Strana zelených mé sympatie nemá, protože jejich pozitivní efekt nevnímám (o základnách zatím řeči, referendum atd.), navíc personální obsazení (Kuchtová, Jacques) je naprosto nepřijatelné, tak Vaši osobu bych podpořil hned.

to Čenda:

Toho člověka, který nechce zvýšit plat, protože by se mu zvýšily daně bych rád viděl :-))). Daně se dají v dnešní době i při vyšších příjmech velmi dobře "optimalizovat". Jiná situace je u sociálního a zdravotního pojištění, které u příjmů ze závislé činnosti mají mnohem větší vliv, ale to už míchám jabka s hruškama stejně jako vy při argumentaci o neefektivitě státu coby černé díře, které je v této souvislosti naprosto nesmyslná. (tím neříkám, že je lživá, abyste to špatně nepochopil)

Nic proti Vám, jsem rád, že jsou zde zastoupeny názory z celého spektra a bez Vás už by to nebylo ono (nerozdíl od Nejedlého), protože člověk si tak nějak dokáže věci srovnat do širších souvislostí, které třeba i podvědomě odmítá brát v potaz, ale Vaše argumentace v této oblasti je dětinská a hovořit o závisti v případě výše uvedených názorů je vrcholně trapné.

Názory, které zde zmínil pan Tesař by se měly tesat do kamene. S ohledem na Vaši neschopnost přijmout argument, že 15% z 10 a 100 tisíc je něco jiného, přestože je to dokonale vysvětleno a při Vaší inteligenci ho chápat snad pouze nechcete, doporučuji nastudovat ekonomickou teorii (opakuji ekonomickou teorii) mezního užitku. Název je vznešený, obsah snadno uchopitelný selským rozumem a není limitován volným trhem.

Hezký den všem, zdejší diskuse pod tímto článkem mne opravdu obohatila.

 
V 3/28/2007 8:14 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Jarda: Pokud někdo argumentuje tím, že je něco špatně, protože někdo ušetří více než druhý je velmi silně o závisti.

Blahopřeji vymyslel jste novou matematickou poučku: 1 500 = 15 000 zažádejte si o Nobelovu cenu.

 
V 3/29/2007 2:32 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Čendo, přestaňte se dívat na svět přes šablonu a zapojte taky trochu představivost. Pak pochopíte že v životě už to tak chodí, že se vyskytují situace kdy 15 % z 10 000 není totéž jako 15% ze 150 000. Pokusím se vám to demonstrovat na příkladu:
Představte si že jste vy a ještě další muž uzavřeni v místnosti kde máte každý svůj zdroj vody kapající z nějaké děravé trubky. Z té vaší dírky vám denně nakape 1 litr vody. Tomu druhému muži z jeho otvoru nakape každý den 15 litrů vody (měl to štěstí že přišel do místnosti před vámi a ke svému otvoru vás nepustí). Člověk by měl denně vypít aspoň 1,5 litrů vody ale s tím jedním litrem se dá ještě vyžít. Nádoby které oba používáte nejsou trvanlivé avšak dostanete občas nové když každý z vás odevzdá každý den 15% své vody. Kdo z vás bude blíže smrti žízní?

 
V 3/29/2007 2:34 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

abych vám udělal radost, jsem pravičák a plně uznávám, že daň z příjmu by měla být progresivní. Docela mě to štve, protože pro střední třídu to není žádná výhra. Jsem pro rovnou daň u DPH.
Jenže to by jsme tu nesměli mít zároveň zdravotní a sociální daň, i tady ale beru nějakou tu progresi. Zároveň bych dodal, že kvůli odpočitatelným položkám NEBUDE ani rovná daň ODS lineární.

 
V 3/29/2007 2:45 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ODS jinak moc nemusim, ale když se člověk podívá na ty alternativy.
Zelení: kvůli nim nemůžeme dostavět temelín, ministři - no hrůza;
KDU: Čunek, malá strana, máme systém s většinovými prvky;
ČSSD - jednoduše řečeno tragédie, registrační pokladny, návrhy na milionářskou daň, uplácení občanů před volbama, nechuť cokoliv reformovat, nedostatek kvalitních politiků, spolupráce s KSČM, záliba v dluzích, celkově skoro až dušení zaostalost některých členů, populismus . . .;
a extrémisty nesnášim

 
V 3/29/2007 3:24 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Čenda
A ještě pro dokreslení situace:
Vodu (kterou získáváte oba ze stejné trubky) odevzdáváte člověku který ji používá k rozdělání hlíny ze které pro vás vyrábí nádoby. Tu vodu kterou nespotřebuje vlévá do nádrže ze které vede vaše trubka (jsou i další místnosti, dodavatelé vody a odběratelé nádob) protože vodou šetří. Jeho zdroj hlíny není nevyčerpatelný a přiděluje nádoby podle toho kolik dostane od dotyčného vody. Vy spotřebujete 15x méně hlíny než váš soused který si pořizuje nádobu na 15 litrů vody. Vy vodu jen pijete zatíco váš soused si každý druhý den myje hlavu, nebo vypere prádlo. Kdo vás OBA rychleji vede k situaci kdy bude hlína spotřebována a vy už oba nebudete mít do čeho chytat vodu?

 
V 3/29/2007 3:48 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Anonymní
registrační pokladny,
Co je na nich špatného?
návrhy na milionářskou daň,
no, asi by mělo stačit progresivní zdanění
uplácení občanů před volbama,
inu někdo rozdává dárečky a jiný falešné sliby
nechuť cokoliv reformovat,
bývá někdy lepší než reformy za každou cenu
nedostatek kvalitních politiků,
se týká i všech ostatních stran
spolupráce s KSČM,
není zas až tak žhavá na to že je programově nejblíže
záliba v dluzích,
jako "zálibu" bych to nedefinoval
celkově skoro až dušení zaostalost některých členů, populismus . . .;
opět se týká i všech ostatníc stran

 
V 3/29/2007 10:52 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

ODS jinak moc nemusim, ale když se člověk podívá na ty alternativy.


Tak se podívejme:


Zelení: kvůli nim nemůžeme dostavět temelín, ministři - no hrůza;


Zelení hlavně nechtějí, aby se v dostavbě Temelína angažoval stát a vláda, ať už financováním (což váže investiční prostředky), anebo v poskytování exkluzivních záruk, díky čemuž není provozovatel jaderné elektrárny nucen platit tržní pojistné, případně jinými "výhodami" - jde tedy o to, aby provozovatelé jaderné elektrárny fungovali v pěkně tržním prostředí nedeformovaném extra výhodami. Vůbec nechápu, co je na tom údajným "pravičákům" a zastáncům ne-regulace a nezasahování státu proti srsti. Opravdu ne.

Asi máte své oblíbené ministry z jiných stran, tak sem s nimi, ať se pokocháme.

Ve skutečnosti jsou zelení momentálně jedinou skutečnou alternativou k tomu, co tu bylo dosud a kromě toho jedinou českou politickou stranou, která nevychází z reality 19. století, ale z konce století 20. Proto taky tolik irituje, proto se těžce zařazuje mezi "pravici" a "levici" ... ale proto má taky před sebou úspěch. Pravda, nikdy nebude mít většinu hlasů, protože je to strana vysloveně proti establishmentu a není to strana konzervativní. Ale těch 10% voličů bude mít, když si to nepohnojí.


KDU: Čunek, malá strana, máme systém s většinovými prvky;


KDU-ČSL je počtem členů asi největší česká strana (po komunistech), bohužel tito členové jsou vesměs politicky neaktivní a převažují na vesnicích, často důchodci. Bohužel také KDU-ČSL nevolí mnoho jiných lidí, nestraníků. Poté co se objevili zelení, není KDU-ČSL ani moc zajímavá coby alternativa k populistickým velkým stranám, to je pravda.ČSSD - jednoduše řečeno tragédie, registrační pokladny, návrhy na milionářskou daň, uplácení občanů před volbama, nechuť cokoliv reformovat, nedostatek kvalitních politiků, spolupráce s KSČM, záliba v dluzích, celkově skoro až dušení zaostalost některých členů, populismus . . .;


Ano, registrační pokladny, které znemožňují malým živnostníkům prodávat zboží načerno, s čímž zřejmě český malý obchod stojí a padá, to je opatření zcela proti duchu "pravice", neboť peníze jako peníze. Nakonec, daně je správné neplatit, a tak není třeba ani výdaje a příjmy registrovat. A také, ať se mají dobře ti, co to umí pořádně ošulit - kdo umí, umí, kdo je poctivej vůl, ať platí!

Milionářská daň je populismus stejného druhu jako "rovná daň" (s tím rozdílem, že ta první žádné skupině obyvatel neublíží).

Na uplácení občanů před volbami se ta vaše "alternativa" ODS podílela neméně - a ještě k tomu dokáže být tak sprostá, že hned po volbách otevřeně prohlašuje, že zase všechno zruší, protože holt po volbách není před volbami. Velmi hnusné pokrytectví a signál voličům, že sliby a rétorika ODS je mlácení prázdné slámy. To uvidíme ostatně i na případu "rovné daně"... Topolánkovu "smlouvu s voliči" ani radši nezmiňuju. Voliči ODS jsou evidentně sklerotici... anebo si na lhaní už tak zvykli, že to považují za normální.

Reformy ODS směřují především k vyprazdňování státní pokladny a tím pádem v konečném důsledku k útoku na solidární důchodový systém, pro který se připravuje privatizace, aby se na něm přiživil nejen stát, ale hlavně řada soukromých penzijních fondů. Nynější pan prezident se mimochodem postaral o to, aby se divokou kuponovou privatizací v nedostatečně rozvinutém kapitálovém prostředí majetek občanů tohoto státu, který by bylo možno použít na založení penzijních fondů (a s jejich kapitálem pak privatizovat), přelil do několika málo finančních skupin. S tím výsledkem, že občané si budou na důchodový systém muset spořit znova od nuly. Samozřejmě, nejlépe soukromě... A aby to ty nejvyšší příjmové vrstvy jako politiky a státní úředníky z ministerstev tak nebolelo, tak proto jim ODS chce ulevit "rovnou daní".

a extrémisty nesnášim

Tak to jste u ODS špatně. KSČM a ODS jsou dvě strany extrémistického typu - ta druhá to zatím úspěšně maskuje liberálně zabaleným lhaním, na což řada lidí evidentně zapomněla - uvidíme na opět konci volebního období (rok 1998 zdraví).

Nemít ODS tu širokou komunální základnu, která se do ní přelila z Občanského fóra oblbnuta zářivými vizemi Klausové budoucnosti a která se díky utuženým komunálním bratrstvům jen tak nerozpadne, její extrémismus na celostátní bázi by vynikl ještě víc.

Bohužel v postkomunistické společnosti se skutečná pravicová konzervativní strana neujala - KDU-ČSL, která k ní má nejblíž, prostě české obyvatelstvo neoslovuje.

 
V 3/29/2007 1:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Omlouvám se, ale když to tu čtu, je mi na blití, tolik nevědomosti v národě českém. O reformách je vidět, že většina ví kulové a přesto je porád odsuzujete, i když i ČSSD ví, že by je stejně musela udělat, tak či tak, rovná daň na Slovensku přinesla peníze všem, výpadek rozpočtu se nenaplnil, ani zdražení ohledně zvýšení DPH bylo nižší jak minulý rok, před zvýšením DPH. A to jsou jen některá fakta, která se dají lehce dohledat. Dříve tam přicházelo tak 7 investorů za rok, v r. 2005-06 to bylo týdně. Reálné mzdy rostou více jak u nás, nezaměstnanost se neustále snižuje, schodek st. rozpočtu jabsmet. Proto mi není jasné proč stále někdo říká jak na Slovensku jsou na tom špatně. Samožřejmě, jsou porád ještě za námi, ale dohánějí nás svinským krokem, už nás může zaachránit jen populista Fico. A víte proč? Protože je sociální demokrat.

 
V 3/29/2007 2:50 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Anonymní
Slovensko zavedlo rovnou daň v roce 2004.
Investice velkých automobilek PSA a KIA a jejich dodavatelů byly přilákány obrovskými investičními pobídkami, které představovaly až 2 mil. Sk na jedno vytvořené pracovní místo. Součástí pobídek byly i sliby a závazky, které nebylo schopné Slovensko následně plnit. Zatímco v České republice činily zahraniční investice v roce 2004 4,5 mld. eur, na Slovensku to bylo pouze 1,7 mld. eur. V roce 2005 se zahraniční investice v ČR zvýšily na 9 mld. eur (bez privatizačních příjmů 5 mld. eur), zatímco na Slovensku poklesly na 700 mil. eur. Letos navíc zájem o Slovensko ještě více klesá. Trend je tak přesně opačný, než říkaly odhady. Nebýt investičních pobídek poskytovaných zahraničním investorům, propadlo by se Slovensko ještě více a stalo by se tak i přes existenci rovné daně a reforem nekonkurenceschopné. Zkušenosti Slovenska tak do velké míry dokazují minimální vliv výše daní na rozhodování investorů.
Nejde ani tak o daně. Hlavní výhodou Slovenska a dalších středoevropských zemí totiž nejsou ani tak nízké daně jako nízké mzdy, např. průměrný Slovák si za stejnou práci vydělá asi pětinu toho, co průměrný Němec.

 
V 3/29/2007 10:17 odp. , Blogger ods řekl...

Kamile, velmi přesné. Navíc podle struktury slovenského růstu velkou část táhne výroba z podniků přilákaných pouze investičními pobídkami. Rozhodně mne vždy baví, jak ekonomové vychvalující pozitivní vliv rovné daně na Slovensku zamlčují paradox, že velmi atraktivní země s rovnou daní musela přeplatit neatraktivní sousedy s progresí, aby investoři tam přišli. A jedno se zde v médiích při chválení Slovenska také nezmiňuje, že malé zemi stačí nemnoho velkých investicí (kterých počet je dosti omezen), aby dosáhla vysokého růstu produkce a HDP. Bůh zaplať, že aspoň na informace o tom, že chudší země rostou lépe se narazit dá.

 
V 3/30/2007 12:26 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

TO KAMIL:
Ano, máš pravdu, tyto 2 pobídky, ano, ale ty začnou(hlavně ta jedna) táhnout ekonomiku až letos a já nemluvil o 2 investorech, ale o 7 nových týdně, 2 velcí neudělají to, co stovky menších a hlavně je v tom menší riziko, pokud přijde recese, v tomto případě automobilového průmyslu, je pád na čumáček více než jistý. Srovnávat výši přílivu kapitálu mezi námi a Slovenskem ja jako kdybych já srovnával třeba mercedes a trabant, na Slvoensku také táhla výši HDP osobní spotřeba, terá narozdíl od nás neustále stoupá díky rostoucím reálným příjmům, ještě se chvíli budeme Slovensku posmívat, proč tam dělěli reformy a za pár let nám budou dělat pápá, pak budeme čučet jako puci. Jedinná naše šance je Fico. Pokud je tak hloupý a změní směr na rozhazování na soc. výdaje, půjdou zase ke dnu, protože, to jsme doteď dělali my, že jsme úspěchy ekonomky projedli a ještě se zadlužili.

 
V 3/30/2007 1:04 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Zapomněl jsem, reformy byly zavedeny vr, 2003.

 
V 3/30/2007 1:06 odp. , Blogger ods řekl...

Dnes na Idnes.
"Automobilový průmysl na Slovensku loni zvýšil obrat o 34,2 % na rekordních 443 miliard Sk. Na celkové průmyslové výrobě země se tak podílel 28,4 %. O rok dříve činil téměř 25 procent."

 
V 3/30/2007 1:31 odp. , Blogger ods řekl...

A další fakta místo polopravd či nepravd.

Ano, máš pravdu, tyto 2 pobídky, ano, ale ty začnou(hlavně ta jedna) táhnout ekonomiku až letos a já nemluvil o 2 investorech, ale o 7 nových týdně, 2 velcí neudělají to, co stovky menších a hlavně je v tom menší riziko, pokud přijde recese, v tomto případě automobilového průmyslu, je pád na čumáček více než jistý.

server aktuálně z 6. března
"Stejně jako české HDP, i to slovenské je taženo především výrazným růstem automobilového průmyslu. Až tři sta tisíc aut by zde chtěla vyrábět korejská automobilka Kia, odvážné plány má i PSA."

Srovnávat výši přílivu kapitálu mezi námi a Slovenskem ja jako kdybych já srovnával třeba mercedes a trabant, na Slvoensku také táhla výši HDP osobní spotřeba, terá narozdíl od nás neustále stoupá díky rostoucím reálným příjmům, ještě se chvíli budeme Slovensku posmívat, proč tam dělěli reformy a za pár let nám budou dělat pápá, pak budeme čučet jako puci.

jednak citát výše a navíc například z Novinek z 9. března

"Podle ČSÚ je sice rekordní tempo růstu HDP stejné jako v roce 2005, jeho struktura se ale výrazně změnila. "Zatímco v roce 2005 mělo klíčovou roli v ekonomickém růstu výrazné zlepšení exportní výkonnosti ekonomiky, v právě uplynulém roce to naopak byly výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého kapitálu," stojí ve zprávě ČSÚ."

 
V 3/30/2007 1:58 odp. , Blogger ods řekl...

a ještě doplnění z 8. 10. 2006

"Na Slovensko v tomto roku prišlo zatiaľ 13 nových investorov. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) však nechcela bližšie konkretizovať, koľko spoločnosti v SR investovali."

 
V 3/30/2007 3:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

záleží jaké investory počítáš, jesltli všechny nebo jen velké.

 
V 3/30/2007 3:44 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jinak já sbírám data na Slovensku, u nás jsou jen matoucí.

 
V 3/30/2007 11:34 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Kamil Mudra: Díky za krásný příklad, máte na začátku dosti velkou chybu. Oba pánové čekají, až jim něco nakape, v normálním životě, když budete čekat až vám něco nakape budete většinou chudý. V naší společnosti má každý možnost dělat více než jen čekat, až něco nakape :o)

 
V 3/31/2007 11:50 dop. , Blogger Tribun řekl...

Čendo, jak asi může ten váš příklad pokračovat? Co třeba:

Někto třetí, říkejme mu Podnikatel, se může podívat, odkud trubka vede, a pak do ní navrtat díru před těmi dvěma, ze které bude brát 20 litrů. Na ty dva nezbyde nic. A aby ho nikdo nepřipravil o jeho vodu, kterou si zasloužil pouze svoji vlastní pílí a úsilím (každý přece mohl trubku navrtat a zabrat si tak všechnu vodu pro sebe), najme si nějaké dva další chlápky, kterým dá každému po dvou litrech vody, aby tu jeho vodu bránili před všemi sockami, co by chtěli jenom brát tu jeho vodu.

Podnikatel se snažil - a uspěl. Má teď všechnu vodu. Co záleží na tom, jak toho dosáhl. Úspěch vše odčiní, úspěch povznáší. A když je někdo opováží zeptat, na čem je ten úspěch založen? Je okamžitě osočen ze závisti a ostrakizován.

Jenže, Čendo, pochybnost není totéž, co závist. Až se přestanete této pravdy bát, až pochopíte, že úspěch neznamená nic, pokud k němu nevede cesta dobrá a poctivá, pak se spousta problémů vyřeší sama od sebe. Jenže zároveň s tím se řadě lidí (hlavně politiků) dostane jejich skutečný význam - tedy žádný. Bude to další krok na cestě k všeobecné lidské rovnosti a důstojnosti. A to je, čeho se někteří nejvíce bojí, protože ve své ješitnosti a ubohosti nesnesou představu, že jsou stejně dobří v cenní, jako ostatní lidé. Dělení lidí podle majetku a schopnosti vydělávat není zase až tak velký rozdíl oproti dělení lidí podle barvy kůže, původu, pohlaví nebo víry.

 
V 3/31/2007 12:43 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Tribun: jenže Vy předpokládáte podvodné jednání, hodnoty skutečně nenakapou, hodnoty se tvoří.

Lidskou důstojnost beru, každý si ji ovšem musí bybudovat sám. Chraň nás kdokoli, před někým, kdo bude zavádět lidskou rovnost. Takové období jsme už v našich nedávných dějinách měli, všichni jsme si byli rovni, někteří ovšem rovnější. Mě se rozhodně po tom období nestýská.

 
V 4/01/2007 1:04 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Čenda

"Lidskou důstojnost beru, každý si ji ovšem musí vybudovat sám."

To je omyl. S lidskou důstojností přicházíme na svět stejně jako se životem. A stejně jako život ji můžeme jedině ztratit. Třeba tím že se zpronevěříme vlastním zásadám a nebo tím, že se o ni snažíme připravit někoho jiného. Nedá se koupit, urást ani vyrobit. Myslím že mylně zaměňujete liskou důstojnost se společenskou prestiží. Ano ta se dá vybudovat. Ale také může jít o lépe nebo hůře vypracovanou kamufláž.

"Chraň nás kdokoli, před někým, kdo bude zavádět lidskou rovnost."

I tu máme zcela přirozeně. Najdou se lidé kteří ji neuznávají a plyne z toho mnoho zla. Aby k tomu nedocházelo a nebo aby bylo možno její porušování definovat, vznikla Základní listina lidských práv, kde je to jasně napsáno. Pokud vám to vadí měl byste se přestěhovat do nějakého státu který ji neratifikoval.

"Takové období jsme už v našich nedávných dějinách měli, všichni jsme si byli rovni, někteří ovšem rovnější.
Mě se rozhodně po tom období nestýská."


Takové období stále máme - takže se vám nemá po čem stýskat. Kolik let jste prožil v těch "nedávných dobách"?

"Díky za krásný příklad, máte na začátku dosti velkou chybu. Oba pánové čekají, až jim něco nakape"

V mém příkladu není toto chyba, nýbrž zadání. Oba pánové nemají jinou možnost jak vodu získat a tak musí čekat až jim nakape. Bez vody se nikdo z nich neobejde. Všiměte si že jsem vám, v tom příkladu, přidělil roli jednoho z nich. Berte to jako takový test. Jak byste výše popsanou situaci řešil?

 
V 4/01/2007 10:05 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

S lidskou důstojností přicházíme na svět stejně jako se životem.

Důstojnost si musíme každý zatraceně dlouho budovat, ztratit ji je možné během okamžiku.

I tu máme zcela přirozeně. Najdou se lidé kteří ji neuznávají a plyne z toho mnoho zla. Aby k tomu nedocházelo a nebo aby bylo možno její porušování definovat, vznikla Základní listina lidských práv, kde je to jasně napsáno. Pokud vám to vadí měl byste se přestěhovat do nějakého státu který ji neratifikoval.

Neexistují na světe dva lidé co si jsou rovni, stejně tak jako neexistují dvě stejně nalité sklenice.

Takové období stále máme - takže se vám nemá po čem stýskat. Kolik let jste prožil v těch "nedávných dobách"?

To mi chcete říct, že mi někdo zakazuje někam jezdit, že nemohu nahlas říkat své názory, že musím stát frontu na banány, že musím povinně chodit do průvodů.......? Žil jsem v té době dost dlouho, abych věděl, že v takovém režimu nechci žít a jestli se Vám po něčem takovém stýská tak si zakupte nezpáteční letenku do KLDR.

V mém příkladu není toto chyba, nýbrž zadání.

V tom případě máte špatné zadání, v životě to chodí jinak.

 
V 4/01/2007 1:20 odp. , Blogger Tribun řekl...

Čendo, vy jste vůl. Doufal jsem, že nebudu muset nic takového nikdy napsat, ale teď přišla na pravá chvíle.

Neexistují na světe dva lidé co si jsou rovni, stejně tak jako neexistují dvě stejně nalité sklenice.

To opravdu nedokážete rozlišovat mezi rovností a stejností? Lidé samozřejmě nejsou stejní, ale jsou si rovni. Abych se přidržel vašeho nejapného příkladu se slenicí: obě sklenice jsou si rovny, obě mají stejné právo být naplněny. Není to tak, že jedna musí být vždy plná a druhá vždy prázdná; to jen v jedné je zrovna náhodou víc a v jedné míň. Ale z toho ještě neplyne, že ta plnější je lepší než ta méně naplněná.

To mi chcete říct, že mi někdo zakazuje někam jezdit, že nemohu nahlas říkat své názory, že musím stát frontu na banány, že musím povinně chodit do průvodů.......? Žil jsem v té době dost dlouho, abych věděl, že v takovém režimu nechci žít

Takže pro vás je svoboda totéž, co nabídka zboží? To nemáte příliš vysoké cíle a nečekáte od života mnoho. Inu, je to váš život. Proč však nesneste pomyšlení, že existují lidé, kteří mají jiné měřítko hodnot a vaše vysněné plné krámy jim nic neříkají? Pořád jsem doufal, že lidé, kteří měří svobodu podle fronty na banány, existují jenom v mých představách, a vy mne nutíte uvěřit, že existují a jsou z masa a kostí.

Je mi líto, ale my dva se asi neshodneme na ničem víc, než je pravopis. Ale alespoň jsem díky vám poznal, jak temné a osamělé mohou být hlubiny lidské duše.

Mimochodem - já jsem v tom režimu žil dost dlouho na to, abych věděl, že nikoho k ničemu nenutil, protože nemusel. Vždy se našlo dost těch, kteří s ním spolupracovali ochotně a dobrovolně, ať již z lhostejnosti, nebo výměnou za materiální a jiné výhody.

 
V 4/01/2007 2:35 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Ze čtyř věcí jste vypíchl pouze jednu a z té mi vnucujete co jsem zač.

Nikdo nikoho k ničemu nenutil? Buď jste v tom režimu vůbec nežil nebo patříte k těm co někoho nutili.

Jen Vám napíšu slova mého třídního jak nás "nenutil" vstoupit do SČSP - Kdo nevstoupí do SČSP je pro mne fašista, fašisty nemám rád a likviduji je, fašista nemá právo složit maturitu.

 
V 4/02/2007 4:59 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

To: Čenda

"Žil jsem v té době dost dlouho, abych věděl, že v takovém režimu nechci žít"

Zřejmě jste v něm nežil dost dlouho abyste se naučil rozeznat to co "musíte" od toho o čem "si myslíte že musíte". To mne nepřekvapuje protože jsem poznal dost jedinců kterým takováto snížená rozlišovací schopnost vydržela i do vysokého věku. Uzavřeni ve své ulitě
"předposranosti" se strachovali nejen vyslovit politický vtip ale dokonce ho i vyslechnout. Neodvážili poukázat ani na nevyvezené popelnice aby v tom náhodou někdo neviděl kritiku režimu. Nesli v sobě ten svůj věčný strach a nedokázali věřit snad ani své rodině. Možná k nim patřil i váš třídní který vámi zmíněný apel na vaši osobu používal jako svůj štít proti strachu který už vybujel tak že ho nedokázal zvládat. A nebo to byl jeden z mnoha fanatiků, kteří se vyskytují v každém režimu. Asi jste v tom režimu nežil dost dlouho abyste zjistil že okolo vás žijí i jiní lidé, kteří se necítí takto omezeni.
Nevidím velký rozdíl mezi frontou na banány nebo současnými frontami "na slevy". Já v tom režimu prožil 34 let. Nikdo mne nenutil vstoupit do Pionýra, jit do průvodu dokonce ani jít k volbám (poprvé jsem volil až po převratu), kritizoval jsem otevřeně každý nešvar na který jsem narazil a to nejen před kamarády v hospodě ale třeba i na podnikových schůzích nebo na vojně v hodinách PŠM (politické školení mužstva). Když jsem si chtěl zahrát písničku od Kryla tak jsem si ji zahrál třeba i na Karlově mostě nebo na Náplavce a bylo mi jedno kdo poslouchá. A víte proč? Protože jsem si prostě nenechal od nikoho vzít tu lidskou důstojnost kterou vy sám asi postrádáte, pokud si myslíte že je ji třeba "zatraceně dlouho budovat". Nu, ani se nedivím. Dal jsem vám příklad k řešení a vy jste ho "vyřešil" tak že jste od něj utekl. Využil jste svobodnou možnost volby po svém a já vám to nevyčítám. Jenom už chápu proč jste se v minulém režimu cítil tak ujařmený. Nedokázal jste se zbavit klapek na očích.

 
V 4/02/2007 12:58 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
To Tribun: jenže Vy předpokládáte podvodné jednání, hodnoty skutečně nenakapou, hodnoty se tvoří.


Nejen v "tvoření hodnot" se dá podnikat. Realitní nebo burzovní spekulace např. žádné hodnoty netvoří, pouze šikovně přesunuje - není náhodou, že přesuny virtuálních peněz patří v nynější civilizaci k těm nejvýnosnějším, zatímco vlastní "tvoření hodnot", tedy manuální a duchovní tvořivá práce ve vlastním slova smyslu je oceňována nejméně (dělník, řemeslník, autor vědecké práce).

Modrá ideologie sugeruje, že to, co je momentálně oceňováno nejvíce, má také největší hodnotu, a tudíž bankovní či realitní spekulant či člen dozorční rady hypermegapodniku si svoje milióny a milidardy vydře díky tisíckrát či desettisíckrát většímu pracovnímu nasazení než dělník v továrně či řemeslník vyrábějící židle, a hlavně, že je jen a pouze jeho vlastní přičinění a jeho zásluha, že si k miliónům a miliardám pomohl. Proto také je spravedlivé, že poslanec nebo ředitel a člen dozorční s platem nad 50 tisíc měsíčně bude platit "rovnou daň" stejně jako ten dělník u pásu.

Samozřejmě, že taková nesolidární skutečnost by napoprvé neprošla, a proto se vytvoří jakýsi polštář z odpočitatelných položek pro ty chudé, aspoň prozatím. Samotný koncept "rovné daně" však nebude nijak dotčen, až tyto "polštáře pro chudé" prostě zmizí, třeba s jednoduchým odůvodněním, že na socky není dost peněz ve státní pokladně.

Důležitý v případě rovné daně je právě ten ideologický signál, který staví např. 100 hodin usilovné práce řemeslníka naroveň jedné minuty "existence" burzovního spekulanta.

Pozor, nechci tím tvrdit, že burzovní spekulanti nepracují nebo že si své peníze nezaslouží (aby se zase neobjevil pseudoargument závisti); pouze naznačit, že vydělávají peníze mj. také díky fungujícím řemeslníkům a vůbec společnosti, a že je vydělávají nepoměrně rychleji, tj. progresivněji než řemeslníci. Což by mělo být zohledněno např. v progresivním tarifu daně z příjmů, kterou se solidárně podílejí na chodu společnosti, ve které žijí a vydělávají své rychlé peníze.

 
V 4/02/2007 6:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: To by jste musel ovšem také zhodnotit rizika, která spekulativní vydělávání nese, zodpovědnost ředitelů fabrik atd. Takže by jste byl zase na 15%. U soustruhu máte přeci jen té zodpovědnosti méně.
(Poslance jsem záměrně vynechal, nejsou asi moc dobrým příkladem.)

 
V 4/03/2007 7:41 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Nevydržel jsem, ač jsem si nedávno vstupy do diskuzí zapověděl. Celou tuto diskuzi jsem si uložil, neboť obsahuje velké množství opravdových myšlenek nadto kvalitně formulovaných, což je někdy ten největší problém. Ale trochu mne vytočil Čenda. Ten málo zodpovědný soustružník případný nepovedený čep řízení zaplatí jako škodu a pokud náhodou projde technickou kontrolou, mám přání aby byl pokud možno namontován do auta někoho s velkou "odpovědností".Když odpovědný ředitel či spekulant přivede na buben fabriku, s ní všechny soustružníky či důvěřivé vkladatele celoživotních úspor z toho soustružení, tak odpovědně založí novou firmu, dostane zlatý padák nebo vstoupí do politiky. Omlouvám se. Už zase pšt.

 
V 4/03/2007 9:57 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

čenda said...
To Martin Tesař: To by jste musel ovšem také zhodnotit rizika, která spekulativní vydělávání nese, zodpovědnost ředitelů fabrik atd.


Nevím, kde žijete, ale čím níže v hierarchii stojíte, tím pravděpodobněji za své chyby zaplatíte - buď citelnou pokutou anebo rovnou ztrátou zaměstnání. Riziko v případě ředitele fabriky je také jen virtuální, lépe řečeno virtuální k jeho lidské existenci.

Vynechme teď bonmot (který kupodivu otřesně často platí), že neschopní manažeři se vyhazují směrem vzhůru, protože čím výše takový člověk sedí, tím méně skutečných možností má to podělat... ;-)

Ale dostaneme se zpět k našemu hlavnímu tématu: takový ředitel fabriky, který by byl pro neschopnost, tj. riskantní podnik, který nevyjde, vyhozen, má zcela jiné možnosti jak zabezpečení vlastního života a života své rodiny než dělník z jeho továrny, kterého v případě riskantního podnikání vyhodí spíše než pana ředitele.

A modrá vláda to svou daňovou reformou pánům ředitelům jejich rizika ještě více zpříjemní. Věřím, že do toho nechcete tahat poslance, ale vysocí státní úředníci a politici ve funkcích si touto daňovou reformou právě velmi výrazně polepší... samozřejmě, čirou náhodou - hanba tomu, kdo by si myslel něco zlého!

To bude totiž pojistka proti tomu, aby některého politika v budoucnu nenapadlo tuto geniální koncepci daní (která navzdory předvolebním modrým slibům daňovou soustavu rozhodně nezjednoduší) rušit. Který vůl by si snižoval sám sobě plat?

 
V 4/03/2007 8:15 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Jan1: Pokud se soustružníkovi podaří vyrobit zmetek a ten je namontován do auta ředitele, tak se nabourá ředitel. Pokud ředitel vyrobí zmetek v podobě špatného nařízení může být spousta soustružníků na dlažbě.

To Martin Tesař: Přirozeně, kdo více vydělává také více ušetří, ale nebojte platit budou stejně více než lidé s nízkými příjmy.

 
V 4/03/2007 8:54 odp. , Blogger Tribun řekl...

Pokud ředitel vyrobí zmetek v podobě špatného nařízení může být spousta soustružníků na dlažbě.

Přesně tak. Jenže ten ředitel to to sám na sobě nepocítí. Přijímá rozhodnutí, která ovlivní jiné, ale jeho ne. On prostě přejde do jiného podniku jako hrdina, který se nebál provést odvážné manažerské zásahy, a soustružníci zůstanou na dlažbě. To se mu to rozhoduje, když ví, že ať rozhodne jak rozhodne, on bude vždy vítěz.

Tak už trochu rozumíte, oč nám tu jde? O nic míň a o nic víc, než o osobní odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

 
V 4/03/2007 9:18 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Přirozeně, kdo více vydělává také více ušetří, ale nebojte platit budou stejně více než lidé s nízkými příjmy.

Řekněme to takto: Tomu, kdo více vydělává, hodlá tato vláda dát větší dáreček než těm, kteří vydělávají málo. Ti bohatí tak vydělají na reformě skutečně a patrně natrvalo, ti chudší jen symbolicky a na odvolání (stačí salámovou metodou rušit různé výjimky a odpočty jako "nesystémové").

„Pokud budeme lidem před volbami otevřeně říkat, co máme v plánu, nikdy ve volbách nevyhrajeme.“ Mirek Topolánek, předseda ODS , Lidové noviny, 15. 4. 2006.

 
V 4/03/2007 9:31 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Tribun: Na druhou stranu, když udělá dobré rozhodnutí a zaměstná plno soustružníků, tak mu ani nepoděkujete.

To Martin Tesař:Tomu, kdo více vydělává, hodlá tato vláda dát větší dáreček než těm, kteří vydělávají málo.

Až na to, že to není žádný dáreček, jen jim stát sebere míň než teď.

Topolánek to říkal, Špidla dělal.

 
V 4/03/2007 9:39 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tady
si najděte daňovou pohádku, kterou jsem kdysi na tyto
stránky vložil do diskuze, většinu
příspěvků zde jako by psalo těch devět pánů.

 
V 4/03/2007 10:34 odp. , Blogger Tribun řekl...

Tak tak. A já jsem vám k té daňové pohádce napsal pokračování, které jste tehdy ovšem taktně přešel mlčením. Odpovíte mi nyní? Přeci nevěříte tomu, že ekonomika stále poroste až do nekonečna a už nikdy nepřijde recese.

Přidávat těm, kteří beztak mají nadbytek, je jako přilévat olej do ohně. Je dobrý nápad když chceme velký oheň, který spálí vše. Je to ale nebetyčná hloupost, když se u toho ohně chceme ohřát, nebo si na něm uvařit jídlo. Ekonomika je jako ten oheň - má smysl pouze když slouží lidem, sama o sobě je na nic.

 
V 4/04/2007 9:55 dop. , Anonymous Anonymní řekl...

Až na to, že to není žádný dáreček, jen jim stát sebere míň než teď.


Už tak je v ČR nejvyšší míra progresivní daně z příjmů jedna z nejnižších v Evropě. Paradoxní je, že tato daňová reforma nepřinese nic právě těm, kteří podle mého názoru ODS volí v naivní naději, že z nich její politika nadělá milionáře, totiž příjmové skupině 20-30 tisíc, tedy lehce nadprůměrný plat, ale nikoliv takový, aby se mohli považovat za bohaté a úspěšné (protože žijí také z ruky do huby, i když na české poměry jistě slušně).

Živnostníci také ostrouhají, zvláště ti menší a střední - pro ně není jaksi v této reformě nic.

Kdo "vydělá"? Vyšší management, vyšší státní úředníci, politici ve vysokých funkcích (mj. samozřejmě i poslanci a senátoři), členové dozorčních rad. Ano, to jsou ti, kterým "stát bere příliš mnoho" a kteří si jistě zaslouží, aby se jejich dosavadní solidární příspěvek k fungování společnosti, díky němuž jejich dobře placené posty mají vůbec smysl, přesunul na drobné plátce DPH.

Vypadá to, Čendo, že do této příjmové kategorie patříte, když tak vítáte modrou daňovou reformu. V tom případě jistě není proti vašemu postoji co namítat. Paradox ovšem je, že podle volebních výsledků jako by troj- a vícenásobek průměrného platu mělo aspoň 35% voličů. Což musí být tak nějak "načerno", protože statistiky zatím říkají něco jiného.

Tu průměrně a lehce nadprůměrně vydělávající skupinu obyvatelstva nakrmí místo skutečných daňových úlev modrá ideologie tou vaší daňovou pohádkou (v pohádkách přece obvykle za pomoci nadpřirozených sil zvítězí dobro a hloupý Honza dostane princeznu a půl království).

No... a vztek a závist, že zase sakra nejsou bohatí a "úspěšní" (milionáři) si pak mohou vylévat na "sockách" a "socanech-nemakačenkách", co jim to zase zkazili, a v příštích volbách volit zase modře, aby postavili neochvějnou hráz proti komunismu :-/

 
V 4/04/2007 4:40 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

To Martin Tesař: Blábolíte nesmysly, vztek a závist si tu možná vyléváte sám, tak to nesvádějte na jiné.

To Tribun: Podle vás, když vám někdo šlohne místo deseti tisíc jen sedm, tak vám vlastně tři tisíce dal.Super.

Ta pohádka vykresluje progresivní zdražení, takže když hostinský podraží tak to zase rozpočítá podle toho jak kdo platil a nula krát cokoliv je vlastně nula. Kdyby si každý platil to co projedl, tak každému přidá nebo ubere stejně a nic by si nemuseli závidět.

 
V 4/04/2007 7:28 odp. , Blogger Tribun řekl...

Kruh se uzavírá, že Čendo? Takže pouze zopakuji: pro mě není placení daní krádež, ale přijetí spoluzodpovědnosti za stav světa. Vaše postoje nemohu chápat jinak, než jako institucionalizované sobectví a hamižnost. Opět opakuji: to že znám teorie, podle kterých je sobectví nejvyšší ctnost ještě neznamená, že jim věřím a řídím se jimi. Liberalismus tak jej zde prezentujete vy, se velmi blíží pojetí jeho apoštola Klause, což pojetí extrémně idealistické, hraničící s naivitou. Opravte mne pokud se mýlím, ale zdá se mi, že stejně jako Nejvyšší věříte tomu, ?že ponechá-li se věcem volný průběh a nebude se do nich zasahovat, trh je sám uspořádá tím nejlepším možným způsobem, kterého není člověk schopen. Nejenom že se v tomto pojetí trh prolíná s bohem, ale především je se stává výmluvou pro rezignaci na morální úsilí člověka o hledání správné cesty.

 
V 4/04/2007 9:16 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Jejda, teď jste mne pobavil, to že jsem použil příměr neznamená, že placení daní považuji za krádež, jen jsem reagoval na vámi stále omýlaný blud, že bohatí něco dostanou. Mé postoje chápejte jak chcete, je to jen a jen vaše věc. To, že zastávám a propaguji názor, že je mnohem sociálnější dát lidem podmínky a motivovat je aby se o sebe mohli postarat sami, než jim stále více a více cpát do chřtánu hotové produkty na kterých se nepodíleli je zase jen má věc. Také navíc zastávám názor, že čím více lidem dáváte všelijekých podpor, tím více je také omezujete v jejich svobodách.
Máte pravdu věřím tomu, že daleko více věcí vyřeší trh sám než nějaký vševědoucí neomylný soudruh, který ví a rozhoduje co je dobré a co ne. Věřím také tomu, že stát a regulace by měli vstupovat do života lidí co nejméně a to pouze v těch nejnutnějších případech a ne jej řídit.

Tak a teď si mě klidně svými komunistickými kecy rozcupujte :o)

 
V 4/04/2007 10:42 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak a teď si mě klidně svými komunistickými kecy rozcupujte :o)

Tento výrok o vás prozrazuje víc než by vám mohlo být milé ;-)

 
V 4/04/2007 10:53 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

věřím tomu, že daleko více věcí vyřeší trh sám než nějaký vševědoucí neomylný soudruh, který ví a rozhoduje co je dobré a co ne.

Stejně jako komunisti tvrdili, že všechno vyřeší "společné" vlastnictví výrobních prostředků a likvidace soukromého majetku. Podivné víry v utopie...

On se totiž ten váš "trh sám" skládá ze spousty "neomylných soudruhů", kteří prý vědí a rozhodují, co je dobré a co ne - a rozhodují o druhých.

Tenhle koncept je klasická utopie, která možná funguje teoreticky v ideální společnosti a v ideálně nekonečném čase - tedy "nakonec" to bude všechno fungovat. STejně jako se blábolilo, že "nakonec" přijde komunismus a konečně to bude tak, jak to být má.

Jenomže oba koncepty jaksi zapomínají, že lidé žijí v reálném čase a v reálném místě, že nemají k dispozici nekonečný čas, ale svůj omezený čas života, v němž chtějí kvalitně žít a ne se obětovat ideálům volného trhu anebo komunismu, a žijí v místě, ze kterého leckdo, když se zachoval jako svině, může utéct jinam, a tím pádem nebude "potrestán volným trhem", ale může se chovat na dalším místě jako svině dál...

Ukažte mi jediné místo v reálném světě, kde podle vás ideály "volného trhu" fungují. Milerád se tam odstěhuju.

 
V 4/04/2007 11:20 odp. , Blogger Tribun řekl...

Čendo, já vám zase odpovím, protože stále doufám, že vám to jednou dojde: vaše idea má jednu zásadní slabost - lidé nemají z různých důvodů srovnatelné startovní podmínky. Vaše idea je v podstatě jinak formulovaná idea dokonalé konkurence. Všechny liberální ekonomické teorie jsou na této dokonalé konkurenci postaveny - jenže ona neexistuje. Proto tyto teorie v praxi nefungují a nefunguje ani ta vaše. Je to jenom výmluva, proč je správné zneužívat slabosti druhých.

A už končím. Začínám se opakovat. Jestli vám to udělá dobře, vyčiňte mi do komunistů. Bude mi to vadit méně, než kdybyste mne nazval spekulantem. Ale vím, že se to nestance, protože ve vašem světě je spekulant hrdina bez bázně a hany.

 
V 4/04/2007 11:30 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Nahrazovat srovnatelné podmínky, srovnatelnými výdobitky taky nejde.

Taky bych se už snad po sté opakoval, takže končím.

 
V 4/10/2007 3:25 odp. , Anonymous Anonymní řekl...

Tak jsem se prokousala celou diskuzí, ale dalo to fušku :-)
Pod názory v článku se můžu taky podepsat.
Když čtu "politické" diskuze pod články např. na novinkách, často si říkám - národ má takovou vládu, jakou si zaslouží - dobře nám tak, ale vidím, že existují lidé, kteří stále mají v žebříčku hodnot na předních místech, svobodu, spravedlnost, rovnost příležitostí, člověk člověku bratrem a ne vlkem atd.
Co se konkrétního tématu týče, plně souhlasím s tím, co Čendovi stále uniká, že pokud se někdo ohání spravedlností, pak by měl tuto spravedlnost aplikovat na všechny oblasti, ne jen na jednu. Účelová spravedlnost totiž už není spravedlnost.

 

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka